Poslední jednání zastupitelstva v roce 2011 

Zastupitelé  se v roce 2011 sešli na společném jednání celkem  šestkrát. Nejdříve 23. února při schvalování městského rozpočtu, dále 18. dubna, a 20. června, mimořádně také uprostřed prázdnin 1. srpna, potom ještě 17. října a poslední jednání se konalo v pondělí 5. prosince 2011.   
Na tomto zasedání projednali a schválili 13 majetkových usnesení. Doporučení rady města byla akceptována s jedinou výjimkou týkajícím se úprav  hranic pozemku na staré Lhotce v uličce od hlavní silnice k sokolovně a mostu přes Třebovku, kde navrženou změnu  nepodpořila nadpoloviční většina zastupitelů. Možná je ovlivnilo doporučení osadního výboru, které hájí potřebu většího průjezdního profilu komunikace. Schválení rozpočtová změna č. 4  přináší jen málo změn.  Na příjmové straně mění strukturu daňových příjmů, výše vybraných daní se nemění. Ke snížení (o 2,5 milionu Kč) dochází u daní fyzických osob, naopak se očekává vyšší výběr v podílu na DPH a na dani ze závislé činnosti, kde se právě vše kompenzuje. Díky loni nově schválené vyhlášce o letos zvyšuje příjem z výherních hracích přístrojů. Místo původně uvedených 1,77 mil. Kč se  vybere 2 155 tis. Kč, o 110 tis. Kč se zvyšují pokuty a ostatní příjmy. Díky úsporám se snižuje i požadovaná dotace na stavbu sběrného dvora o cca 280 tis. Kč. U výdajů dochází k úsporám na vnitřní správě města, asi 400 tisíc Kč uspoří Sociální služby tím, že vyberou od svých klientů více prostředků ze sociálních příspěvků klientů. Ekobi potřebuje navíc 250 tis. Kč na rozšíření veřejného osvětlení, 470 tis. Kč se ušetřilo v městském krematoriu, když byla plánovaná oprava zařízení odsunuta na další rok. Zastupitelé dále schválili  Rozpočtové provizórium na první měsíce příštího roku, bude platné do schválení nového rozpočtu na rok 2012.  Má obdobnou strukturu jako v jiných letech. Letos se navíc počítá s tím, že příspěvek města pro svazek obcí Orlicko-Třebovsko (ve výši 321 tis. Kč) bude místo obvyklého termínu v květnu vyplacen již  začátkem roku, což umožní plynule financovat projekty svazku obcí a nemusí čekat až na ně obdrží dotace. Rozpočtové provizórium také umožňuje plynule dokončit financování stavby sběrného dvora (částkou 250 tis. Kč) a pokračovat v dříve schváleném projektu dostavby a rekonstrukce Městského muzea v Klácelově ulici, podpořená ROP EU. Na tuto akci je plánována částka 7 750 tis. Kč. Zastupitelé dále schválili  v souladu s ustanovením stavebního zákona konečné znění Změny územního plánu  města č. 6, která byla vydána ve  formě opatření obecné povahy a rozhodli o pořízení další nové Změny územního plánu č. 7., pro kterou je již přijato dostatek žádostí. 
Zastupitelstvo města dále schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Česká Třebová a o systému nakládání se stavebním odpadem, v textu, který byl zveřejněn na úřední desce MěÚ. Přijetí této vyhlášky je nutné vzhledem ke změnám doprovázejícím otevření nového sběrného dvora. Nejdůležitější části této vyhlášky zveřejňujeme. Vyhláška nic nemění na poplatku za využívání systému likvidace odpadu, pro občany je ale významné, že se zavádí další lokality, kde budou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad (celkem jich bude 60) a také počet míst pro umístění velkoobjemových kontejnerů (celkem jich bude 18).
V závěru jednání poděkovali za dobrou spolupráci s  vedením a radou města předsedové osadních výborů Lhotka Ing. Rudolf Sýkora Skuhrov (Daniel Klika). Starosta města Jaroslav Zedník naopak poděkoval za spolupráci všem přítomným zastupitelům a popřál  hodně zdraví, úspěchů a sil v novém roce 2012.