Českotřebovský deník 266/2010 (14.9.)                                  
Pražského ulice  jednosměrná nezůstane.

Námět projednala  dopravní komise  rady města na svém posledním zasedání v tomto volebním období a to s doporučujícím výsledkem.  Tím již nic nebrání tomu, aby úsek vedoucí od nádražní dolů na Nové náměstí byl zase průjezdný také obráceně. odpadne tak zbytečné objíždění tohoto úseku, doprava ve městě bude rovnoměrněji   rozložena. V  lokalitě zase došlo nyní k úpravě dopravy v ulici Nádražní, takže by zde pak bylo omezení na jednom místě zbytečně moc. Musíme počkat, než budou v popsaném smyslu také upraveny dopravní značky.
 
Pravidla pro vydávání povolení k stání na parkovišti na ulici Riegrova                                                                                   

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová vydá povolení k stání na parkovišti na ulici Riegrova za současného splnění níže uvedených dvou podmínek.
1) Žadatel bude mít trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu, sídlo, místo podnikání či provozovnu v pěší zóně v ulici Na Splave (dále jen zóna) nebo bude v zóně vlastnit nemovitost -budovu zapsanou v katastru nemovitostí.
2) Žadatel bude motorového vozidla, na jehož registrační značku bude vydáno povolení, vlastníkem či provozovatelem zapsaným v registru silničních vozidel, nebo se bude jednat o „služební vozidlo používané k soukromým účelům". V případě, že žadatel bude žádat o povolení k stání na „služební vozidlo používané k soukromým účelům", doloží spolu s žádostí i prohlášení vlastníka či provozovatele (zapsaných v registru silničních vozidel) vozidla, že je žadatel jeho zaměstnancem a předmětné vozidlo jev souladu s právními předpisy oprávněn používat k „soukromým účelům".  Pro každou bytovou jednotku v domě nacházejícího se v zóně nebo pro jednoho žadatele bude vydáváno pouze jedno povolení k stání na parkovišti na ulici Riegrova. Vydání povolení je bezplatné.  Platnost povolení vydaného podle těchto pravidel je do 31. 12. 2010. Žadatel odpovídá za čitelnost údajů na vydaném povolení. Pokud údaje na vydaném povolení nebudou přes sklo automobilu čitelné, bude povolení považováno za neplatné. V případě ztráty povolení je žadatel povinen uhradit náklady spojené s jeho opětovným vydáním ve výši 100,- Kč.
 
Konference Asociace učitelů španělštiny na českotřebovském gymnáziu                                                                               

 V sobotu 18. září se na českotřebovském gymnáziu koná  konference Asociace učitelů španělštiny, které se zúčastní učitelé španělštiny ze škol v celé ČR. V programu jsou zařazeny zajímavá témata,  která budou přednesena ve španělštině.  jde např. o seznámení s moderní venezuelskou architekturou, s výukou reálií  španělsky mluvících zemí pomocí hry a dalších zábavných aktivit.  PhDr. Tomáš Kupka, Gymnázium Česká Třebová vystoupí  s referátem na téma "Didaktická podpora pro využití hispánských filmů ve výuce.“ Součástí konference bude také prezentace nových publikací nakladatelství Klett. Akce jistě přispěje ke zviditelnění českotřebovského gymnázia, které patří v regionu  mezi školy s nejširší jazykovou výukou. Právě vyučování španělštiny na gymnáziu je jedním z důvodů, proč se na zdejší školu hlásí také studenti z jiných měst okresu.
 
Literární maraton v ústeckoorlické knihovně.                                                                                                                           

SETKÁNÍ SE ČTENÁŘI  v pondělí 4. října 2010 v 17 hodin v prostorách knihovny
Účast přislíbili:
Fotografka nevšedních detailů    -  VLAĎKA BEDNÁŘOVÁ Potštejn
Spisovatel, kolážista                   -  ERWIN KUKUCZKA Ústí nad Orlicí
Stále optimistický výtvarník        -  JARKA BITTL Česká Třebová
Publicista a fotograf - kronikář   -  MILAN MICHALSKI   Česká Třebová
Pořadem bude provázet a novu publikaci o sedmdesátileté jubilantce CHATĚ HVĚZDĚ na Andrlově chlumu představí MILAN RICHTER   Ústí nad Orlicí. Po přečtení ukázek z jejich literárních prací, budete mít možnost se zeptat, co Vás kolem literatury a autorů zajímá. Součástí setkání bude vylosování nejméně pěti přítomných, kteří obdrží některou z knížek věnovanou vydavatelstvím OFTIS a GRANTIS z Ústí nad Orlicí.   VŠICHNI ČTENÁŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
 
Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky                                                                                                                                

Pro Pardubický kraj jsou gymnázia stejně důležitá jako pro jednotlivá města, v kterých existují. Jsme si velmi dobře vědomi, jaký význam pro rozvoj mikroregionu tyto školy mají. A proto naším základním cílem bylo udržet síť gymnázií tak, aby byla rovnoměrně rozprostřena po Pardubickém kraji a zajišťovala potřeby jednotlivých mikroregionů.
Z tohoto důvodu byl také zvolen model osmiletého gymnázia, který nejenže zajišťuje dlouhodobou péči o talenty, ale zároveň stabilizuje tyto školy do budoucna, protože pro svou existenci potřebují, aby v  ročníku v příslušném spádovém území bylo minimálně šestadvacet, nejlépe třicet studentů, kteří mají jednoznačně předpoklady pro studium. Pokud bychom zůstali u modelu čtyřletého, byly by školy nuceny pro svou existenci získat v ročníku šedesát studentů, a to v žádném případě nedokážou. Pokud nezaložíme existenci gymnázia na osmiletém studiu, v praxi to pro budoucnost znamená jediné. Budou nám zanikat celé školy a celé mikroregiony přijdou  o školu, která zabezpečuje vzdělání talentovaným dětem. A to nechceme v žádném případě připustit.
Šedesát dětí se studijními předpoklady pro gymnázium v příslušných spádových oblastech lze hledat jen velmi těžce, a to zejména ve svitavském i ústeckoorlickém okrese a pardubickém venkově. Proto jsme byly nuceni provést určité redukce tříd čtyřletého studia, nicméně možnost navštěvovat gymnázium v regionu zůstává. V zásadě jsme tyto školy zachránili. A navíc jsme jim, dle možností, poskytli stabilitu, která je tolik nutná pro jejich systematickou práci s talenty. Pokud někdo nechce vidět realitu, tak ji neuvidí nikdy. Je možné věc nechat být, tvářit se, že se nic neděje. Nicméně poté budeme v nejbližších letech vystaveni skutečnosti, že školy začnou zanikat, a to zcela samovolně. To nechceme v žádném případě připustit,  i když jsou  pro nás nepříjemné a těžké.  
Zásadní však je pro tyto změny, že neřeší příčiny problému, ale řeší jenom důsledky. Děti se nerodí a rodit se nebudou v nejbližších desetiletích, situace bude dramaticky horší, než je v současné době.  A pokud s tímto problémem nezačne vláda okamžitě něco dělat,  tak je jasné, že v nejbližších desetiletích budeme tak,  jak dnes omezujeme počty tříd, uzavírat celé školy. Proto jsem přesvědčen, že by měla vláda všemi prostředky pomáhat rodinám s dětmi a ne jim brát i to málo, co jim v současné době dává. 
Radko Martínek, hejtman  Pardubického kraje
 
Dopravní nehoda  na průtahu města Ústí nad Orlicí.

Dnes v úterý 14.9. kolem 11. hodiny se stala na jinak přehledné poslední světelné křižovatce na výjezdu z Ústí nad Orlicí směrem na Hradec Králové autonehoda, kdy jedno auto skončilo dokonce na střeše... Foto Michael Resler
 

Informace MS ODS.

Místní sdružení Občanské demokratické strany Česká Třebová minulý týden představilo své kandidáty do Zastupitelstva města a zveřejnilo svůj volební program a „Modré desatero“, které z programu vychází a které představuje deset zásadních okruhů, jimž se ODS chce věnovat. Informace o volebním programu a akcích MS ODS ČT naleznete také na webu místního sdružení: www.uo.ods-pce.cz/ceska-trebova nebo na FB profilu http://www.facebook.com/pages/MS-ODS-Ceska-Trebova/#!/pages/MS-ODS-Ceska-Trebova/117046908349589?ref=ts.  První z akcí pro veřejnost je Divadlo pro ODS. Této akce se zúčastní také kandidát do Senátu Parlamentu České republiky za ODS pan Mgr. Richard Neugebauer.
 
Setkání starostů Pardubického kraje v Pardubicích. 

Do pardubického Domu hudby bylo pozváno 280 starostů měst a obcí Pardubického kraje. Fotografie Luboš Kozel
Radní požádali zákonodárce o pomoc                                  

Pardubice - Stalo se zvykem, že vždy v září, před projednáváním státního rozpočtu v parlamentu, se  setkávají krajští radní se senátory a poslanci zvolenými za Pardubický kraj. V sídle kraje v pondělí 13. září hovořily obě strany o dopadech státního rozpočtu na kraj a také o zákonodárných iniciativách.  „Vybrali jsem pět klíčových problémů, které nás trápí. Zaměřili jsme se  na  čerpání peněz z evropských fondů, ale diskutovali jsme také o zdravotnictví, sociální politice, dopravě a příspěvku na výkon státní správy,“ shrnul  hejtman Radko Martínek obsah jednání. Změnu pravidel pro čerpání z Regionálních operačních programů nastavených do roku 2013, aniž by vláda o změnách s kraji jednala, považuje hejtman za nemilé překvapení. „Nemůžeme si nechat zruinovat krajský rozpočet, proto vás moc prosím, abyste nám pomohli hledat východisko,“ požádal senátory a poslance o pomoc hejtman Martínek. „Není možné, aby kraj na sebe vzal veškerou spoluúčast za čerpání evropských peněz. V konečném důsledku to může znamenat jediné, úplné zastavení již rozjetých, nebo uvažovaných projektů,“ upozornil na další nebezpečí hejtman. Nečekané škrty by podle poslankyně Štěpánky Frankové (VV) výrazně  pocítilo i město Pardubice, které počítá s penězi z integrovaného plánu rozvoje měst. Velké potíže představuje pro kraj klesající příspěvek na výkon státní správy. Pokud si stát objednává služby, měl by za své služby platit, zaznělo na společném jednání Rady Pardubického kraje se senátory a poslanci. Hejtman také požádal zákonodárce, aby podpořili stavbu R35, zdvojkolejnění železnice ze Stéblové do Opatovic nad Labem včetně obchvatu Chrudimi.  Senátor Petr Pithart, místopředseda Senátu,  reagoval na návrh dvou zákonodárných iniciativ kraje. Doporučil kraji, aby zejména novelu zákona o pojišťovnictví, konzultoval s právníky v senátu, protože institut zákonodárné iniciativy se teprve vžívá. „Dosud se návrhy týkaly spíše lokálních problémů a nyní Pardubický kraj předkládá návrh týkající se obecné problematiky,“ dodal senátor Pithart, proč se přiklání k projednání obou legislativních změn nejdříve na celostátní úrovni.  Poslanci za ČSSD navrhli, že zpracují ze společného jednání komuniké, které projednají se všemi zástupce Pardubického kraje v Parlamentu ČR.  
 
