Federace strojvůdců a Česká Třebová   IV. část                 
V prosincovém čísle ČtZ jsme se věnovali  (i na fotografiích) výletu, který uspořádal ZV ROH v  Lokomotivním depu 14. srpna 1968.  Z České Třebové byl vypraven zvláštní vlak, kterým jeli do Prahy železničáři se svými rodinami. Nebyli jen z České Třebové, ale z celé oblasti provozního oddílu ČSD Česká Třebová, tedy také z Chocně, Pardubic, Kolína, Nymburka, Havlíčkova Brodu či Kutné Hory.  Navštívili Pražský Hrad, Lány. Delegaci železničářů, kterou tehdy vedl tehdejší ministr dopravy František Řehák, přijal také prezident republiky Ludvík Svoboda. Delegace ho ujistila, že "modrá armáda" stojí za vedením státu. Zpráva, která byla publikována týden potom 22. srpna 1968 v časopisu železničářů Provozního oddílu Česká Třebová "Hlavní tah" 22. srpna je ukončena slovy, charakterizující události okupace Československa "spojeneckými" armádami Varšavské smlouvy: "Nikdo z nás netušil, že přesně za týden budeme stát u přijímačů a vzrušeně naslouchat zprávy, muži živě diskutovat a ženy si utírat slzy....." (Fotografie z přijetí u prezidenta)

V období léta roku 1968 Federace projednávala materiály z ústředí, především návrhy na postavení strojvůdců mezi státními zaměstnanci, žádala odvolání vedoucích funkcionářů, kteří neměli odborné znalosti, zrušení jednomužné obsluhy na lokomotivách, snížení pracovní doby na 38 hodin týdně a požadovala další sociální výhody. V červenci otiskla Jiskra Orlicka seznam delegátů na mimořádný (později zvaný jako tzv.Vysočanský) sjezd KSČ, z České Třebové to byli i Ad. Čekal, vedoucí provozu a V. Dostál, strojvedoucí.

Hlavní tah otiskl i přehled o růstu mezd v prvním pololetí roku 1968. V té době vrostly mzdy lokomotivních čet o 536 Kč, t.j. o 124% proti roku 1966. Jiný článek se zabýval zhoršením pracovní morálky  a snížením úrovně kontroly. V srpnových dnech narušovali strojvedoucí i další železničáři pohyb vlaků se sovětskými vojáky a s vojenským materiálem. V této souvislosti se proslavili i třebovští železničáři, kteří zdržovali přesun rušičky nezávislého vysílání. Nebyly stroje, které by odvezly vlak dále ku Praze. Přesvědčit je měly tanky a sovětská vojenská technika, která se tehdy shromáždila na prostranství před nádražím.

V říjnu 1968 se konal ustavující sjezd odborového svazu pracovníků železnic, která ostře kritizoval Federaci. Řada jednání, která se vedla na ministerstvu a v odborech, stále zdůrazňovala zásadu "jeden závod - jedna odborová organizace" a činnost federace se potlačovala, až na jaře 1969 skončila. Hlavní tah přinesl na počátku září 1968 článek o kontrarevolučních silách v Československu, který byl 15. září otištěn v moskevské "Pravdě". Po jednání vládní delegace v Moskvě byly v řadě měst okresu a také v České Třebové umístěny sovětské posádky. V listopadu 1968 zamítl ÚV Národní fronty registraci Federace a pak znovu její odvolání v roce 1969. Lokomotivní depo v Kolíně vyzvalo členy Federace, aby si doplatili příspěvky za dobu členství ve FLČ a stanou se členy "Svazu zaměstnanců železnic", nebo mohou vstoupit jako noví členové a započítá se jim dřívější členství.

VII. sjezd ROH v březnu 1969 nezměnil situaci v odborech. Jen např. v ústeckém okrese působilo 30 odborových svazů.  Zpravodaj OV KSČ konstatoval, že je v nich málo komunistů, že v nich trvají protisocialistické názory a snaha o nezávislost odborů. Odbory na železnici mezi vyjmenovanými organizacemi nejsou. OV KSČ chce v polovině roku 1969 v odborech dokončit tzv. konsolidaci. V prosinci toho roku se konala V. plenární schůze ÚV svazu pracovníků železnic, která zrušila materiály přijaté v roce 1969, např. dopis k jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou, provolání Svazu železničářů a FLČ "železničářům a spoluobčanům". z 28. srpna k sovětské okupaci, další stanoviska k polednovému vývoji, k volbě Františka Smrkovského do funkce předsedy Národního shromáždění, k vytváření podnikových rad, distancovalo se od dopisů odborovým svazům socialistických zemí o vstupu vojsk varšavské smlouvy na území ČSSR, ke zrušení socialistického soutěžení a vyslovilo se pro vedoucí úlohu KSČ. Schválilo i požadavky mzdové, změny v nemocenském a důchodovém pojištění.

V lednu 1970 proběhla očista okresního výboru KSČ  a také na závodech. mezi odvolanými funkcionáři byl i strojvůdce z České Třebové V. Reiss, člen OV KSČ. Řada strojvůdců byla různě postižena přeložením, snížením funkce nebo i propuštěním. V dubnu 1970 se konalo zasedání stranického výboru KSČ při provozním oddílu ČSD v České Třebové za účasti některých zástupců ZV ROH, krajského výboru KSČ a předsedy drážního výboru ROH. jednalo se o výměně stranických legitimací. Zde se posuzovala situace v ROH v oblasti provozního oddílu a bylo konstatováno, že trvá heslo "odbory bez komunistů". Hospodářským pracovníkům bylo uloženo provést "očistu" od protisocialistických živlů. Za nejsložitější byla označena situace v lokomotivních depech, kde se FLČ přejmenovala na dílenské výbory.

Začátkem května se sešel stranický výbor v provozním oddíle. I ten konstatoval, že v základních organizacích odborů trvá názor "odbory bez komunistů" a že jsou nutné kádrové změny, v čele stále byli lidé z roku 1968. Nejožehavější situace je v lokomotivních depech, kde působila Federace. Z výboru bylo vyloučeno sedm členů a tři sami odešli.

Okresní noviny Jiskra Orlicka v roce 1970 přinášely rubriku "Pravice a její tvář v okrese", kde se psalo o působení "pravice" v jednotlivých městech a závodech okresu. V říjnovém čísle se probírala situace v České Třebové a to v železničním uzlu a Železničním učilišti. Mimo jiné se mluví o federaci lokomotivních čet a uvádí se, že jeden člen z jejího vedení, strojvůdce J. T. byl nyní odsouzen za rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví v letech 1968/69, protože si připsal 61 pracovních směn, což na daních činilo 6 813 Kčs. Byl potrestán třemi roky vězení nepodmíněně a zákazem činnosti na dva roky po odpykání trestu.

I když po nastoupení G. Husáka do vedení KSČ v dubnu 1969 došlo k potlačení opozičních sil, situace v odborech se stále nezměnila. Až v květnu 1972 odbory přijaly "závěry z krizového vývoje v ROH mezi VI. a VIII. všeodborovým sjezdem". V něm je uvedena Federace lokomotivních čet jako organizace, která se první postavila mimo rámec ROH a teprve po ní vznikaly další svazy a formovala se nová odborová politika".  Definitivní tečkou vývoje v odborech se stal VIII. všeodborový sjezd v červnu 1972.

Jiří Cihlář.   (dokončení příště)