Z Bukové hory do Červené vody mají vést ještě 2 sjezdovky

(možná bude jen jedna)

 

Název záměru: Červená Voda – Buková Hora – rozšíření areálu 

Kapacita záměru: Předmětem záměru jsou 2 sjezdové tratě šířky cca 55 m o délce 1 950 m a 1 150 m a spojka šířky 30 m a délky 340 m. Součástí je lanová dráha délky cca 1 150 m s 8 až 10 podpěrami s přepravní kapacitou 2 000 lyžařů za hodinu.
Charakter záměru: Záměr (2 modré sjezdové tratě a lanová dráha umístěná na jedné z nich) navazuje na stávající lanovou dráhu a sjezdovou trať a využívá stávajícího zázemí včetně parkoviště.
Umístění: kraj: Pardubický, obec: Červená Voda
Zahájení stavby: 2011
Dokončení stavby: 2011 – 2012
Oznamovatel: SKIPARK ČERVENÁ VODA, Šedivská 844, 561 51 Letohrad, IČ 62062026
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Červená Voda – Buková Hora – rozšíření areálu“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 3 vyjádření dotčených správních úřadů: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 13. 4. 2011 zn. ČIŽP/45/IPP/1105085.001/11/KDR:
Oddělení integrace konstatuje, že záměr nespadá do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů; oddělení ochrany ovzduší nemá k záměru připomínky za podmínky minimalizace sekundární prašnosti v průběhu výstavby záměru; oddělní ochrany vod nemá připomínky a odkazuje na opatření navržená v oznámení; oddělení odpadového hospodářství odkazuje na kapitolu D.IV. oznámení; oddělení ochrany přírody konstatuje, že entomologický průzkum nebyl proveden v jarních měsících, postrádá posouzení kumulativních vlivů blízkých lyžařských areálů a podrobné posouzení vlivu záměru na prameniště a doporučuje nulovou variantu, tzn. upuštění od realizace záměru; oddělení ochrany lesa hodnotí vykácení lesa na ploše cca 15 ha jako neúměrnou zátěž a konstatuje, že fragmentace lesa bude mít negativní dopad na stabilitu lesa a v závěru požaduje, aby byl záměru redukován pouze na sjezdovku Heroltice.
Krajský úřad Pardubického kraje dne 15. 4. 2011 pod č.j. KrÚ 32713/2011/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany přírody konstatuje, že v entomologickém posouzení chybí průzkum v jarních měsících, požaduje doplnění vyhodnocení kumulativních vlivů stávající sjezdovky, požaduje zvážit přesun sjezdové tratě „Suchý vrch“ (A) mimo regionální biocentrum a doplnit vyhodnocení vlivu záměru na oblast pramenišť; orgán ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) požaduje uvést dobu dočasného odnětí PUPFL a předložit plán rekultivací, zdůvodnit šířku navrhovaných sjezdovek 55 m, nesouhlasí s terénními úpravami v horních partiích lesa zařazeného do kategorie lesů zvláštního určení, uvádí rozpor mezi textem oznámení a přílohy č. 4 a nesouhlasí s nočním ani celoročním provozem areálu a na závěr vyjádření polemizuje s hodnocením rizika ohrožení porostu větrem. Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí dne 15. 4. 2011 č.j. 2221/2011/ŽP/RM/2-54: Vodoprávní úřad podrobně popisuje záměr a neuplatňuje námitky, pouze připomíná povinnost provádět stavební práce tak, aby jakost a vydatnost podzemních vod byly ohroženy co nejméně. Připomínky a požadavky dotčených správních úřadů budou zohledněny při zpracování
dokumentace.
Závěr:
Záměr „Červená Voda – Buková Hora – rozšíření areálu“ naplňuje znění bodu 10.7 „Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.“ a bodu 10.10 „Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle
zvláštních právních předpisů.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Příslušným úřadem pro zajištění zjišťovacího řízení je podle ust. § 21 písm. c) Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které však podle ust. § 23 odst. 4 zákona přeneslo svou působnost přípisem zn. 18761/ENV/11 ze dne 15. 3. 2011 na Krajský úřad Pardubického kraje. Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Červená Voda – Buková Hora – rozšíření areálu“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Pokud bude oznamovatel pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k zákonu s důrazem na:
1. Doplnění entomologického průzkumu.
2. Doplnění vyhodnocení vlivu záměru na prameniště.
3. Doplnění vlivu záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Dále je třeba, aby dokumentace vypořádala požadavky na doplnění, připomínky a podmínky
uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou připojeny k tomuto závěru.