Usnesení posledního jednání zastupitelstva města dne 22.9. 2010  
č. 117
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ppč. 1890/16 o výměře 14 m2 a ppč. 1890/20 o výměře 38 m2, vše v katastrálním území  a obci Česká Třebová, společnosti STROJTEX-GBHP s.r.o., IČ 648 25 884, se sídlem Česká Třebová, Semanínská 1528, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 560 02, za cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 7.800,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatel. (viz usnesení RM č. 631 z 28. 7. 2010)
č. 118
Zastupitelstvo města bere na vědomí a akceptuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností VČP Net, s. r. o., IČ 274 95 949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, jako oprávněným z věcného břemene, vše v textu dle návrhu. 
(viz usnesení RM č. 638  z 28. 7. 2010)
č. 119
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 2646/13 a ppč. 2646/14 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
(viz usnesení RM č. 642 z 28. 7. 2010)
č. 120
Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku ppč. 789/68 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako převodcem, a Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem. (viz usnesení RM č. 663  z 11. 8. 2010)
č. 121
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 3/1 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, za cenu 150,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatel. (viz usnesení RM č. 677  z 18. 8. 2010)
č. 122
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m2, v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu minimálně 100,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatel.
(viz usnesení RM č. 678  z 18. 8. 2010)
č. 123
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 626/6, označené dle geometrického plánu č. 1184-78/2010 jako ppč. 626/39 o výměře 45 m2 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová. Převáděný pozemek nebude zatížen věcnými břemeny podle usnesení ZM č. 129 ze dne 25.06.2008 a č. 170 ze dne 03.09.2008.
Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatelé.
(viz usnesení RM č. 696  z 25. 8. 2010)
č. 124
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Slovanská – Vd nn, knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 3399/2, ppč. 3407, ppč. 3408/1, ppč. 3410, ppč. 3411, ppč. 3461/1, ppč. 3462/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Slovanská – Vd nn, knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 3399/2, ppč. 3407, ppč. 3408/1, ppč. 3410, ppč. 3411, ppč. 3461/1, ppč. 3462/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění. Povinný z věcného břemene se zavazuje, že v ochranném pásmu této stavby „Česká Třebová, Slovanská – Vd nn, knn“ nebude vysazovat trvalé porosty. Povinný z věcného břemene se současně zavazuje oznámit oprávněnému z věcného břemene změnu vlastníka nemovitostí, které budou tímto věcným břemenem zatíženy.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
(viz usnesení RM č. 705  z 1. 9. 2010)
č. 125
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizační stoky na pozemku ppč. 3653 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a Vodárenskou společností Česká Třebová, s. r. o., IČ 601 08 118, se sídlem Česká Třebová, Staré nám. 78, PSČ 560 02, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. (viz usnesení RM č. 706  z 1. 9. 2010)
č. 126
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu přípojky splaškové kanalizace na pozemku ppč. 753/15 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a společností Niťárna Česká Třebová s. r . o., IČ 648 24 136, se sídlem Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 560 02, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu. (viz usnesení RM č. 709  z 1. 9. 2010)
č. 127
Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku ppč. 1037/8, označeného dle geometrického plánu č. 3447-63/2010 jako ppč. 1037/11 o výměře 41 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, od  společnosti SINTEX, a.s., IČ 252 98 496, se sídlem Česká Třebová, Moravská 1078, za kupní cenu 150,- Kč/m2, celkem ve výši 6.150,- Kč, vše v textu dle návrhu. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí Město Česká Třebová.
(viz usnesení RM č. 710  z 1. 9. 2010)
č. 128
Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 406/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
(viz usnesení RM č. 718  z 8. 9. 2010)
č. 129
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 92 o výměře 306 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu min. 800,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,  uhradí nabyvatel. Na převáděném pozemku bude sjednáno věcné právo předkupní za stejnou cenu ve prospěch Města Česká Třebová.
(viz usnesení RM č. 719  z 8. 9. 2010)
č. 130
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemků ppč. 59/1 a ppč. 367/14, o celkové výměře 91 m2, ve vlastnictví Města Česká Třebová, za část pozemku ppč. 122/1, označenou dle návrhu geometrického plánu č. 142-73/2010 jako ppč.122/4 o výměře 49 m2 vše v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 42 m2 zaplatí paní B. P. Městu Česká Třebová v ceně 105,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na zhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí účastníci rovným dílem.
(viz usnesení RM č. 722  z 8. 9. 2010)
č. 131
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků (nebo jejich částí) ppč.  3678 a stpč. 377, ve vlastnictví Města Česká Třebová, za pozemky ppč. 3679, ppč. 3680 a stpč. 376, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.  Náklady spojené s převodem, tj. náklady na zhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí účastníci rovným dílem.
(viz usnesení RM č. 723  z 8. 9. 2010)
č. 132
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, označeného dle návrhu geometrického plánu č. 3469-89/2010 jako ppč. 3653/2 o výměře 2.773 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatel.
(viz usnesení RM č. 728  z 8. 9. 2010)
č. 133
Zastupitelstvo města schvaluje výkup lesního pozemku ppč. 905/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad, uhradí Město Česká Třebová.
(viz usnesení RM č. 729  z 8. 9. 2010)
č. 134
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Školní – pilíř, kNN“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3378/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Školní – pilíř, kNN“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3378/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění. Povinný z věcného břemene se zavazuje, že v ochranném pásmu této stavby „Česká Třebová, Školní – pilíř, kNN“ nebude vysazovat trvalé porosty. Povinný z věcného břemene se současně zavazuje oznámit oprávněnému z věcného břemene změnu vlastníka nemovitosti, která bude tímto věcným břemenem zatížena.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 3.300,- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene. (viz usnesení RM č. 730  z 8. 9. 2010)
