výsledek zasedání valné hromady hokejového oddílu                               
TJ Lokomotiva Česká Třebová  

26. února 2011, Česká Třebová, pivnice Za vodou

Na úvod zasedání valné hromady schválili členové program valné hromady a jednací řád, kterým se celá schůze řídila. Na základě tohoto jednacího řádu zvolili členové předsednictvo valné hromady, a dále pak návrhovou, mandátovou a volební komisi.  Dle prohlášení mandátové komise byla valná hromada usnášeníschopná, neboť ze 45 řádných členů s právem rozhodovat se jich na zasedání valné hromady dostavilo 35. Valná hromada přijala interní řád hokejového oddílu, který byl přijat za účelem potřeby upravit řízení a činnost oddílu. Tento interní řád jasně stanovuje kompetence a odpovědnost jednotlivých orgánů hokejového oddílu, jakož i práva a povinnosti členů hokejového oddílu. Interní řád nenahrazuje stanovy TJ Lokomotiva Česká Třebová, o. s., pouze je doplňuje, respektujíce specifika činnosti a řízení hokejového oddílu.

Dosavadní předseda oddílu, ing. Břetislav Zeman, přednesl zprávu o činnosti hokejového oddílu. V ní se zmínil jak o sportovní, tak organizační činnosti hokejového oddílu, a to za uplynulé čtyři roky. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Dosavadní místopředseda oddílu, Radko Jasanský, přednesl zprávu o hospodaření hokejového oddílu za období od poslední valné hromady. Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Dále byla projednána aktuální koncepce činnosti hokejového oddílu. Tato koncepce se vztahuje jak k týmům mládeže, tak k týmu mužů, jakož i k ostatním činnostem hokejového oddílu.  

Valná hromada poté zvolila nový výkonný výbor, jehož funkční období je v souladu se schváleným interním řádem tříleté. Do výkonného výboru kandidovalo celkem šest osob, nový pětičlenný výbor byl zvolen v tomto složení (dle abecedního pořadí):

  1. Magdaléna Peterková
  2. Stanislav Ruda
  3. Zbyněk Ruda
  4. Josef Umlauf
  5. Břetislav Zeman

Předseda hokejového oddílu bude zvolen na první schůzi výkonného výboru. Po volbách následovala diskuse, v níž byly projednány aktuální otázky činnosti hokejového oddílu. Valná hromada proběhla v poklidné atmosféře, konstruktivně byly vyřešeny přednesené otázky.