Z jednání rady města dne 14.2. 2011                                     
č. 105
Rada města schvaluje přechod nájmu bytu č. 4  v čp. 1981 na Trávníku v České Třebové.,  dle § 706 odst. 1) občanského zákoníku.  Zodpovídá:  Ing. Smrčka
 
č. 106
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků ppč. 401/4  o výměře 12 m2 a ppč. 396/5 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, tj. celkem  26 m2, za kupní cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 3.900,-Kč. Náklady spojené s převodem, tj.  poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel.  Zodpovídá:  Ing. Smrčka
 
č. 107
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, čj. UZSVM/HSY/69/2011–HSYR – H/UO/2009/4630 Ja, ideální 2/6 ppč. 3059/1, ppč. 3104/4,  ppč. 3104/20,  ppč. 3104/24 a ppč. 3104/37, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem¨, a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 69797111, jako převodcem, v textu dle návrhu. Zodpovídá:  Ing. Smrčka
 
č. 108
Rada města schvaluje - v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a PPŽP podpory ROP NUTS II Severovýchod, Přílohou č. 11 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ze dne 25. 10. 2010 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 7. 2. 2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Zajištění autorského dozoru projektanta stavby   Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem KIP spol. s r.o., Toulovcovo nám. 156,  LITOMYŠL, PSČ 570 01, IČ 150 36 49,  za nejvýše přípustnou cenu ve výši 168.000,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá:  Ing. Švercl
 
č. 109
Rada města schvaluje - v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 - rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Pečovatelská lůžka do Domova pro seniory, Česká Třebová“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá:  Ing. Švercl
 
 
č. 110
Rada města schvaluje žádost ředitelky Městské knihovny v České Třebové Mgr. Gabriely Boháčkové a uděluje souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení služebního automobilu, dle předloženého návrhu.
Při výběru dodavatele bude postupováno podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 11. 1. 2007.  Zodpovídá: H. Hrdličková
 
č. 111
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prominout pohledávku vůči L.L. ve výši 128.159,-- Kč.    Zodpovídá:  Mgr. Honl
 
č.  112
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas ručitele s dohodou věřitele a dlužníka o změně závazku, v textu dle předloženého návrhu.  Zodpovídá: D. Keprt
 
č. 113
Rada města bere na vědomí zvýšení kapacity domova pro seniory na 102 lůžka a zvýšení úhrad za jednolůžkový i dvoulůžkový pokoj od 1. dubna 2011 a dále bere na vědomí přechodné uzavření denního stacionáře na Matyášově ul.  čp. 983 od 1. dubna 2011  Zodpovídá:  JUDr. Gibišová
 
č. 114
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit statut kontrolního výboru, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá:  J. Zedník