Jednání zastupitelstva města                                                 
V pondělí 17. října se konalo letošní čtvrté zasedání zastupitelstva města, z 27 zastupitelů se z jednání omluvil jediný Bohumír Nejedlý.

Majetkové záležitosti.  O této problematice se rozhodovalo celkem ve 20 usneseních.. Snad nejvýznamnější z nich bylo schválení prodeje areálu Sběrných surovin v Podbranské ulici přímým prodejem na jméno pro společnost Jaroslav Novák - RYDO, s.r.o. Česká Třebová, která zde vybuduje ústředí firmy, garáže s pohotovostní sklad materiálu. Celková prodejní cena  1 485 tis., Kč vychází ze základní ceny pozemku 900 Kč/m2. Území bylo nyní nevyužité se stavbami, které nevyhovují požadavkům a musí být demolovány. Přes pozemek prochází také hlavní kanalizační stoka. DM 1000.  Zastupitelé také schválili záměr vkladu pozemků do základního kapitálu společnosti TEZA, většinou jde o pozemky spjaté s jednotlivými objekty ve vlastnictví společnosti a město zahájilo pozemkovou přípravu na vybudování cyklostezky Česká Třebová - Rybník uzavřením první smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku.

3. změna městského rozpočtu.  Zastupitelé projednali návrh, který mění  rozpočet města na straně příjmů i výdajů.   Na straně příjmů byly do rozpočtu začleněny dotační příspěvky, které město obdrželo během posledních dvou měsíců. jde o tyto položky: DDM - prevence kriminality (330 tis. Kč), ZUŠ - ozvučovací technika (36,5tis. Kč), městská knihovna (69 tis. Kč), ZŠ Ústecká (EU peníze školám ve výši 1 067 tis. Kč), Infocentrum MěÚ (76 tis. Kč), Příspěvek na zpracování muzejních expozic (150 tis. Kč), Sociální služby (1 600 tis. Kč), Sociální dávky (2 300tis. Kč, Sociálně právní ochrana dětí a výkon státní správy (324 tis. Kč).  Díky výsledku výběrového řízení na provedení úprav silnice I/14 se snížila finanční náročnost akce z 5 mil. Kč o 1 444 tis. Kč). V rozpočtu   jsou započteny příspěvky okolních obcí na neinvestiční náklady ZŠ a MŠ ve výši 150 tis. Kč, o 280 tis. Kč zvýšil plánovaný příjem z pokut.  Celkové daňové příjmy se v rozpočtu nezměnily, pouze jejich struktura. O 2 miliony byla ponížena částka z daně ze závislé činnosti, ale o stejnou částku se zvýšila hodnota daně z příjmu právnických osob a fyzických osob.  V rozpočtu je započteno využití odpisů Kulturního centra v hodnotě 600 tis. Kč,(byly využity na rozšíření digitalizace na 3D projekce) a odpisy ZŠ Habrmanova ve výši 273 tis. Kč. určené na modernizace školy. V oblasti výdajů byla zvýšena částka na dokončení rekonstrukce pěší zóny na Splavě o 290 tis. Kč a na další úpravy komunikací byla částka zvýšena o 150 tis. Kč.  Na městský kamerový systém je plánována nově částka  240 tis. kč určená na pořízení další ho kamerového bodu (digitálního systému) pro pěší zónu Na Splavě.  V kapitole Kultura a sport pak zastupitelé nově schválili příspěvek pro občanské sdružení JUDO ve výši 150 tis. Kč na zakoupení tatami a  o 62 tis. Kč byl zvýšen finanční příspěvek  pro OIKTV, který se tím dostal na úroveň, kterou dotuje vysílání Město Ústí n.O. V závěrečné kapitole rozpočtu "všeobecná pokladní správa" je ještě zaúčtována úspora 240 tis. Kč způsobená ponížením úroků z úvěrů, které město splácí.

Změny městské vyhlášky o poplatku ze psů.  Zastupitelstvo města schválilo bez diskuze nové znění obecně závazné vyhlášky  č. 3/2011  o místním poplatku ze psů. Text vyhlášky bude zveřejněn jako zvláštní článek.  Od dosavadní vyhlášky se liší jen v jediném bodě . V článku 2 odst. 9 motivuje poplatníky k implantaci identifikačního čipu psovi. V případě implantace čipu, jeho prokázání a poskytnutí identifikačních údajů správci poplatku je poplatníkovi poskytnuta jednorázová sleva ve výši do 500 Kč.

