Činnost osadního výboru Lhotka v roce 2011                       

Osadní výbor se scházel dle potřeby  vždy první pondělí v měsíci mimo období letních prázdnin. Zasedání osadního výboru jsou veřejná a kdokoli z občanů se může zúčastnit. Osadní výbor na základě podnětů občanů odsouhlasil priority realizací akcí v roce 2011 následovně: Přehled výdajů z přidělených prostředků v rozpočtu města
 
1. Osazení montážního stojanu pro cyklisty                                       
  - osazení panelu s nářadím na opravy kol u cyklostezky ( firma Narex Bystřice ) 1 800,- Kč   
2. Zpevnění cesty a kanalizace nad autobazarem SOREN       
 - Položení nového vodovodního potrubí a splaškové kanalizace ( investor Vodárenská společnost )
 - Položení nové dešťové kanalizace ( firma Profistav Litomyšl ) 207 000,- Kč
 - Zpevnění podkladu, pokládka štěrkového lože, vybudování vodních srážek,nástřik penetr. vrstvou
   ( firma JD Dlouhý s.r.o. )  152 000,- Kč
   Pro nedostatek peněz v rozpočtu 2011 bude doplacena částka 137 835,- Kč z rozpočtu roku 2012
Celková výše investice byla tedy 496 835,- Kč včetně DPH
 
3. Oprava zábran podél komunikace k Paarovu mlýnu        
 - vykopání původních zábran, výškové  a směrové vyrovnání a zabetonování ( firma Kumpošt ) 33 750,- Kč
 -  okartáčování rzi a nátěr dvousložkovou barvou, barvu poskytla firma Lankwitzer s.r.o., nátěr brigádnicky ) sponzorsky    3000,-
 - zbývá osadit ochranné lano
 
4. Oprava vodotečných srážek na kopci  - vybrání naplavenin, oprava mříží ( firma Kumpošt ) 3 600,- Kč
 
5. Protisněhové zábrany                                                                   
 -  Podařilo se zajistit protisněhové zábrany, které byly umístěny před zimním období u místní  komunikace u Borkova statku.      
    ( firma Kumpošt )  1 800,- Kč
 
CELKEM                                                                              399 950,- Kč

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Další plánované aktivity nebyly realizovány z důvodů vyčerpání přidělených finančních prostředků a budou přesunuty do dalšího období. Osadní výbor ve spolupráci s Úřadem práce a firmou EKOBI provozoval opakovaně dvě pracovní místa na veřejně prospěšných pracích v místní části Lhotka ( údržba odpočívadla cyklostezky, údržba chodníků, pořádek na autobusových zastávkách, vyřezání náletových dřevin, hrabání listí, úklid sněhu, drobné údržbové práce apod.)
Osadní výbor také spolupracoval se společenskými organizacemi Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol a Týdenní stacionář A-Centrum. Podařilo se zajistit sponzorské příspěvky pro činnost Sokola a dokončit opravu tělocvičny z finančních prostředků získaných z dotace města. Dokončila se fasáda objektu, instalovalo tepelné čerpadlo na vytápění  a upravilo se prostranství před bufetem. Ve spolupráci se soukromým dárcem a městem se podařilo odborně zrekonstruovat kamenný kříž vedle školy.
Kříž, který v příštím roce bude slavit 115 let od svého vzniku byl rekonstruován nákladem cca 53 000,- Kč
Dále osadní výbor spolupořádal fotbalové turnaje na sokolském hřišti
-          třetí ročník  Memoriálu Vlastimila Voleského pro fotbalové přípravky
-          sedmý ročník Lhotka Cupu v kategorii dospělých           
                                                                                                                       Ing. Rudolf Sýkora v.r.  předseda osadního výboru