Odpověď „Vypravěči“                                                            

V úvodu bych  ráda sdělila, že každá petice a stížnost se na radnici řeší, jak ukládá legislativa České republiky. Vyřizování stížností a petic podléhá kontrole Rady města, kterou pravidelně informuje tajemnice MěÚ.
„Vypravěč“  uvádí, že na stížnosti paní Frémundové ze dne 12.5.2010 a 22.6.2010  nebylo odpovězeno a vzápětí si protiřečí citací z písemné odpovědi. O postupu při řešení těchto stížností byl informován zejména pan Holeček, který na MěÚ tlumočil stížnosti obyvatel této části města. Odpověď byla z MěÚ odeslána paní Frémundové poštou  dne 23. 7. 2010 na stížnost, která byla jako poslední na MěÚ doručena 19. 7. 2010.
Otázka provozování diskotéky AUDIO byla opakovaně projednávána od května tohoto roku s provozovatelem panem Motyčkou, uskutečnilo se také společné jednání obou zainteresovaných stran (pan Holeček a p. Motyčka). Dále probíhají jednání se stavebním a právním odborem, která řeší problémy z pohledu státní správy.
Dále mi dovolte vyjádření k „několika věcem z odpovědi paní Žáčkové ze dne 19. 7. 2010“:
1)Na základě ověření lze konstatovat, že pan Motyčka zaslal omluvný dopis obyvatelům ulice Čechovy a pro nejbližší sousedy, pana Holečka a manžele Frémundovy, zvolil cestu osobní omluvy.                                     
2) Otázka pronikání hluku z hudební produkce je řešena stavebním odborem (státní správa) z pohledu dostatečné izolace zvuku, chování návštěvníků je pod zvýšenou kontrolou městské policie
3) Na provoz kina byly provedeny opakované kontroly. Pan Motyčka byl požádán, aby předložil výsledky měření KHS – měření doložil. Kontroly z řad vedení a zaměstnanců městského úřadu zjistily hladinu hluku, která nepřekračovala hluk doma zapnuté televize. Na základě tohoto zjištění byl pan Holeček požádán, aby sám toto měření inicioval v případě, že dle jeho úsudku budou překročeny hlukové limity. O jeho dalším postupu v otázce hlučnosti letního kina nemáme zprávu.
Platné vyhlášky města neupravují provoz letního kina, vztahují se pouze na hudební produkce (koncerty).
4) Vybudování plotu je věc v řešení. Pan starosta konstatoval na osobním jednání s panem Motyčkou, že kauza AUDIO bude v každém případě jednou z těch, které budou řešeny v budoucnu bez ohledu na nové složení vedení radnice. Dle sdělení provozovatele AUDIA je výstavba plotu ve stadiu jednání se stavebním odborem a účastníky stavebního řízení. Plot by měl být postaven bez otvírací branky, pokud v průběhu dalšího vývoje nedojde ke změně.
5) Jedná-li se o kroky vpřed nebo vzad nechám na posouzení pisatele článku. V našem městě jsme jedno letní kino zrušili před lety. Další letní kino provozovalo v letošním roce Kulturní centrum v Javorce v těsné blízkosti rodinných domků bez jakékoli stížnosti.
Co se týče chování mladých lidí, vidím zásadní vliv v rodinné výchově, kterou žádné restrikce z řad učitelů a policie bohužel nevyřeší.
Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka