Město Česká Třebová
                      vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
                   o úřednících územních samosprávných celků a
                          o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:
 
referent/ka odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Česká Třebová
(zástup za mateřskou dovolenou)
                                         
 
q  MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
-  Budova Městského úřadu v České Třebové, Habrmanova 1642, Česká Třebová.
 
 
q  PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
-  Úředníkem   se   může    stát    fyzická   osoba,    která    je    státním    občanem    České   
   republiky,   popřípadě   fyzická   osoba,    která je cizím  státním občanem a má v  České
   republice   trvalý   pobyt,   dosáhla   věku  18 let,  je  způsobilá  k  právním   úkonům,  je
   bezúhonná,  ovládá  jednací  jazyk  a  splňuje  další  předpoklady  pro  výkon   správních 
   činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 
 
q  JINÉ POŽADAVKY:
-   Vzdělání – vyšší odborná škola, obor sociální práce, s dosažením titulu DiS.
-   Praxe v sociální oblasti vítána
-   Upřednostňujeme uchazeče se zkouškami zvláštní odborné způsobilosti pro oblast
     sociálně právní ochrany dětí
-   Aktivní znalost práce s PC
-   Bezúhonnost
-   Flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
-   Komunikativní schopnosti
-   Řidičské oprávnění skupiny B
 
 
q  CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:
 
-          Sociálně-právní ochrana dětí – kurátor pro mládež
 
 
q  PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
-          01.11.2011
 
 
q  PLATOVÉ PODMÍNKY:
-  Zařazení  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a
    nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
    službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
q  INFORMACE POSKYTNE:
     -    Ing. Věra Pirklová, tajemnice MěÚ                                                      tel.: 465 500 113
     -    JUDr. Eva Gibišová, vedoucí odboru sociál. věcí a zdravotnictví       tel.: 465 500 231
 
 
q  POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
      -   Jméno, příjmení a titul
      -   Datum a místo narození
      -   Státní příslušnost
 -   Místo trvalého pobytu
      -   Telefonický kontakt
      -  Číslo občanského  průkazu  nebo  číslo  dokladu  o  povolení  k  pobytu,  jde-li  o  
          cizího státního občana
      -   Datum a podpis
 
K přihlášce je nutno dále připojit tyto doklady:
     -  Životopis,  ve  kterém  se  uvedou   údaje  o  dosavadních  zaměstnáních  a  o  odborných 
        znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
-  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních  příslušníků též
   obdobný  doklad  osvědčující  bezúhonnost   vydaný  domovským  státem;  pokud takový 
   doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
     -  Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Písemné přihlášky zasílejte do 28.10.2011 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SOC - NEOTVÍRAT“ na adresu:
 
   
    Ing. Věra Pirklová
    Tajemnice MěÚ
    Staré náměstí 78
     560 02  Česká Třebová
 
 
 
Vlastní VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ se uskuteční
V ÚTERÝ DNE 01.11.2011 OD 08:30 HODIN
 
formou písemného testu ze znalostí veřejné správy,
sociálně právní ochrany dětí a o soudnictví ve věcech mládeže,
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v České Třebové.
(I. poschodí)
 
! POZVÁNKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY !