Proč studovat na Gymnáziu Česká Třebová

 

aneb proč vůbec studovat na gymnáziu (2. část)

 


Tomáš Kupka, Petr Poldauf

 Poznámka v souvislosti s reakcemi směřovanými k 1. části:text zmiňuje základní školy v České republice, nikoli pouze v České Třebové

 

Vážení přátelé,

pokračujeme druhým dílem ze série textů o gymnaziálním studiu, ve kterém  bychom rádi stručně zmínili dvě v poslední době velmi diskutovaná témata. Jedním z nich jsou přijímací zkoušky, druhým úspěšnost studentů gymnázií u maturitních zkoušek, přijímacích zkoušek na vysoké školy a úspěšnost při dokončení studia na vysokých školách.

 

Kudy vede cesta k přijetí na naši školu?

Ze zkušenosti víme, že na většině základních škol v České republice výchovní poradci podávají všechny důležité informace rodičům i jejich dětem, které jsou potřeba pro to, aby bez úhony zvládli na první pohled trochu strastiplnou cestu k úspěšnému přijetí na střední školu. Proto nabízíme jen velmi stručné informace k přijímacím zkouškám v roce 2011/2012 v Pardubickém kraji.

 

Kde vzít přihlášku na SŠ, do kdy a kam je třeba ji odevzdat?

Pokud uchazeči nedá přihlášku základní škola, lze si ji od ledna 2012 stáhnout na našich webových stránkách www.gymnct.cz v odkazu „Informace o studiu“. Na přihlášce základní škola potvrzuje žákovi prospěch. Uchazeči o osmileté studium na gymnáziu vpisují „kód oboru vzdělání“ 7941K81, uchazeči o čtyřleté studium na gymnáziu vyplňují 7941K41. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na naší škole nevyžadujeme. Přihlášky se podávají přímo ředitelství střední školy. Termín odevzdání přihlášek na SŠ je stanoven do 15. března 2012.

 

Jaká je organizace přijímacích zkoušek na SŠ v roce 2012?

Termín prvního kola přijímacích zkoušek (dále jen PZk) je stanoven na dny od 23. 4. 2012 do 25. 4. 2012. Testy jsou vytvářeny společností Scio a v prvním kole jsou zcela hrazeny Pardubickým krajem. Uchazeči o osmileté studium konají PZk z obecných studijních předpokladů, uchazeči o čtyřleté studium konají PZk z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Minimální bodová hranice úspěšnosti (zde uvedené platí pro gymnázia) je u osmiletého studia stanovena na 50 bodů z celkově možných 82 bodů, u čtyřletého studia na 104 bodů z maximálně dosažitelných 185 bodů. Lze získat i body za prospěch a úspěchy v soutěžích na ZŠ. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu našeho gymnázia. Zápisový lístek vydá uchazeči ze základní školy příslušná základní škola nejpozději do 15. 3. 2012. Pokud bude uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svoji vůli nastoupit ke studiu na naší škole odevzdáním zápisového lístku ředitelství školy do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí.  

 

Je nutné se bát minimální bodové hranice u přijímacích zkoušek? 

Pardubický kraj stanovením minimální bodové hranice deklaruje zvýšení úrovně přijímaných žáků na střední školu. Bohužel, podle našeho názoru a v souvislosti především se studiem na víceletém gymnáziu, tento záměr spíše staví na kvalitě vzdělávání na základních školách a nezohledňuje tolik další velmi důležité předpoklady pro studium, kterými jsou nadání, chuť a nadšení studovat. Podle našich informací naštěstí část rodičů sleduje obsah testů přijímacích zkoušek (příklady testů zveřejňované v médiích, osobně se rodiče informují na středních školách apod.) a může alespoň obecně odhadnout, zda jejich potomek na ZŠ absolvoval alespoň většinu učební látky potřebnou pro úspěšné zvládnutí testů. Stává se také, že minimální bodová hranice může mnoho zájemců z řad žáků a rodičů odradit kvůli strachu z neúspěchu, dokonce může diskriminovat gymnázia (a další střední školy) na hranici s jinými kraji, kde takové limity či povinné přijímací zkoušky nejsou. Domníváme se však, že by to žáci ucházející se o studium na víceletém gymnáziu ani jejich rodiče neměli předčasně vzdávat a měli by se pokusit přijímací zkoušky absolvovat.

 

Jak úspěšní jsou studenti gymnázia u maturity a na vysokých školách?

Podle informací nedávno zveřejněných CERMATem vyšla gymnázia po loňských nových maturitách nejlépe ze všech středních škol zakončených maturitní zkouškou (průměrný počet žáků gymnázií, kteří propadli u maturitních zkoušek, je 1,4 %. Srovnejme např. s lyceem s 3,6 %, střední odbornou školou, kde se počet neúspěšných pohybuje mezi 5,5 % - 25 % apod.(1)). Není to žádné překvapení, vždyť gymnázium je typem školy zaměřující se především na vyšší úroveň vědomostí, dovedností a přípravu k dalšímu odbornému studiu.

S tím souvisí i počet absolventů gymnázií přijatých na vysoké školy. Podle výzkumu citovaného v poznámce (2) pod textem je přijata naprostá většina absolventů gymnázií (pramen uvádí 95 % přijatých) na všechny, tedy i přírodovědné a technické obory. Absolventi gymnázií jsou i ti, kteří nejméně odcházejí z vysokých škol před ukončením studia. Pro českotřebovskou veřejnost je důležitá odpověď na otázku, jak je to v případě našeho gymnázia. Českotřebovské gymnázium má tradičně vysokou úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek. Podle nám známých údajů bylo v roce 2009 přijato na vysoké školy 91 % absolventů, v roce 2010 to bylo 90 % a v roce 2011, podle předběžných výsledků, také přes 90 % absolventů, z nich více než 40 % bylo přijato na přírodovědné a technické obory. Pro ilustraci připojujeme seznam vysokých škol a jejich fakult, na které byli úspěšně přijati absolventi českotřebovského gymnázia v roce 2011:

České vysoké učení technické Praha (Fakulta strojní, Fakulta biomedicínckého inženýrství), Vysoké učení technické Brno (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií), Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Masarykova univerzita (Fakulta ekonomicko správní), Univerzita Pardubice (Fakulta ekonomicko správní), Univerzita Palackého Olomouc (Právnická fakulta), Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta), Vysoká škola ekonomická Praha, Vysoká škola chemicko technologická Praha, Univerzita obrany, Policejní akademie ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vyšší odborná škola publicistiky Praha, Jihočeská univerzita (Filosofická fakulta), VOŠ Caritas + CMTF UP Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín.

 

V příštím čísle Zpravodaje bychom se rádi zaměřili na mýty a polopravdy, které se o gymnaziálním vzdělávání tradují, a na výhody, které novým uchazečům a svým studentům nabízí Gymnázium Česká Třebová.

      

Poznámky

(1) Podáváme přihlášku k maturitě 2012 aneb Co je dobré vědět, než podáte přihlášku, CERMAT Praha 2011, s. 2

(2) KLEŇHOVÁ, Michaela; VOJTĚCH, Jiří. Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání [online]. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011 [cit. 2011-11-08]. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/ uploads/Vzdelavani_a_TP/VS_predcasne_odchody_2011_pro_www.pdf>.