Informace Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí
k dani z nemovitostí na rok 2012

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2011 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitostí (např. nákup, prodej, dědictví, dar, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do osobního vlastnictví atd..),  že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, podat daňové přiznání do 31.1.2012. Přiznání  se podává podle stavu k 1.1. 2012.
Nepodá-li poplatník daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost uhradit pokutu ve výši minimálně 500,- Kč. Pokutu není možno prominout!!!
Sazby daně z nemovitostí pro rok 2012 se nemění, výjimku tvoří zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, které se stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně, 1,- Kč za každý m2 pro zemědělskou  prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství a 5,- Kč za každý m2 pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou  výrobu a ostatní podnikatelskou činnost (povinnost podat daňové přiznání) .
K podání přiznání přednostně využijte lednové úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin, od 23. do 31. ledna i ostatní dny od 8 do 15 hodin, v pátek do 14 hodin.
Daňové tiskopisy jsou k dispozici na finančním úřadě, informace k elektronickému podání naleznete na http.//adisepo.mfcr.cz.
Složenku pro zaplacení daně z nemovitostí s údaji o výši daně a osobě poplatníka obdrží poplatníci poštou v průběhu měsíce května 2012.
Kontakt: Finanční úřad v Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 1393, 56201 Ústí nad Orlicí tel. 465 550 111, fax  465 550 398
 Za Finanční úřad v Ústí nad Orlicí  Ing. Stanislav Škoda