Řešení připomínek k dopravně a parkování v České Třebové                              
K problematice dopravy a parkování se vyskytuje během roku řada připomínek, s řadou z nich se obrátil na Kontrolní výbor města p. Antoníny Bauer. Jeho připomínky pak byly předneseny na červnovém jednání Zastupitelstva města. Mezi úkoly  vyplývajícími z jednání bylo i řešení připomínek, které bylo provedeno za účasti odpovědných funkcionářů města  a odboru dopravy a  předloženo  na říjnovém jednání zastupitelům.
 
 Připomínka č. l - Není značení tonáže mostů na některých silnicích a místních komunikacích.
Odbor dopravy a silničního hospodářství neodpovídá za značení tonáže mostů. Vlastníkem uváděných mostů je Město Česká Třebová. Odbor dopravy tonáž mostů neeviduje a tyto údaje mu nejsou známy. V případě, že vlastník mostu nepožádá o omezení hmotnosti vozidel, které mohou na most vjíždět lze z tohoto usoudit, že na most mohou vjíždět vozidla s hmotností nepřesahující celkovou hmotnost vozidla povolenou zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Odbor dopravy schvaluje umístění dopravního značení pouze na žádost vlastníka pozemní komunikace. Dosud město o dopravního značení nepožádalo. Jak bylo dále zjištěno, byla zadána projektová dokumentace na opravu mostu na ulici Chmelnice u prodejny Diskont a to za účelem rozšíření průjezdnosti a zvýšení celkové tonáže mostu. Město Česká Třebová popřípadě odbor majetku města by měl posoudit, zda by nebylo vhodné zažádat o omezení provozu na některých mostech a to např. umístěním DZ B13 nebo B14. a to z důvodu, že v současné době mohou po mostě přejíždět nákladní soupravy třeba i o celkové hmotnosti např. i35t.
 
Připomínka č. 2 - Není správně uvedeno označení autobusových zastávek.
Odbor dopravy eviduje již několik žádostí o výměnu případně opravu označníků autobusových zastávek. Za tímto účelem proběhla i pracovní schůzka, které se zúčastnil pan Ing. M.Cink, Ing. Tomáš Hájek a za provozovatele linkové dopravy pan Kuběnka, kde byl dohodnut harnonogram a rozsah oprav. Ze strany Města Česká Třebová byly dohodnuté podmínky splněny, ovšem provozovatel linkové dopravy své závazky neplní. Odbor dopravy opětovně vyzve vlastníka označníků autobusových zastávek k nápravě a v případě opětovného nesplnění závazků bude informovat Krajský úřad Pardubického kraje jako hlavního garanta linkové autobusové dopravy a poskytovatele dotací na autobusovou dopravu.
 
Připomínka č. 3 - Není vodorovné označení vyhrazených parkovišť.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že správce komunikací fa EkoBi s.r.o. provedla údržbu vyhrazených parkovišť do termínu 30.05.2011. Ve městě zbývá několik vyhrazených parkovišť, kde je špatně viditelné vodorovné značení, ale tyto vyhrazené parkoviště nepatří do správy Města Česká Třebová a jejich vlastníci byly již několikráte vyzváni k nápravě. Jedná se hlavně o parkoviště umístěná u supermarketů a pak u lékárny na ulici Masarykova. Na místních komunikacích budou vlastníci vyhrazených stání opětovně vyzváni k nápravě. Pokud vlastníci vyhrazených stání nezajistí obnovu vodorovného značení bude zahájeno řízení o odstranění svislého dopravního značení.
 
Připomínka č. 4 - Špatné značení přechodu na ulici Semanínská.
Dne 28.06.2011 došlo k odstranění špatného dopravního značení, DZ IP6 na ulici Semanínská.
 
Připomínka č. 5 - Zákaz vjezdu vozidel do ulice Nádražní.
Odbor dopravy požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic jako příslušný silniční správní úřad pro stanovení dopravního znační na silnicích I. třídy o stanovení dopravního značení B24a, B24b, „Zákaz odbočení" s dodatkovou tabulkou El 3 s textem „Nad 3,5 t." na ulici Riegrova před odbočení na ulici Nádražní. Po stanovení tohoto dopravního značení bude umístěna na ulici Nádražní DZ B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" - 3,5 t.
 
Připomínka č. 6 - Zákaz stání vozidel na ulici Sadová.
Odbor dopravy na základě žádosti Města Česká Třebová již omezil možnost parkování na ulici Sadová dopravní značkou č. IP 25a s dodatkovou tabulkou s textem „ neplatí pro držitele povolení MěÚ". Další omezování by nebylo vhodné, neboť by již značně zasahovalo do užívacích práv vlastníků nemovitostí přilehlých k pozemní komunikaci ulice Sadová. Odbor dopravy dále uvádí, že současný stav je daleko uspokojivější, než ten, který byl před rekonstrukcí přednádražního prostoru. Dále bylo dopravní značení na ulici Sadová u hudební školy doplněno o DZ B28 „zákaz zastavení", které řeší špatné výhledové poměry ve stoupání k Malé scéně.
 
Připomínka č. 7 - Výhled - koncepce úseků se zákazem stání.
Město Česká Třebová ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství dále již neplánuje rozšiřování „Zóny zákazu stání" . V současné době probíhá omezování stání mimo rezidentů na ulicích Mlýnská, Nové náměstí a Smetanova ulice. Další omezení stání se plánuje až po dokončení plánované revitalizace Nového náměstí. 

Tato informace byla předána zastupitelům města dne 17. 10. 2011