Usnesení rady města ze dne 23.2.2011                                    

č. 115
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a v souladu s PPŽP podpory ROP NUTS II Severovýchod, Přílohou č.11 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ze dne 25.10.2010 a dle Protokolu  o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení  nabídek ze dne 14.2.2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem TEZA, s.r.o., F.V. Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 620 61 739, za nejvýše přípustnou cenu ve výši  423.360,- Kč včetně DPH.
č. 116
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odstoupení Města Česká Třebová z  účasti na přípravě a realizaci investičního projektu „Cyklostezka Česká Třebová - Lanškroun“, včetně věcného a finančního vypořádání dosavadní účasti na investičním projektu.
č. 117
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zrušit svoje usnesení č. 112/2009 ze dne 27.5.2009.
Citace usnesení ZM č.112/2009 ze dne 27.5.2009:  „Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast Města Česká Třebová na přípravě a realizaci investičního projektu „Cyklostezka Česká Třebová - Lanškroun“ ve výši do 3/10 nákladů, připadající na dotčená města“.
č. 118
Rada města schvaluje vyplacení finančního daru ve výši dle předloženého návrhu panu R. V. a slečně K. Z., rodičům J. V., který se stal prvním občánkem města Česká Třebová roku 2011.
č. 119
Rada města zrušuje usnesení č. 110 ze dne 14.02.2011
Citace usnesení RM č. 110/14.2.2011
Rada města schvaluje žádost ředitelky Městské knihovny v České Třebové, Mgr. Gabriely Boháčkové a uděluje souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení služebního automobilu, dle předloženého návrhu.  Při výběru dodavatele bude postupováno podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 11. 1. 2007.
č. 120
Rada města schvaluje žádost ředitelky Městské knihovny v České Třebové, Mgr. Gabriely Boháčkové a uděluje souhlas se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení služebního automobilu, dle předloženého návrhu. Při výběru dodavatele bude postupováno podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01. 07. 2009.
č. 121
Rada města schvaluje předání majetku zřizovatelem, městem Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 278653, své organizační složce - jednotce SDH města Česká Třebová – Kozlov, do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v textu dle předloženého návrhu. 
č. 122
Rada města schvaluje předání majetku zřizovatelem, městem Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 278653, své organizační složce - jednotce SDH města Česká Třebová – Parník, do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v textu dle předloženého návrhu.
č. 123
Rada města schvaluje předání majetku zřizovatelem, městem Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 278653, své organizační složce - jednotce SDH města Česká Třebová, do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, v textu dle předloženého návrhu.
č. 124
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Česká Třebová, se sídlem Bezděkov 918, 560 02  Česká Třebová, IČ 709 33 341, zastoupenou Josefem Jurenkou, ředitelem, jako půjčitelem a Městem Česká Třebová, se sídlem Staré náměstí 78, 560 02  Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako výpůjčitelem, v textu dle předloženého návrhu.