Hejtman Radko Martínek jednal ve Francii o další spolupráci                          

Hejtman Radko Martínek stál počátkem září v čele delegace Pardubického kraje, která navštívila partnerský region Centre ve Francii. Spolupráce s tímto regionem je velmi intenzivní, s čímž korespondovala i široká škála témat, která byla během třídenní návštěvy diskutována. Zemědělství, školství, kultura, cestovní ruch, sociální péče, to byla jen některá z nich. Tyto oblasti byly také zahrnuty do dvouletého plánu spolupráce, o němž vedly obě zúčastněné strany jednání.  
„V oblasti cestovního ruchu pro nás mohou být naši francouzští partneři velkou inspirací. Jejich region leží přibližně ve stejně velké vzdálenosti od hlavního města jako ten náš a rovněž se potýká spíše s krátkodobým pobytem turistů. Oni však za neúspěch považují, když u nich turisté zůstávají v průměru 3,7 dne, což je doba, které v ČR dosahuje snad jen Praha,“ naznačil hejtman Radko Martínek, že francouzské zkušenosti převedené do praxe by mohly mít pro Pardubický kraj velmi pozitivní dopady.  
Krajská delegace v rámci diskuze o cestovním ruchu navštívila zámek v Chamont-sur-Loire, který je majetkem regionu Centre. Vzorem pro Pardubický kraj může být především jeho multifunkčnost. Neslouží totiž pouze k běžným prohlídkám, jeho prostory jsou rovněž využívány jako galerie umění a v přilehlých zahradách jsou pořádány kulturní akce. Hejtmana pak zaujala i akce „Loirou na kole“, která turistům umožňuje pojmout prohlídku zdejší známé soustavy zámků jako cyklovýlet na vypůjčeném bicyklu. Pro hosty z kraje koní nebyla bez zajímavosti ani prohlídka nového jezdeckého parku zaměřeného na chov a sportovní využití koní a oslů, který je budován z prostředků Evropské unie. Politika Soudržnosti EU po roce 2013 byla ostatně dalším námětem, o němž Radko Martínek hovořil se svým francouzským protějškem.  
Pracovní návštěvu ve Francii pak ukončilo přijetí u velvyslankyně ČR v Francii paní Marie Chatardové. „S paní velvyslankyní jsme hovořili o naší spolupráci s regionem Centre i o možnostech, jak by mohlo české velvyslanectví přispět k jejímu prohloubení,“ odtajnil téma schůzky hejtman Martínek, který celou francouzskou misi označil za podnětnou a užitečnou.                Oddělení komunikace
 
Sokolové v Hnátnici jsou devadesát let v pohybu.

Hnátnice  - V sobotu 11. září slavil T.J. Sokol Hnátnice 90 let od založení. U příležitosti jubilea požehnal farář v kostele prapor. Symbol svébytné organizace přinesli sokolové doprovázeni hasiči na zahradu Ali restaurace, kde převzali nejlepší členové ocenění od představitelů Sokolské župy Pippichovy. Na oslavy přijel i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. „Sokol je svébytně spojen s historií našeho národa. Vznikal v těžkých dobách, žil v těžkých dobách, všechny přežil a existuje pořád. To, že jsme získali samostatnost, že máme svobodu a svou republiku, to je zásluha také vás, sokolů,“ vyzdvihl hejtman Radko Martínek přínos sokolského hnutí, které významně ovlivnilo vznik samostatného československého státu. Hejtman považuje za zcela mimořádnou záležitost, že v obci na Ústeckoorlicku je nejsilnější zájmovou organizací právě T.J. Sokol: „Za devadesát let existence se v sokole vystřídaly tři, respektive čtyři generace hnátnických občanů. Většinou počet občanů ve spolcích klesá, ale u vás v Hnátnici roste. Je vidět, že v této obci platí, že ve zdravém těle zdravý duch vítězí.“ (mag)