Město Česká Třebová

                                                 vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,

                               o úřednících samosprávných celků o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa

                    Referent/ka turistického a informačního centra Města Česká Třebová

 


q  MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

-  Budova Městského úřadu v České Třebové, Staré náměstí 78, Česká Třebová. 

 

q  PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:

-  Úředníkem   se   může    stát    fyzická   osoba,    která    je    státním    občanem    České   

   republiky,   popřípadě   fyzická   osoba,    která je cizím  státním občanem a má v  České

   republice   trvalý   pobyt,   dosáhla   věku  18 let,  je  způsobilá  k  právním   úkonům,  je

   bezúhonná,  ovládá  jednací  jazyk  a  splňuje  další  předpoklady  pro  výkon   správních 

   činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

q  JINÉ POŽADAVKY:

-   Minimálně středoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu

      -   Znalost  anglického  a  německého  jazyka  slovem  i  písmem,  která bude ověřena
           písemným testem

-   Orientace v oblasti cestovního ruchu a historii

-   Znalost místních podmínek NUTNÁ!

      -   Aktivní znalost práce s PC, kancelářských aplikací (MS Office, Adobe Acrobat)

      -   Zkušenost s přípravou propagačních materiálů a tvorbou tématických textů

      -   Praxe v oblasti cestovního ruchu minimálně 3 roky – PODMÍNKOU!

-   Bezúhonnost

-   Flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost

-   Řidičský průkaz skupiny B

-   Komunikativní schopnosti     

 

q  CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:

-          Zajištění  chodu „Informačního a turistického centra“

-          Soustavná péče o úpravu a aktuálnost webových stránek města

-          Propagace města Česká Třebová, příprava informačních materiálů

 

q  PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

-          Listopad 2011 

 

q  PLATOVÉ PODMÍNKY:

-  Zařazení  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a
    nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
    službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

  

q  INFORMACE POSKYTNE:

     -    Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ                                tel.: 465 500 113

     -    Jiří Mareš, DiS., vedoucí oddělení vnitřní správy             tel.: 465 500 138

 

q  POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

      -   Jméno, příjmení a titul

      -   Datum a místo narození

      -   Státní příslušnost

 -   Místo trvalého pobytu

      -   Telefonický kontakt

      -   Číslo občanského  průkazu  nebo  číslo  dokladu  o  povolení  k  pobytu,  jde-li  o  
           cizího státního občana

      -   Datum a podpis

 

K přihlášce je nutno dále připojit tyto doklady:

     -  Životopis,  ve  kterém  se  uvedou   údaje  o  dosavadních  zaměstnáních  a  o  odborných 

        znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

-  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních  příslušníků též

   obdobný  doklad  osvědčující  bezúhonnost   vydaný  domovským  státem;  pokud takový 

   doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

     -  Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Písemné přihlášky zasílejte do 22.10.2011 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - IC - NEOTVÍRAT“ na adresu:

    Ing. Věra Pirklová

    Tajemnice MěÚ

    Staré náměstí 78

                                                               560 02   Česká Třebová

 

 

                              Vlastní VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ se uskuteční

                         V ÚTERÝ DNE 25.10.2011 OD 08:30 HODIN

 formou písemného testu ze znalostí místních podmínek, oblasti cestovního  ruchu a anglického a německého jazyka

           ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v České Třebové

(I. poschodí).

! POZVÁNKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY !