Jaký bude nový sběrný dvůr 
Rozhovor s vedoucím divize odpadového hospodářství Eko Bi Josefem Halbrštátem

Jednou ze stěžejních investic v našem městě v roce 2011 je vybudování nového centrálního Sběrného dvora v Semanínské ulici. Investice je podpořena dotací EU z fondu Ministerstva životního prostředí v částce převyšující 21 milionů korun a Státního fondu životního prostředí ve výši 1,2 mil. Kč Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení vybrána společnost M - silnice, a.s. Akce byla zahájena v květnu t.r. a v listopadu budou finišovat dokončovací práce. Kdy se počítá s otevřením nového sběrného dvora pro veřejnost?

Dokončovací práce jsou plánovány tak, aby bylo možné otevřít nový sběrný dvůr již 1. prosince 2011.  Jsem přesvědčen, že pokud nevzniknou mimořádné komplikace, tak bude tento termín dodržen.  Současně s otevřením nového sběrného dvora dojde k uzavření stávajícího sběrného dvora v Benátkách, který má charakter provizorního zařízení  se vším co to přináší. Je umístěn na cizím pozemku, nemá dostatečnou kapacitu, nevyhovuje požadavkům jak po stránce dopravního řešení, neumožňuje další zlepšení třídění odpadu.

Jak bude v nově vybudovaném sběrném dvoře organizováno odevzdávání odpadu občany města?

Příjezd do sběrného dvoru je ze Semanínské ulice naproti ČEZ,a.s.. Je dostatečně široký, aby tudy mohly osobní a dodávková vozidla zase vyjíždět.  Na příjezdu   bude semafor. Pokud svítí zelená, můžete vjet na (příjezdovou) váhu. Při prvním příjezdu  si zde opatříte čip, který získají občané s trvalým bydlištěm v České Třebové  po předložení občanského průkazu zdarma. Na každou rodinu bude vydán jeden čip. Při dalším příjezdu čip přiložíte k čtečce, která bude umístěna u příjezdové váhy.  Potom Vás závora pustí na rampu, ze které budete shazovat odpad do  přistavených kontejnerů. Odpad se bude na rampě třídit do 16 označených kontejnerů (v Benátkách bylo většinou 8 kontejnerů). Deset kontejnerů bude velkokapacitních s objemem 23 m3, zbývající budou kontejnery dosud používané s objemem 12 m3.  Po odevzdání odpadu zase pojede vozidlo na výjezdovou váhu, z rozdílu hmotností se určí množství odevzdaného odpadu. Je to orientační údaj, pro provozovatele dvoru je však důležitý. Celý sběrný dvůr bude monitorován kamerovým systémem a napojen na centrální pult ochrany městské policie.

V areálu svěrného dvoru  je postavena nová zelená hala. K čemu bude sloužit?

Další odpady bude možné odkládat v nově postavené hale. Jde např. o odkládání nebezpečných odpadů, bude zde prováděn zpětný odběr elektrozařízení (televize, ledničky, elektrospotřebiče), zářivky, akumulátory, rostlinné oleje z domácností a také polystyren.

Který odpad bude možné ve sběrném dvoře ukládat?

Do sběrného dvoru můžete zdarma odevzdat tyto odpady: papírové a nápojové obaly, plastové obaly a plasty z domácností, sklo bílé, sklo barevné, pneumatiky na osobní vozidla, objemný odpad, bioodpad, kovový odpad, polystyrén, zeminu, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, baterie, oleje na vaření a nebezpečné odpady pocházející z domácností (oleje, znečištěné obaly, čistící tkaniny, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, akumulátory a baterie, pesticidy, barvy, obaly od barev, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky, detergenty, rtuť a znečištěné obaly). Ostatní odpady včetně stavebních můžete za úplatu odvést na skládku TKO Třebovice.

Které odpady naopak ve sběrném dvoře  od občanů nepřevezmou?

Je to především stavební suť a to ani v malém množství. Ta není považována za komunální odpad. Za stavební odpad se považují i vyřazená stará okna a další stavební součásti z demolice. Sběrný dvůr však převezme vyřazený nábytek, koberce, linoleum, to se za stavební suť nepovažuje. Nebezpečný odpad bude odebrán v případě, že je jeho obsah  zřetelně označen, nádoby s neoznačeným obsahem od občanů nikdo nepřevezme.

Mohou ve sběrném dvoře odevzdávat odpad také podnikatelé?

Nemohou! Pro ně není sběrný dvůr určen. Podnikatelé a firmy musí svůj odpad odevzdávat buď přímo na skládce TKO v Třebovici  nebo  si mohou objednat na oddělení dopravy v Eko Bi s.r.o. pravidelný nebo nepravidelný (na zavolání) odvoz odpadu podle jejich potřeby, vše samozřejmě za úhradu.

Jaká bude obsluha nového sběrného dvoru (dosud byl ve sběrném dvoře jediný pracovník)?

Počítáme s tím, že  obsluha sběrného dvoru bude tříčlenná.  První  pracovník bude při vjezdu a výjezdu obsluhovat váhu a v první fázi vydávat také čipy, druhý bude radit a pomáhat občanům při třídění odpadu na rampě a třetí bude v nové hale přebírat nebezpečný odpad a výrobky pro zpětný odběr. Minimálně musí provoz dvoru zajišťovat dvě osoby.   

Otevřením nového sběrného dvoru se podstatně změní systém odstranění odpadu ve městě. Dostanou občané nějaký  nový manuál typu "Kam s ním" (tedy s odpadem)?

Současně s otevřením nového sběrného dvoru připravujeme vydání a distribuci příručky s názvem "Průvodce tříděním odpadů z domácností v České Třebové". Na přelomu listopadu a prosince bude distribuována do každé domácnosti. Bude zde nejen instrukce, jak využívat nový sběrný dvůr, ale také informace o celém systému odstranění odpadu ve městě. Jde tedy také o odvoz popelnic a kontejnerů, odstranění bioodpadu, jehož dosavadní systém (jaro - podzim) zůstane zachován a zároveň vznikne nové stanoviště pro kontejner bioodpadu v Benátkách.

V čem bude největší přínos nového sběrného dvoru?

Nově vybudovaný sběrný dvůr by měl přispět ke zlepšení třídění shromažďovaného odpadu. Má zabránit tomu, aby sem odkládali odpad občané, kteří nejsou občany města Česká Třebová. Dále má zamezit zneužívání  poskytovaných služeb některými podnikateli. Pro firmy a podnikatele  není tento způsob odstranění odpadu určen. Otevření nového sběrného dvoru  by se mělo projevit ve zlepšené ekonomice  systém shromažďování a odstraňování komunálního odpadu v našem městě a tedy i v tom, že občané nebudou muset platit za odpady tak vysoké částky jako tam, kde nebude náš nový systém zaveden.

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                                      Milan Mikolecký