Ručení úvěru poskytnutého Vodárenské společnosti, s.r.o. Zastupitelstvo města schválilo návrh rady města na poskytnutí ručení úveru ve výši 40 mil. Kč, který si vzala Vodárenská společnost na dofinancování projektu  rekonstrukce ČOV a výstavby kanalizace  na Parníku a Lhotce. Ve výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka ČSOB, a.s. s úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,54%. Vodárenská společnost nevlastní vhodný majetek, který by mohla nabídnout jako ručitelský závazek, proto ČSOB vyžaduje poskytnutí ručitelského prohlášení města Česká Třebová jako téměř 100% zřizovatele Vodárenské společnosti. Úvěr je splatný k 31. 12. 2026 (doba splatnosti 15 let) a město se ručitelským závazkem zavazuje k uspokojení pohledávek ČSOB a.s. z úvěrové smlouvy v případě, že dlužník, t.j. Vodárenská společnost nesplní vůči bance své peněžité závazky.

Změna územního plánu města č.7. Do další změny č. 7 územního plánu města bylo přijato celkem 5 žádostí na změnu  územní, zpravidla tak aby vyhovovalo nově uvažovanému využití, většinou pro stavbu nízkopodlažního bydlení.

Investiční záměr na stavbu cyklostezky Česká Třebová - Rybník.  Cyklostezka byla připravena v délce Česká Třebová - Lanškroun v rámci svazku obcí Lanškrounsko. Z účasti na tomto projektu Město Česká Třebová (a některé další obce) ustoupilo. V návaznosti na dříve vložené finanční prostředky město obdrželo zpracovanou projektovou dokumentaci úseku Česká Třebová - Rybník v délce 767 metrů a na ni navazujících účelových komunikací v délce 112 a 87 metrů. Na projektu má zájem spolupracovat Město Česká Třebová i obec Rybník, chtějí připravit projekt tak, aby mohla být podána žádost o dotaci na SFDI již pro příští rok 2012. projekty tohoto typu dotuje SFDI do výše 65%,. o zbytek se bude muset podělit Město Česká Třebová a obec Rybník (většina asi 70% trasy vede po českotřebovském katastru).  Součástí předané dokumentace je i návrh orientačního rozpočtu pro tuto akci, který činí 11,2 mil. Kč + DPH. Jde však o "tabulkové ceny", lze soudit na to, že při výběrovém řízení bude podstatně snížena.  Na trase cyklostezky se počítá s vybudování veřejného osvětlení po celé délce a s vybudováním nové lávky přes Třebovku na místě bývalého brodu, tak aby na trasu mohly vjíždět sanity nebo vozidla nutná pro údržbu. Stávající lávka u kynologického cvičiště není pro cyklostezku vhodná.

Různé. Město se zúčastní i v příštím roce 2012 Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday world v Praze. Návrh rady města rozhodlo zastupitelstvo s jedinou absencí.  Cílem je prezentace našeho města v samostatné expozici, která pomůže městu Česká Třebová vyniknout mezi ostatními regionálními vystavovateli. Závaznou přihlášku k účasti je třeba podat již do 31. 10. 2011.  Město se mimo samostatné expozice na Holiday world zúčastní také v expozici destinační společnosti Východní Čechy a destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.

Bylo také rozhodnuto o poskytnutí daru 100 tis. Kč ve prospěch Nadačního fondu Jana Pernera. Nadační fond poskytuje stipendia a oceňuje vynikající studenty a absolventy dislokovaného pracoviště DFJP Univerzity Pardubice v České Třebové.

Na závěr jednání se ještě zastupitelé věnovali účasti města Česká Třebová v programu  "Central Europe - priorita 3 - Odpovědné využívání životního prostředí - podpora ekologicky šetrných technologií a postupů". Projektu se musí zúčastnit veřejné instituce  ze tří států EU. V našem případě jde o trojici měst Olawa (PL), odkud iniciativa vzešla, Česká Třebová (CZ) a Lipsk (město v Sasku). Město Česká Třebová předpokládá, že může do projektu zařadit modernizace kotelen svých školních budov, t.j.  ZŠ Habrmanova a budovy Gymnázia. Maximální poskytnutá dotace  je 85% ceny projektu. V součtu jde o získání prostředků v hodnotě cca 13,6 mil. Kč. Zastupitelé potvrdili zájem se projektu zúčastnit, žádost podaná do Vídně bude posouzena ještě letos tak, aby mohla být v případě přijetí projektu pokračovat práce na přípravě projektové dokumentace.