č. 135
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „TKR Česká Třebová – přípojka k čp. 170“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 674/2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., IČ 481 50 029, se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „TKR Česká Třebová – přípojka k čp. 170“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 674/2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění. Povinný z věcného břemene se zavazuje, že v ochranném pásmu této stavby „TKR Česká Třebová – přípojka k čp. 170“ nebude vysazovat trvalé porosty. Povinný z věcného břemene se současně zavazuje oznámit oprávněnému z věcného břemene změnu vlastníka nemovitosti, která bude tímto věcným břemenem zatížena.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene. (viz usnesení RM č. 747  ze 14. 9. 2010)
č. 136
Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemku stpč. 814, označenou dle návrhu geometrického plánu č. 3444-563/2010 jako ppč. 3854/1 o výměře 18 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí Město Česká Třebová. (viz usnesení RM č. 749  ze 14. 9. 2010)
č. 137
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 3677, označené dle návrhu geometrického plánu č. 3475-95/2010 jako ppč. 3677/2 o výměře 428 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, Davidu Skalickému, IČ 684 73 630, místo podnikání: U Podhorky 617, Česká Třebová, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem za 64.200,- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. náklady na vyhotovení geometrického plánu a kolek k návrhu na vklad, uhradí nabyvatel. (viz usnesení RM č. 754 ze 14. 9. 2010)
č. 138
Zastupitelstvo města zrušuje své usnesení č.88 ze dne 28.06.2010.
(Citace usnesení ZM č. 88/28.06.2010:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optické připojení objektu Kozlovský kopec, Česká Třebová“ na pozemcích ppč. 1914/4, ppč. 1914/5, ppč. 1914/6, ppč.1914/8, ppč.1968, ppč.2103/14, ppč.2103/15, ppč.2103/16 a ppč.2103/21, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví Města Česká Třebová, a to ve prospěch vlastníka této stavby, to je T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, vše v textu dle návrhu.)       
(viz usnesení RM č. 755  ze 14. 9. 2010)
č. 139
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optické připojení objektu Kozlovský kopec, Česká Třebová“ na pozemcích ppč. 1914/4, ppč. 1914/5, ppč. 1914/6, ppč. 1914/8, ppč. 1968, ppč. 2103/14, ppč. 2103/15, ppč. 2103/16 a ppč. 2103/21, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví Města Česká Třebová, a to ve prospěch vlastníka této stavby, to je T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, vše v textu dle návrhu.     (viz usnesení RM č. 756  ze 14. 9. 2010)
č. 140
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2010 ve výši dle předloženého návrhu.
č. 141
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, v textu dle přiloženého návrhu.
č. 142
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem,  v textu dle předloženého návrhu.
č. 143
Zastupitelstvo města schvaluje „Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících“ uzavřenou mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupeným Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje, IČ 70982822, Základní uměleckou školou, Česká Třebová, Kozlovská 775, zastoupenou ředitelem MgA. Bohuslavem Mimrou, IČ 44471173 a Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, zastoupeným Jaroslavem Zedníkem, starostou města, IČ 00278653, v textu dle předloženého návrhu.
č. 144
Zastupitelstvo města  zřizuje k 1.1.2011 příspěvkovou organizaci pod názvem Základní umělecká škola Česká Třebová, se sídlem Kozlovská 775, Česká Třebová a schvaluje její zřizovací listinu, v textu dle předloženého návrhu.
č. 145
Zastupitelstvo města schvaluje „Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících“ uzavřenou mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupeným Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje, IČ 70982822, Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385, zastoupeným ředitelkou Janou Endyšovou, DiS, IČ 49314700 a Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, zastoupeným Jaroslavem Zedníkem, starostou města, IČ 00278653, v textu dle předloženého návrhu.
č. 146
Zastupitelstvo města  zřizuje k 1.1.2011 příspěvkovou organizaci pod názvem Dům dětí a mládeže kamarád, Česká Třebová, se sídlem Sadová 1385, Česká Třebová a schvaluje její zřizovací listinu, v textu dle předloženého návrhu.
č. 147
Zastupitelstvo města schvaluje účast Města Česká Třebová na veletrhu HOLIDAY WORLD 2011 v Praze v samostatné expozici a dále společnou účast v rámci Destinační společnosti Východní Čechy a v rámci Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.
č. 148
Zastupitelstvo města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 609/10 a 609/9 v k.ú. Parník a obci Česká  do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.
č. 149
Zastupitelstvo města v souladu s §44 a 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení změny funkčního využití pozemků pč. 609/4, 590/2, 609/11, 590/3 a 584/4, vše v k.ú. Parník a obci Česká Třebová do připravované „Změny č.6 Územního plánu města Česká Třebová“ dle předloženého návrhu.

 

Usnesení rady města, která se sešla ve stejný den, tedy 22.9. 2010 

č. 768
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 paní Monice Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, Česká Třebová, IČ 68242191, na pořádání akce „Českotřebovské vinobraní“, které se bude konat na Starém náměstí v České Třebové. Výjimka se uděluje na dny 24.9.2010 v době od 16:00 hodiny do 1:00 hodiny  dne 25.9.2010 a  25.9.2010 od 10:00 hodiny do 1:00 hodiny dne 26.9.2010, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                                        Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 769
Rada města schvaluje bezplatnou montáž a demontáž mobilního jeviště a jeho bezplatné zapůjčení paní Monice Prouzové, místo podnikání Grégrova 135, Česká Třebová, IČ 68242191 na kulturní akci „Českotřebovské vinobraní“, dle předloženého návrhu.                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková