Českotřebovský deník 257/2010    (4.9.)                                 

První sobota v září patří pravidelně  setkání absolventů devátých tříd tehdejší základní devítileté školy v dnešní Nádražní ulici. Setkávají se vlastně jen několik desítek metrů od této školy v kavárně a restauraci Esperanto a mají si vždy co povídat. Zdaleka ne všichni působí "doma" ve Třebové, přijíždějí třeba i z větších dálek. Letos bylo jedním z diskutovaných témat dokončení nového dopravního terminálu na Pernerově náměstí a samozřejmě také nová socha. terminál oceňovali především  ti co do Třebové přijeli. "Je to přínos, to Vám nikdo nevezme,  zůstane to tu i pro další generace," říkal např. Ing. Antonín Marek z Humpolce. Sám je stavař a připomínky, které měl byly spíše odborného rázu, sama podstata stavby je obrovským posunem dopředu pro město i okolní region..
 
Nařízení rady města o placeném stání na parkovištích v České Třebové. 

Toto nařízení schválila rada města na svém jednání dne 25. srpna 2010. 
Nařízení č. 2 najdete  v plném znění ve formátu pdf ZDE. Ceník, který doplňuje toto nařízení je uvede také jako pdf soubor ZDE
 
Podle Nařízení rady města č. 2/2010, přijatého 25. 8. t.r. se mění ceny za placené stání na parkovištích na Starém náměstí v Nádražní ulici u ČSOB. Parkovací místa na Starém náměstí - za každou započatou hodinu 10,- Kč, Půlroční parkovací karta stojí 750,- Kč, roční parkovací karta stojí l 500,-Kč. Pro fyzické osoby mající trvalý pobyt na Starém náměstí bude roční parkovací karta stát 500,- Kč. Ceník pro parkovací místa na parkovišti na ulici Nádražní (vedle budovy ČSOB) je totožný, také vydaná karta je totožná, s výjimkou zvýhodněných parkovacích karet pro rezidenty a parkovacích karet poskytnutých zdarma. Parkovací kartu je možno také zakoupit na 6 měsíců. Parkovací karta se vždy vydává na kalendářní rok, nebo kalendářní ololetí. Parkovací karty zakoupené před účinností nařízení rady města č. 2/2010 o placeném stání na místních komunikacích zůstávají v platností.

Pravidla pro vydávání povolení k stání v zóně zákazu stání

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová vydá povolení k státní v zóně zákazu stání (barva červená) za současného splnění níže uvedených dvou podmínek.
1) Žadatel bude mít trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu, sídlo, místo podnikání či provozovnu v zóně zákazu stání nebo bude v zóně zákazu stání vlastnit nemovitost - budovu zapsanou v katastru nemovitostí.
2) Žadatel bude motorového vozidla, na jehož registrační značku bude vydáno povolení, vlastníkem či provozovatelem zapsaným v registru vozidel, nebo se bude jednat o „služební vozidlo používané k soukr. účelům". V případě, že žadatel bude žádat o povolení k stání na „služební vozidlo používané k soukr. účelům" doloží spolu s žádostí i prohlášení vlastníka či provozovatele (zapsaných v registru silničních vozidel) vozidla, že je žadatel jeho zaměstnancem a předmětné vozidlo je v souladu správními předpisy oprávněn používat k „soukromým účelům".
Jedno povolení k státní v zóně zákazu stání bude vydáváno bezplatně pro každou bytovou jednotku v domě. Každé další bude zpoplatněno částkou ve výši l .000,- Kč. Povolení neplatí po Nádražní ulici. Zde je nutno dodržet místní dopravní značení. Platnost povolení, pokud nedojde ke změně výše uvedených podmínek, je 2 roky. Žadatel odpovídá za čitelnost údajů na vydaném povolení. Pokud údaje na vydaném povolení nebudou přes sklo automobilu čitelné, bude povolení považováno za neplatné. (Nové povolená bude vystaveno za 100 Kč).
 
