Projev starosty města Jaroslava Zedníka na slavnostním otevření dopravního terminálu dne 15. 9. 2010 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním otevření a zahájení provozu nového dopravního terminálu na náměstí Jana Pernera v České Třebové.
Jedná se o dokončení  největšího  investičního projektu v historii města Česká Třebová a jde o jeden z největších projektů Pardubického kraje, financovaný z prostředků Evropské unie, z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rozvoje dopravní infrastruktury - Podpory projektů zlepšujících dopravní obslužnost.
Tento  nadčasový projekt, jehož přípravu schválilo Zastupitelstvo města v roce 2004, nebyl jednoduchý - skloubit železniční, autobusovou a osobní dopravu, včetně zajištění parkování osobních automobilů a nabídnout občanům co nejlepší podmínky pro cestování. Celkem čtyři roky probíhalo zpracování projektů a přesvědčování správce evropských fondů o smysluplnosti tohoto projektu. Na podzim roku 2008 pak byla podepsána přístupová smlouva a mohlo být zahájeno čerpání z evropských fondů.
Město Česká Třebová zahájilo stavbu v únoru roku 2009 a zdárně ji dokončilo v srpnu letošního roku. Celý projekt dopravního terminálu má hodnotu 330 mil. Kč, z toho dotace z evropských fondů činí 143,6 mil. Kč bez DPH. Město Česká Třebová vynaložilo náklady ve výši 125 mil. Kč bez DPH.
Zde bych chtěl poděkovat občanům našeho města a obzvláště těm, kterých se celá výstavba bezprostředně dotýkala za toleranci, pochopení a vstřícnost řešit vznikající problémy spojené s výstavbou tohoto terminálu.
Upřímné poděkování patří Pardubickému kraji za podporu projektu, za finanční podporu při přípravě projektové dokumentace a velmi děkuji hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi a vícehejtmanovi Pardubického kraje Ing. Romanu Línkovi za osobní podporu této investici.
Již od počátku měl projekt svého partnera a to České dráhy a.s., které se spoluinvestorsky podílely na této akci  ve výši 15 mil. Kč. Tato částka nemohla být  součástí dotace, ale pro funkci celého projektu byla nezbytná, zejména průchod z podzemních garáží do podchodu k vlakovým nástupištím a obnova fasády nádražní budovy. Proto i jim patří velké poděkování za splnění cílů projektu. České dráhy a.s. dále pokračují ve stavebních pracích na I. nástupišti tak, aby tento projekt byl provázán s naším terminálem.
Výstavba našeho terminálu měla velmi dobrý dopad na jednání o novém provedení fasád s organizacemi, které svými nemovitostmi s terminálem přímo sousedí. Jde o ČD Cargo a. s. a Dopravní zdravotnictví a. s. – železniční poliklinika. Toto se bohužel nepodařilo s Českými poštami. Celkový přínos těchto prací znamená dalších 40 mil. Kč investovaných do této lokality. Proto bych zde velmi rád poděkoval i zástupcům ČD Cargo a.s a Dopravního zdravotnictví a.s. za jejich vstřícnost.
Na tomto místě bych rád také poděkoval architektům projektu a to panu Ing. Arch. Martinu Hájkovi a panu Ing. Jiřímu Janderovi CSc.  za nezměrnou trpělivost při změnách projektu vyvolaných změnami v průběhu projekčních prací.   Je mi velmi líto, že se dnešního slavnostního dne  nedožil pan Jandera. Věřím, že i on by měl z  dnešního dne velkou radost.
Samozřejmě velké poděkování patří dodavateli stavby, firmě OHL ŽS a.s., kdy v průběhu stavby bylo nutno změnit stavební postupy a technologie zakládání stavby a upravit některé dodávky, zejména konstrukci autobusového nástupiště tak, aby přínos pro provozovatele a uživatele byl maximální. Velmi děkuji za to, že dokázala dodržet termíny, i přesto že klimatické podmínky v době výstavby nebyly příznivé.
Chtěl bych také poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří odvedli opravdu velký kus práce bez rozdílu jestli byli z městského úřadu nebo z našich obchodních společností.
Poděkování patří všem poslanců a senátorům Parlamentu ČR, všem  zástupcům politických stran a všem radním a  zastupitelům města Česká Třebová, kteří nás podporovali v celém průběhu realizace akce. A nezbývá mi než popřát občanům města Česká Třebová i občanům našeho regionu  spokojené  užívání terminálu, který velmi napomáhá řešit dopravní obslužnost a standardizovat služby spojené s dopravou , které by měly odpovídat  21 století.
Děkuji za pozornost.