Z poslanecké sněmovny                                                          
Českotřebovský poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD. přislíbil , že bude čtenáře Českotřebovského zpravodaje postupně informovat o projednávaných  zákonech a novelách, ke kterým je připraven poskytnout konzultace. V březnovém čísle ČtZ uvádíme první část. Jak je vidět, projednávaných problémů není málo:    
 
Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů prošel třetím čtením bez dalších připomínek. Předložené úpravy vychází ze stávající právní úpravy směrnice 96/48/ES a směrnice 2001/16/ES, podle které je evropský železniční systém tvořen konvenčním železničním systémem a vysokorychlostním železničním systémem. Směrnice 2008/57/ES nově rozšiřuje evropský železniční systém, a tím i působnost technických specifikací interoperability, na celou železniční síť Společenství (umožňuje použít výjimky v případě drah regionálních z důvodu neúměrného ekonomické zatížení). Návrh zákona reformuluje a doplňuje podmínky provozování drážní dopravy na dráze, a to v návaznosti na transpozici směrnice 2007/58/ES. Jde o požadavky na dopravce zaručující jeho kvalifikaci, materiální, personální a finanční vybavenost apod. (usazení – zápis do obchodního rejstříku, licence a osvědčení dopravce), jednak o požadavky vztahující zajištění přístupu dopravce k infrastruktuře, kterou potřebuje k provozování dopravy (přidělená kapacita dopravní cesty, uzavřená smlouva s provozovatelem drážní infrastruktury včetně sjednání ceny). Nově je vymezena definice přeshraniční osobní drážní dopravy, a to v návaznosti na směrnici 2007/58/ES. V oblasti osobní dopravy omezuje tato směrnice liberalizaci pouze na mezinárodní dopravu, která má malý vliv na osobní dopravu vnitrostátní, tj. jejímž hlavním účelem je přeprava osob mezi členskými státy (v návrhu označena jako přeshraniční). Implementace směrnice 2001/14/ES, která tvoří součást tzv. prvního železničního balíčku zavádí jako další povinné kritérium v prohlášení o dráze vymezení systému finančních pobídek, které mají za cíl zajistit minimalizaci závad na dopravní cestě a zvyšovat její propustnost. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty jako dominantní provozovatel drážní infrastruktury v ČR již v určitém smyslu tento systém zapracovala do prohlášení o dráze pro rok 2010/2011. Návrh rovněž vymezuje, že může podávat žádost o přidělení kapacity pouze určitý kvalifikovaný žadatel a to (1) držitelé licence (ať už vydané ČR nebo jiným členským státem EU) a (2) osoba usazená v EU oprávněná provozovat nákladní drážní dopravu. Podle směrnice 2007/59/ES se nově zavádí systém dvou dokladů, které společně opravňují k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální, licenci a osvědčení strojvedoucího, a nahrazují při řízení na dráze celostátní a regionální průkaz způsobilosti k řízení. Evropská železniční agentura (Agentura) je povinna vést registr typů vozidel povolených členskými státy k uvedení do provozu na evropské železniční síti. Vozidla bez této registrace není možné provozovat. Licenci strojvedoucího vydává drážní správní úřad ve správním řízení žadateli, který splňuje stanovené požadavky na věk, dosažený stupeň vzdělání, zdravotní způsobilost a prokázal všeobecnou odbornou způsobilost zkouškou před zkušební komisí jmenovanou drážním správním úřadem. V zájmu zvýšení bezpečnosti při provozování drážní dopravy podmiňuje směrnice 2007/59/ES zachování platnosti licence strojvedoucího absolvováním pravidelných lékařských prohlídek, kterými se ověřuje, že držitel licence je stále zdravotně způsobilý k řízení drážního vozidla. Výsledek kontrolního vyšetření postupuje lékař, který prohlídku provedl, drážnímu správnímu úřadu, který může v případě, že osoba řídící drážní vozidlo již nesplňuje požadavky kladené na její zdravotní způsobilost, této osobě licenci strojvedoucího odejmout. Drážní správní úřad má v rámci státního dozoru nad provozováním drážní dopravy oprávnění kontrolovat platnost a dodržování podmínek vydaných osvědčení strojvedoucích.
 
Byly schváleny pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Z předložených návrhů byly podpořeny návrhy nařizující použití zimní výbavy u osobních a nákladních vozidel, zákaz používání značek pro označení úseků s měřením rychlosti v obcích, neprovádění neurologického vyšetření včetně elektroencefalografického (EEG) u řidičů nákladních automobilů, nulová tolerance alkoholu pro všechny účastníky silničního provozu, apod. Byla odložena povinnost užít při jízdě v provozu na pozemních komunikacích zimní pneumatiky u vozidel jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3 500 kg a u vozidel ozbrojených sil od 1. listopadu 2016.
 
