Městský úřad Česká Třebová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje 

Dne 14.11.2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon). Dnem vyhlášení, tj. dnem 14.11.2011 nabývá účinnosti
§ 38 odst. 6 a 7, ostatní odstavce přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 01.01.2012.
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona, dochází od 01.01.2012 mimo jiné ke zrušeni zákona č. 100/1988 Sb, o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeni a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečeni, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška). Na základě těchto předpisů Vám byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P.
Sdělujeme Vám tímto, že průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod  (tj. I. stupeň - průkaz TP, II. stupeň - průkaz ZTP a III. stupeň - průkaz ZTP/P) zůstávají v platnosti i po 01. 01. 2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu na skutečnost, že máte vyznačenu delší či neomezenou dobu platnosti na zadní straně průkazu).
Ačkoli Je institut  „mimořádných výhod" rušen, benefity, které Vám z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P vyplývaly, zůstávají
v platnosti i nadále. Jedná se o nárok na  vyhrazené sezení v prostředcích městské hromadné dopravy, slevy v dopravě apod.).
Od 01. 01. 2012 dle zákona č. 73/2011 Sb, o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č.329/2011 Sb. vydá krajská pobočka Úřadu práce osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).
Pro Vaší informaci Vám sdělujeme, že průkaz TP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomocí jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Pokud máte přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), budete mít při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Máte-Ii zájem o tuto dávku, musíte po 01.01. 2012 podat žádost na krajské pobočce Úřadu práce dle Vašeho bydliště (zde v České Třebové), a to na předepsaném formuláři. Výše příspěvku bude činit 400,- Kč za kalendářní měsíc. Nárok na tuto měsíčně se opakující dávku Vám trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31.12.2015.  Pro další poskytování této dávky, po uplynutí uvedené doby, musí dojít k novému posouzení zdravotního stavu, pokud nebude již posouzen pro účely příspěvku na péči.
 
V případě, že jste podal/a na našem úřadě žádost o přiznáni některé z dávek sociální péče, nebo o mimořádné výhody
a o žádosti nebylo dosud rozhodnuto, dokonči toto zahájené řízení krajská pobočka Úřadu práce ČR podle původních předpisů platných do 31.12.2011.
V případě, že Vám vznikla povinnost vrátit poměrnou část přiznané dávky např. příspěvku na opatřeni zvláštních pomůcek; příspěvku na úpravu bytu; příspěvku na zakoupeni, celkovou opravu, a zvláštní úpravu motorového vozidla; příspěvku na provoz motorového vozidla apod., zůstávají tyto závazky v platnosti i nadále, a od 01. 01. 2012 je převezme Úřad práce České republiky.
Dále Vám sdělujeme, že pokud Vám v minulosti k Vašemu průkazu mimořádných výhod bylo našim úřadem vydáno dle ustanoveni § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon  
o silničním provozu) i zvláštní označení do vozidla pro parkováni 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) máte lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 u našeho úřadu vyměnit toto stávající označeni pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Pokud máte zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování.
 
 
 
 
JUDr. Eva Gibišová
vedoucí odboru