Českotřebovský deník 52/2011 (19.2.)                                   
Pavel Kovář v Jemenu:

Dlouholetý dekan přírodovědecké fakulty  a absolvent zdejšího gymnázia Pavel Kovář  se během ledna přestěhoval za teplem do Jemenu. Ze Sokotry se vrátil po týdnech studijního pobytu s dvoudenním zpožděním kvůli tomu, že byla  zrušena část letu (z Káhiry) a tak musel se studenty složitě zařizovat náhradu (nakonec přes Katar).  Ostrov je přírodovědecky fantastický zážitek (nejstarší ekosystém na světě) a nutno říct, že lesáci z Brna tam už cca 10 let dělají výbornou práci, i z hlediska propagace ČR (jak na ostrově, tak v hlavním městě Jemenu se ozývají i u domorodců česká slova, v Sanaa je "český dům" atd.). Pavel Kovář tradičně spolupracuje s českotřebovskými ochránci přírody a je tak velká naděje, že jej budeme moci ve vhodném termínu opět přivítat na přednášce v českotřebovském ekocentru. 
 
Dva ministři  na nádraží v Ústí nad Orlicí.

Stane se tak v pátek 4. března dopoledne, kdy jsou kole,m desáté na  zachraňovaném nádraží v Ústí nad Orlicí očekáváni dva ministři  Vít Bárta jako ministr dopravy a J. Besser, ministr kultury. Jejich společným rozhodnutím totiž má být budova ústeckoorlického nádraží (proti vůli bývalého vedení ústeckoorlické radnice) zachráněn. Hybnou silou pro záchranu nádraží je občanské sdružení Nádraží nedáme, které již pro ministra Besera již mají připraven dárek - perníkové nádraží, které má být opraveno a restaurováno a také používáno pro železniční provoz i další účely. projekt na přestavbu celého uzlu se připravuje, nová budova nádraží se  stavět nemá, projekt má být úsporný. Peníze na opravu nádraží by měly pocházet ze spolufinancování fondy EU.  Vít Bárta bude již druhým ministrem dopravy, který toto nádraží navštíví, předtím zde byl na krátké návštěvě vlastně téměř na den před dvěma lety ministr Petr Bendl. Příjezd ministra byl vždy novou nadějí pro to, aby "stará dáma", jak e této historické budově z roku 1874 říká, zůstala a znovu omládla.
 
Ještě ke stanovení cen vodného a stočného od 1. 1. 2011 

Občané se v souvislosti s všeobecným zdražováním (a další hrozbou zvýšení DPH) stále dotazují na ceny vody v České Třebové a zpochybňují důvody, které k tomu vedou.  O výhledu hospodaření již informoval jednatel Vodárenské společnosti  Česká Třebová, s.r.o. Ing. Radek Budil. podle jeho  vyjádření  bylo do návrhu nákladů bylo promítnuto zvýšení cen elektrické energie v předpokládaném rozsahu 5,5%, (nárůst ceny el. energie je předpokládán v souvislosti se schvalovanou státní legislativou ohledně solárních elektráren v rozmezí 5,2% - 8,6%).  Dalším důvodem je  nárůst položky "paušální odměna ORVOS s.r.o., se kterou je uzavřena obstaravatelská smlouva o předpokládanou 2,2% míru inflace pro rok 2010. Skutečná inflace pak bude promítnuta do smluvního vztahu se společností ORVOS s.r.o. po jejím zveřejnění ze strany ČSÚ.  Plán fakturace vodného a stočného v r. 2011 předpokládá obdobné hodnoty jako v r. 2010,  změna může se projevit  v objemu  odebrané vody na zasněžování na Pekláku . Na  rok. 2011 bylo navrženo zvýšení cen vodného a stočného ze strany VSČT celkem o 6,59 %. Uvedené zvýšení cen je v souladu se schválenou žádostí o poskytnutí dotace na rekonstrukci ČOV a dostavbu kanalizace. Poskytnutí finanční dotace na tuto akci je obecně podmíněno tím, že žadatel o dotaci prokáže nedostatek vlastních zdrojů k provedení dotované akce a to i za předpokladu, že ceny vodného a stočného rostou v souladu s tzv. měnové politickým indexem použitým při vypracování finanční analýzy projektu. Tento index, použitý při finanční analýze, je u projektu rekonstrukce ČOV a výstavby kanalizace v České Třebové stanoven ve výši 2% předpokládané roční inflace + 5%  (při přepočtení inflace na celé období realizace projektu roční nárůst +7,1%). Uvedeným postupným zvyšováním cen příjemce dotace deklaruje skutečnost, že v budoucím období je schopen zabezpečit reprodukci stávajícího majetku i nového majetku pořízeného s přispěním dotace. Realizovaný zisk společnosti bude použit výhradně k zajištění reprodukce vodohospodářské infrastruktury a splácení budoucího úvěru ve výši 40 mil. Kč. Je třeba připomenout, že  nejde jen o náklady na  přestavbu ČOV, ale potom budou potřeba  další prostředky na o něco dražší provoz čistírny s novou technologii a navíc bude třeba pokrýt odpisy z nově vybudovaného majetku a splácení předpokládaného úvěru ve výši 40 mil. Kč překročí roční potřeba finančních zdrojů částku 7 mil. Kč).   T výše uvedeného textu vyplývá, že nelze ani očekávat, že by se cena vodného do budoucna nezvyšovala. Navíc  je hrozba zvýšení DPH (až na 20%) a to by jistě bylo další (nekalkulované) podstatné zvýšení.  Výše ceny vodného a stočného je však i přes pravidelné  každoroční zvyšování na nejnižších úrovních v rámci ČR, proti průměrné ceně v ČR je cena nižší cca o 40%.
 