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl předložen v prvním čtení. Předložení si vyžádala  nutnost řešit kritickou situaci na Uznávací jednotce Ministerstva zdravotnictví, která nastala v souvislosti s přijímáním žádostí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. V letošním roce bude podávat žádost o prodloužení cca 70 000 zdravotnických pracovníků. Je potřeba zajistit zdravotnickým pracovníkům vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu ve správních lhůtách. Navrhovaná novela zákona upřesňuje definování pojmu bez odborného dohledu tak, aby byl v souladu s potřebami praxe. Tato formulace v zákoně chybí, proto jí předkládaná novela doplňuje. Podle navrhované úpravy by mělo docházet k posilování kompetencí nelékařských zdravotnických profesí. Samostatně jsou touto novelou posíleny kompetence zdravotnických asistentů a sanitářů.
 
Návrh na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv byl předložen v prvním čtení. Cílem návrhu je předejít zvýšení maximálních cen léčiv, nejvyšších ohlášených cen, úhrad léčivých přípravků a základních úhrad referenčních skupin, které by znamenalo značné navýšení výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na naléhavou potřebu řešit ceny a úhrady léčiv v co nejkratší době, Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení.
 
Ministerstva dopravy  představilo „Superstrategii –green paper“  

Předložená strategie je jedním z mála podkladů, které předkládají aktuální finanční situaci a schopnosti státu udržovat a stavět novou dopravní infrastrukturu. Z pohledu silničních dopravců předložená koncepce převádí těžkou silniční nákladní dopravu z intravilánu na plánované obchvaty měst a obcí, čímž zlepšuje podmínky v obydlených oblastech jak z hlediska životního prostředí, tak i z pohledu bezpečnosti. Nastavuje pravidla jak převést přepravní objemy ze silniční na železniční dopravu a jak podporovat multimodalitu na přepravním trhu.
Pro předložený materiál by bylo pozitivní, kdyby vycházel z přepracované Dopravní politiky ČR, která by stanovila zásadní cíle a regulační opatření pro podporu komodality a multimodality, jak v nákladní tak i osobní dopravě. Více prostoru v předloženém materiálu by si zasloužila strategie na podporu veřejné osobní dopravy a ustanovení tzv. „živé dopravní cesty“ na železnici. Pokud nebudou relevantně vyčísleny náklady na „živou dopravní cestu“, pak nelze provozovat provozování drážní dopravy na vyrovnaných základech pro žádný podnikatelský subjekt. Tyto průkazné náklady lze spravedlivě přidělovat na určenou kalkulační jednici (výkonový ukazatel) v osobní nebo nákladní dopravě. Ve stručném zhodnocení lze konstatovat, že strategie musí rozvíjet všechny druhy dopravy nediskriminačním přístupem. Pro Českou republiku se především jedná o pozemní druhy dopravy. Nesmíme ale opomíjet ani Labskou vodní cestu, která musí být nadále prosazována jako alternativa pro přepravu hromadných substrátů a pro podporu udržení českého průmyslu vyrábějícího investiční celky.                                                       Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanec TOP09

 

Seminář k problematice výmluv řidičů na osobu blízkou

Každý rok se přibližně půl milionů řidičů vymlouvá při spáchání dopravního přestupku na osobu blízkou. Ministerstvo dopravy se tímto problémem aktivně zabývá a proto byl na jeho půdě uspořádán koncem ledna 2011 odborný seminář za účasti poslanců Parlamentu ČR členů hospodářského výboru, zástupců legislativního odboru ministerstva dopravy, zástupců policie a dalších odborníků, kteří mají rovněž zájem podílet se na řešení daného problému.  Každý účastník semináře obdržel tři návrhy, jak těmto výmluvám zabránit. Všechny předložené návrhy počítají s odpovědností majitele vozidla. Za přestupek by zaplatil pokutu, ale nepřičítaly by se mu trestné body.  Výmluva řidičů na osobu blízkou se týká především přestupků zaznamenaných automatickými systémy, jako je porušení rychlosti, jízda na křižovatce se signálním světlem zakazujícím jízdu „červená“ a nebo při jízdě přes železniční přejezd se signalizací „zákaz jízdy“. Dalším častým přestupkem tzv. osob blízkých je nesprávné parkování.  V úvodní části byli všichni přítomní seznámeni s podrobnou analýzou přístupu řešení k této problematice ve vybraných zemích EU.  Byly předloženy tří návrhy na řešení tohoto problému. První z nich stanovuje náhradu nákladů spojených s prověřením o oznámení přestupku. Varianta vychází z německé úpravy, výše náhrady by byla taxativně stanovena, zproštění odpovědnosti by se provozovatel mohl dostát např. při zcizení vozidla, procesní řízení by nemělo být složité.  Druhý návrh je založen na principu kauce, která primárně nepředstavuje sankci, ale zajištění a její výše musí být stanovena na úrovni, aby nepoškodila nízkopříjmové provozovatele vozidla. Třetí návrh je založen na objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, který je povinen zajistit, aby řidič vozidla dodržoval při řízení vozidla povinnosti a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.     Třetí návrh byl vyhodnocen účastníky semináře i zástupci ministerstva dopravy jako nejpřijatelnější. Zda některý z předložených návrhů bude uveden do reálného života, není zcela jasné. I když ministerstvo některý z nich vybere, jednat o nich bude mimo jiné legislativní rada vlády, Sněmovna a další.
                                                                                                                 Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanec TOP09