50 let od založení esperantského kroužku  AMIKECO v České Třebové         

Podle záznamů v našich pěti esperantských kronikách uplynulo 50 let od doby, kdy založili tři esperantisté Jindřich Štancl, František Jindra a Jiří Pištora esperantský kroužek AMIKECO. Nebyli sami. Esperantistů přibývalo.Dopisovali s přáteli s ciziny a vzájemně se navštěvovali. Začali spolupracovat s esperanskými kroužky a kluby ve Svitavách, Litomyšli, Žamberku, Lanškrouně, Poličce. Zvaly se navzájem na setkání sousedních kroužků a pomáhaly s poznáním svých měst a jejich okolí.Později začala spolupráce též se Šumperkem a Pardubicemi. Díky esperantistům z našeho města se Česká Třebová stávala známou ve světě. Jiří Pištora dokonce pořádal dvakrát po Francii turné s přednáškami o naší zemi. Jeho manželka vařila česká jídla. Také skupinka esperantských dětí navštívila v posledních letech 8 evropských zemí (některé opakovaně) , kde seznamovala děti i dospělé s naší kulturou.
Naší "specialitou" byly esperantské plesy, které před pár lety skončily, a esperantské silvestry, které dosud trvají.
Jiří Pištora přišel i s myšlenkou založit esperantské muzeum a začali jsme se sbíráním esperantských materiálů. Nepodařilo se tu myšlenku uskutečnit , ale chopili se jí ve Svitavách a tam ji dotáhli do konce. V roce 2008 založili Muzeum esperanta jako jediné v Česku. Chtěli jsme 50. výročí pěkně oslavit. Již ve středu odešli členové kroužku s květinami na hroby těch, kteří se výročí nedočkali:J.Štancla, F.Jindry, Cilky Kotyzové, Marušky Voleské..... 
V pátek 17.9.2010 se ve spolupráci s Městským muzeem a Městským úřadem v Kulturním Centru uskutečnil seminář  "ÚLOHA ESPERANTA V MODERNÍM SVĚTĚ", na kterém přednášeli tři esperantisté z Česka a po jednom z Dánska a z Německa. Překvapením byla hojná účast na semináři - bylo nutné přinášet další židle.
V sobotu  18.9.2010 se lidé shromáždili v Javorce. Tam byl odhalen k 50. výročí kroužku AMIKECO za přítomnosti paní místostarostky ing Žáčkové esperantský kámen. Je blízko esperantského stromu - lípy. 
Není to sice původní esperantský strom, jínan, zasazený k 100. výročí vzniku esperanta, protože ten byl posekán se vzrostlou trávou. I to se stává.Esperantisté nelenili  a zasadili hbitě před 23 lety poněkud vzrostlou lípu. Ta již posekána nebyla.
Program oslavy pokračoval v restauraci "Na Horách".Účastnilo se ho 108 lidí, z toho 15 cizinců z Dánska, Holandska, Francie, Německa a Rakouska. Po obědě Jana Křížková provedla účastníky po okolí, vyprávěla histoii Hor a procházku zakončili v kapli, kde jim místní zazpívali speciální mariánskou píseň zpívanou pouze zde.
V sále restaurace pak zahájily oslavu Katka, Nikolka a Jitka esperantskou básní. Pak slyšeli přítomní vyprávění o kroužku a vyslechli pozdravy od přátel zaslané z daleka (Slovensko, Finsko, Brazilie..) i od přítomných hostí.
Někteří aktivní členové kroužku byli oceněni diplomy. Výjimku tvořil hlavní organizátor ing Láďa Kovář. Ten byl oceněn mísou koláčů.
Následovalo promítání videofilmu fotografií z kronik od roku 1960 a obdiv nad mladistvým zjevem nynějších  ...sátiletých. Večer hrála hudba . V neděli byly pro účastníky slavnosti dvě možnosti:procvičit své počítačové znalosti s užitím esperanta nebo se projít a poznávat naše město. V poledne oslava končila, ale někteří cizinci tu zůstali a chtějí poznat i okolí města. ZN