Zápis do 1. tříd v roce 2012 v České Třebové            


Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

 

Kdy k zápisu?

Pro rok 2012 byl stanoven termín 10. a 11. 2. 2012.

 

Co je třeba vzít s sebou?

 

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit zápisní list. Ten získáte minimálně měsíc před termínem zápisu ve Vámi vybrané základní škole, v mateřské škole, na městském úřadu (odbor školství, kultury a tělovýchovy), nebo si ho můžete stáhnout na internetových stránkách města.

 

Musíme dítě zapsat do spádové školy?

 

V současné době si  rodič může vybrat, na jakou školu dítě přihlásí. Školy však mají povinnost přednostně přijímat děti z příslušné spádové oblasti, určené obecně závaznou vyhláškou města. Může se stát, že dítě z jiné spádové oblasti nebude na základní školu z kapacitních důvodů přijato.

 

Musíme k zápisu, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

 

I v případě, kdy chce zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) nebo odborného lékaře (např. praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Kontakt na školské poradenské zařízení:

Pedagogicko - psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 521 296, mobil: 776 611 695 e-mail: info@pppuo.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 2063, 56802 Svitavy

Tel.: 461 532 486  e-mail: ppp.sy@tiscali.cz

 

Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

 

Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

 

Ano, podle novely školského zákona z roku 2009 může. Viz citace z § 36, odstavce 3 zákona:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

 

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, znamená to komplikace nejen pro školu, ale i pro rodiče.

 

Můžeme absolvovat zápis na více školách současně a teprve pak se pro jednu z nich rozhodnout?

 

Samozřejmě NE! Absolvováním zápisu rodiče (zákonní zástupci) jednoznačně deklarují svou vůli dítě na danou školu přihlásit k plnění povinné školní docházky. Krátce po zápisu navíc rodiče od ředitele školy obdrží rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, které je právně závazné a které zcela jednoznačně určuje, kdy a kde dítě zahájí povinnou školní docházku.

 

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy: Hrdličková Hana

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové upozorňuje rodiče, že
ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníků základních škol V ČESKÉ  TŘEBOVÉ se koná
 
v pátek 10. února 2012 od 13:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 11. února 2012 od 8:00 do 10:00hodin
v ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní - budova Komenského ulice a ZŠ Ústecká ulice
 
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2012 věk 6 let.                     
Zájemci o fotbalovou sportovní třídu půjdou k zápisu na ZŠ Habrmanova.
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží
v mateřských školách a na MěÚ - odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Předběžně  mohou  být  zapsány  na  žádost  rodičů i děti,  které dovrší šesti let do 31. prosince 2012.
O přijetí těchto dětí bude rozhodnuto ve smyslu platných předpisů až koncem srpna roku 2012.   
Bližší informace budou podány při zápisu.
Dále upozorňujeme všechny rodiče, kteří byli u zápisu v roce 2011 a jejichž dítě nebylo přijato,
aby se dostavili k zápisu i v únoru 2012.
Jaroslav Zedník                                                                                                Jaromíra Žáčková
starosta města                                                                                                místostarostka města