Realizace projektu „Česká Třebová - ČOV a kanalizace"

Zadávací dokumentace této finančně náročné akce byla schválena ze strany SFŽP ČR, veřejná soutěž byla vypsána a k výběru dodavatele dojde v březnu 2011, k podpisu smlouvy v případě, že nebudou podány námitky počátkem dubna 2011. Valná hromada Vodárenské společnosti  schválila zatím v investičním plánu pouze částku 15 mil. Kč Kč, což představuje vlastní finanční prostředky, které VSČT může ještě do projektu investovat. Další finanční prostředky budou pocházet z poskytnuté dotace a investičnímu úvěru, jehož výše je předpokládána ve výši 40000 tis. Kč. Celkový objem investice  vyplývá z tabulky zveřejněné na webu MŽP ČR.
 

Česká Třebová - ČOV a kanalizace

Celkové náklady:  337 300 739 Kč
Celkové uznatelné náklady:  245 067 411 Kč
Celková výše podpory:  208 307 299 Kč
 
Příjemce:  Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Místo realizace:  Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Prioritní osa:  1
Výzva:  12. výzva
 
Akceptační číslo:  9047341
Číslo MSC2007:  CZ.1.02/1.1.00/09.05725
 
Stav projektu:  Schválen k financování
Mezistav projektu:  Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce - Probíhá zadávací řízení
 
Vandalové zničili plakátnici v Bezděkově 

Vše je vidět na přiložené fotografii.  Měděné plechy ze stříšky plakátnice jsou výnosným produktem, jsou  pryč a tak se musíme obejít bez plakátnice? Plakátnice doplatila na své umístění v málo frekventovaném místě.  Podobně zřejmě zmizely plechy z oplocení staveniště budoucího Kauflandu. Svědčí o tom, že nezaměstnaní si sem tam nějakou "práci" najdou...
 
Domov pro seniory zvětší kapacitu, naopak Domovinka se v Matyášově ulici přechodně uzavírá. 

Rada města odsouhlasila zvýšení kapacity domova pro seniory na 102 lůžka a zvýšení úhrad za jednolůžkový i dvoulůžkový pokoj od 1. dubna 2011 a dále bere na vědomí přechodné uzavření denního stacionáře na Matyášově ul.  čp. 983 od 1. dubna 2011, který je nyní méně využitý.    Důvodem je  zlepšení ekonomické vyrovnanosti rozpočtu Sociálních služeb, vzhledem k poklesu státní dotace pro tento účel. I tak počítá rozpočet města se zvýšením výdajů pro sociální oblast o 10procent.
 
Krajští zastupitelé sloučili dvě střední školy 

Pardubice - Zastupitelé Pardubického kraje dnes v rámci optimalizace školství odsouhlasili sloučení Střední průmyslové školy potravinářské a SOŠ a SOU v Poděbradské ulici. Nástupnickou školou se stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.
Pro okres Pardubice a město Pardubice bude i nyní zachována oborová nabídka studijních a učebních oborů, mimo těch, které byly již v minulém období utlumeny (Ekonomika a podnikání) a oboru oděvnictví, který přejde na Uměleckoprůmyslovou školu do Ústí nad Orlicí.U některých oborů se pouze omezí počet otvíraných tříd v poměru k úbytku žáků 9. tříd a vzhledem k situaci na trhu práce.
 „V rámci každé reformy je třeba provést i radikální změny, byť vyvolávají určitý odpor u těch, kterých se přímo týkají. A protože již v  letošním roce většina středních škol finanční problémy signalizuje, je třeba přijímat i nepopulární rozhodnutí ihned,“ konstatovala radní pardubického kraje Jana Pernicová. 
Za nástupnickou byla zvolena ta menší a méně obsazená. Střední škola potravinářská byla Pardubickým krajem vybrána, protože je ojedinělá nejen v širokém okolí, ale i v republice. Jako jediná v Čechách se zaměřuje na zpracování mouky. V její budově je stavebně zakomponován provozuschopný dvoupatrový objekt mlýnu od firmy Prokop, na kterém se studenti učí celou technologii výroby mouky. Ta sice v poslední době doznala značné automatizace, ale samotný proces zpracování obilí zůstává po léta stejný a rozhodovat o něm musí mlynáři. Studenti mlýn plně využívají a z namleté mouky pečou pečivo, které prodávají v prodejně ve vestibulu školy. Mlýn se v této podobě nedá rozebrat a přestěhovat na jiné místo. Proto se upřednostnila varianta, aby škola zůstala ve stávající budově.
Vzhledem k menšímu počtu žáků 9. tříd bylo potřeba školu ekonomicky stabilizovat a posílit ji o příbuzné obory. Byly vybrány obory kuchař - číšník a prodavač ze SOŠ a SOU Poděbradská. Žáci budou i nadále využívat středisko praktického výcviku v Poděbradské ulici, které bylo vybudováno za přispění fondů EU. Projekt z Evropských strukturálních fondů Operačního programu pro vzdělávaní a konkurenceschopnost bude i v dalším období realizovat v plném rozsahu nástupnická organizace.
Obory kadeřnice a kosmetička zůstanou nadále v objektu SOŠ a SOU Poděbradská. Současně se budou připravovat změny k převedení těchto oborů do Střední průmyslové školy chemické, a to po jejím přemístění do budovy v Poděbradské ulici. Ta by tu měla nalézt lepší podmínky pro nové perspektivní studijní obory s nadregionální působností, a to požární ochranu a průmyslovou ekologii. Ministerstvo vnitra je povolilo právě s ohledem na jejich využití v chemickém průmyslu.