Vydáno stavební povolení na "Vodní dílo Česká Třebová kanalizace a ČOV"                                                                      

Stavební povolení pro část - kanalizace - je mimořádné obsáhlé, má 43 stran, řadu z nich tvoří seznam několika stovek majitelů nemovitostí, kterých se tato akce bude dotýkat. Bylo Q2.9. umístěno na úřední desce Města. Celková délka stok činí 24099 metrů, nejmenší světlost činí 50mm, největší 2100/900 mm mm.  během akce se jedná o novostavbu 25076 m dlouhou gravitační stokovou síť a 1787 m dl. tlakovou kanalizaci. Rekonstrukce se týká 17 607 m dlouhá gravitační stok, počítá se s vložkováním stávajících stoj v délce 2100 metrů. Bude vybudována jedna nová čerpací stanice 11 odlehčovacích komor bude rekonstruováno a 1 odlehčovací komora v systému bude nově postavena. Předmětem řízení nejsou kanalizační přípojky, uliční vpusti, odbočky pro domovní přípojky apod.  Podrobný popis povolované stavby obsahuje projektová dokumentace.  projektovou dokumentaci stavby vodního díla "Česká Třebová - kanalizace a ČOV" - část kanalizace vypracovala společnost AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha. Pro provedení stavby byla stanovena  dlouhá řada podmínek, jejichž výčet zabere 8 stran tisku.  Řadu z nich určil správce komunikací, ŘSD Praha, také SŽDC apod. Stavební povolení také řeší připomínky občanů, které byly v rámci řízení podány. Stavební akce je plánována tak, že by měla být dokončena do 31. prosince 2013. Druhá část vodního díla - rekonstrukce ČOV Česká Třebová má zvláštní stavební povolení. Stavební akce je finančně podporována z fondů EU.
 
19% populačního ročníku na gymnázia - Jak to zařídit?                                                                                                       
Jak naložit s touto informací, protože na gymnázium se chodí jak z páté, tak z deváté třídy.  předpokládejme, že by mělo jít o 19 z populačního ročníku, pak to znamená, že na celém Českotřebovsku, tedy České Třebové a okolních obcích spádového obvodu to činí cca 150 - 160 dětí v ročníku a 19%  z toho je tedy asi jedna jediná gymnazijní třída. Aby na byly třídy dvě,  muselo by to odpovídat  populačnímu ročníku  s 300 - 320 vycházejícími žáky v ročníku.  Také v Ústí nad Orlicí tomu bude podobně, je tam však větší obvod. na střední škole je však běžné, že má škola studenty i z měst vzdálenějších, není možné diktovat školské obvody.  Jedná se však většinou o ojedinělé žáky.  Problém lze řešit omezením jednotlivých gymnázií (což bude zřejmě reálnější) nebo uzavřením některého z nich (to by zase nastala větší úspora).  Vybrat si můžeme z pětice škol Česká Třebová - Lanškroun - Ústí nad Orlicí - Vysoké Mýto - Žamberk). Největší tradici a nejstarší je gymnázium ve Vysokém Mýtě, potom v České Třebové.  Naopak v Ústí nad Orlicí již bylo jednou ( padesátých letech) gymnázium uzavřeno a tamní studenti studovali v České Třebové. Bylo to v době tzv. jedenáctiletky.   Ani jedno z měst nedopustí, aby byla škola uzavřena a pokud chce kraj skutečně počet třídy omezit, tak jedině  zmenšením počtu otevíraných tříd. To ale současně nese problémy s omezením možností volitelných předmětů a třeba i volby jazyků. Šlo by to sice vyřešit např. specializací jednotlivých škol, ale to přináší tolik  problémů, že to raději nezkoušet. Tak nějak to bylo již v šedesátých letech v době plánovaného hospodářství.
Omezení počtu otevíraných tříd je možné realizovat administrativně, nebo jakousi soutěží, realizovanou třeba tak, že třída, do které se přihlásí nejméně žáků otevřena nebude a žáci budou rozmístěni do jiných  gymnázií. Vůči nově se hlásícím žáků by to ale bylo nesolidní.  Proto je skutečně potřeba provést rozhodnutí administrativní a ještě ke všemu co nejdříve, než se rozběhne mechanismus přijímání žáků na další školní rok 2011/12, kterého se již má omezení týkat. To znamená vlastně již v září t.r. by školy měly vědět, jaké třídy budou moci otevřít pro další školní rok.
Jaké šance má gymnázium Česká Třebová ? Obecně řečeno asi stejné jako ostatní gymnázia. Jakousi raritou v okrese je Letohradské soukromé gymnázium,  jehož studenti se nedají do kvóty stanovené Pardubickým krajem započítávat, těžko může administrativní cestou takové gymnázium zrušit a nařídit neotevírání 1. ročníku.  Žáci, kteří sem chodí však chybí na jiných školách tohoto typu, což pociťuje např. gymnázium Žamberk v počtu uchazečů o osmileté studium. Logickým řešením by tedy bylo umožnit žákům ze Žamberka navštěvovat 6km vzdálenou školu v Letohradě, byť za školné, nebo počkat na studium čtyřleté. I po deváté třídě se mohou žáci rozhodnout pro gymnázium, aniž by cokoliv tratili a nehrozí jim ani školné. Na okrese se má ještě ušetřit další třída, zřejmě ve studiu čtyřletém, o které je také již menší zájem, a zde už bude rozhodnutí na Pardubickém kraji, jak to udělá.  Jistým "šalamounským", ale možná prozíravým  řešením by bylo, kdyby se neotevírala třída postupně na zbývajících gymnáziích, takže by na tom  tratila škola jednu otevřenou třídu čtyřletého studia jednou za 4 roky a současně by se tím více naplnilo čtyřleté studium na školách ostatních. Neomezilo by to žádnou školu tak výrazně, aby musela podstatně omezovat vybudovaný profesorský sbor a bylo by to spravedlivé vůči všem, v žádném městě by nikdo nemohl mít pocit křivdy a Černého Petra. V jednom postiženém ročníku by třeba nebyla otevřena třída čtyřletého studie v Č. Třebové, ale Třebováci by se mohli rozhodnout dojíždět do Ústí, do Lanškrouna nebo i do Litomyšle. Podobně zase další rok by nebylo čtyřleté studium v Lanškouně, ale zájemci by dojížděli do Třebové nebo do Ústí. Také z Vysokého Mýta lze dojíždět jak do Ústí n.O., tak do České Třebové a naopak. Vždy by to bylo v možnostech lokality. V případě potřeby jsou ve všech městech se středními školami dostatečné ubytovací kapacity na domovech mládeže, takže by se zde umístili i žáci se složitým dojížděním ze vzdálených obcí okresu. Toto střídaní by se ale netýkalo Žamberka, kde by bylo čtyřleté studium otevíráno trvale, zato by zde nebylo studium osmileté.  (mm)
 
HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI OD 4 MĚSÍCŮ...

Hudební škola Yamaha v Září otevírá nové kurzy.Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru Robátka: poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni smyslových a senzomotorických zkušeností dětí,společný zpěv,hudebně-pohybové hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let První krůčky k hudbě: zpěv jednoduchých písní,hudebně-pohybové hry, rytmická cvičení,základy hry na rytmické nástroje...Pro děti ve věku od 4 do 6 let Rytmické krůčky: intonace,rytmus,hra na dětské hudební nástroje, základy hudební nauky,hra na flétnu... Výuka probíhá jednou týdně 45.minut pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Nádražní. Pro žáky od 6let nabízíme výuku v oborech Klávesové nástroje, Zobcová flétna a Pop-zpěv. Podrobnější informace a přihlášku získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603834800, info@yamaha-skola.cz.
 
MUSIC CLUC ZA VODOU pořádá v sobotu 11. září od 20 hodin TANEČNÍ VEČER

 pro starší a mírně podnapilé  Vstup pro mladistvé do 30 let pouze v doprovodu rodičů  Doprava tam i zpět zdarma  - tel.732855466
V Letohradě mají novou radnici
Město žilo v úterý významnou událostí, na Václavském náměstí byl slavnostně otevřen Panský dům, který se stal novým důstojným sídlem městského úřadu a městské policie. Slavnost se uskutečnila v úterý 31. srpna se od 15 hodin. součástí byl "Den otevřených dveří Po slavnostním otevření za účasti mnoha hostů a doprovodu AF Brass Bandu (31.8. v 15,00 hodin) mohli občané prohlédnout nové prostory Panského domu, kde nové sídlo našel městský úřad a městská policie. Dříve zde byl také domov mládeže střední průmyslové školy Letohrad. 
Letohrad vznikl v roce 1950 sloučením čtyř samostatných obcí – Kyšperka, Orlice, Kunčic a Rotneka, jejichž historie sahá hluboko do středověku. Hrad Kyšperk se poprvé objevuje ve Zbraslavské kronice v roce 1308. Počet obyvatel - 6 327 (ČSÚ)   Katastrální výměra - 2 409,049 ha
Nadmořská výška - 364 m   Partnerská města: Hausen am Albis ve Švýcarsku -  www.hausen.ch,  Niemcza v Polsku - www.um.niemcza.pl