Rekonstrukce a přístavba Městského muzea                          

Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo otázkou vybudování vhodných prostor pro činnost městského muzea. Jednou z možných alternativ se jevila obnova nevyužívané kulturní památky – klasicistního domu č.p. 11 v ul. Klácelova v historickém jádru města. V uplynulých desetiletích byly snahy o provedení její rekonstrukce, ale díky vleklým soudním sporům o vlastnictví budovy nedošlo k jejich naplnění. V 80. letech 20. století byly v této nemovitosti provedeny negativní stavební zásahy takového rozsahu, že jejich odstranění a následná obnova představovala pro vlastníka, kterým se stalo Město Česká Třebová, významné finanční náklady. Snahy o využití tohoto objektu pro muzeum však přetrvávaly. Díky připravované výzvě v oblasti podpory 3.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byl v roce 2009 připraven investiční záměr rekonstrukce památkového objektu č.p. 11 v ul. Klácelova a zástavba proluky mezi objekty č.p. 11 a č.p. 9, které by sloužily uvedenému záměru. V roce 2010 požádal vlastník - Město Česká Třebová o dotaci z evropských fondů z Programu ROP NUTS II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření nové koncepce Městského muzea Česká Třebová s expozicemi zaměřenými na charakteristické druhy dopravy pro zvýšení cestovního ruchu ve městě a regionu. Vybudování vnitřních muzejních expozic, badatelny a venkovní expozice velorexů mělo sloužit k naplnění tohoto cíle. Žádost, zpracovaná projektovou manažerkou Ing. Renátou Ulmannovou, MBA, byla úspěšná a Město Česká Třebová obdrželo dotaci z evropských fondů ve výši 29,37 mil. Kč, která byla potvrzena v listopadu 2010. Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem – Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové a příjemcem – Městem Česká Třebová byla podepsána dne 05.04.2011. V roce 2009 byl také zpracován stavebně - historický průzkum budovy č.p. 11 v ul. Klácelova Mgr. Vladislavou Říhovou Ph.D., dále restaurátorský průzkum vstupních dveří restaurátorem Jiřím Věnečkem a restaurátorský průzkum kamenných prvků Ak. soch. Arnoldem Bartůňkem. Společnost KIP s.r.o. Litomyšl zpracovala projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení. Celá příprava byla průběžně projednávána a konzultována s pracovníky NPÚ - ÚOP Pardubice. Na jaře 2011 bylo přistoupeno k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vítězem výběrového řízení se stala stavební firma První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl. Smlouva se zhotovitelem stavby byla podepsána dne 28.06.2011. Cena za dílo byla zhotovitelem stanovena ve výši 33 291 374,-Kč. Samotné stavební práce byly zahájeny dne 28.06.2011. Současně byl zahájen záchranný archeologický výzkum v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  Archeologický výzkum v zájmovém území realizovala oprávněná organizace pro provádění archeologických výzkumů – Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou pod vedením archeologů PhDr. Martiny Bekové a Mgr. Bohumila Dragouna. Při provádění výzkumu bylo objeveno mnoho archeologických nálezů (střepy, kachle ale též základy původní zástavby a pod). Archeologický výzkum tak dokládá počátky města do doby 13. století. Podrobnější výsledky výzkumu budou známy v roce 2012 po zpracování nálezů. V současné době se zhotovitel naplno věnuje zástavbě proluky mezi budovami č.p. 11 a č.p. 9, kde má vzniknout moderní budova muzea, která bude propojena s historickým klasicistním objektem č.p. 11. Díky možnosti čerpání evropské dotace z programu ROP – NUTS II Severovýchod se tak naplní přání mnoha obyvatel České Třebové – mít konečně ve městě důstojné prostory pro muzeum.                                                                                                           Mária Turayová, Městský úřad Česká Třebová

Jak se staví městské muzeum - fotodokumentace stavby od Martina Šebely ZDE