Spolek Gymnázia pomáhá škole

Předsednictvo spolku svolalo do učebny biologie  klasickou valnou hromadu za tradičně slušné účasti nejen mladších, ale také již i "odrostlejších" členů spolku. Součástí byla nejen volba částečně obměněného předsednictva a revizní komise,. Předsednictvo spolku zůstalo ve starém složení s jednou změnou: místo PaedDr. Zbyňka Slavíka byla zvolena Mgr. Dana Řehořová.
Činnost spolku v r. 2010. Předsedkyně spolku Jana Sedláčková přečetla zprávu o činnosti spolku za rok 2011.  Výbor Spolku se sešel během roku 2010 celkem dvanáctkrát. Vždy se řešily konkrétní úkoly - zakoupení učebnic pro studenty, imatrikulace nových studentů, podpora Majálesu, organizace Společenského večera na Horách či způsoby oceňování úspěšných studentů. V průběhu roku 2010 se výbor zabýval i úpravou stávajících stanov, konkrétně úpravou oddílu týkajícího se ukončování členství ve Spolku. O aktivitách Spolku v roce 2010 se můžete podrobněji informovat ve výroční zprávě za rok 2010, která bude zveřejněna na webových stránkách školy v záložce Spolek gymnázia. Sdělení pro členy Spolku Gymnázia Česká Třebová  V minulém roce spolek poprvé přispěl  částkou 11 600 Kč na nákup učebnic pro I. ročník čtyřletého studia, aby jednak zatraktivnil studium na českotřebovském gymnáziu, jednak aby podpořil rodiče studentů, kteří na základní škole učebnice vesměs dostávali zdarma. učebnice budou dále sloužit studentů dalšího prvního ročníku, nově se budou nakupovat pouze pracovní listy.
Z plánu práce: Podle schváleného plánu práce se i  nadále počítá  s podporou studijních a zájmových aktivit na škole (účast na soutěžích,  přírodovědný kroužek Freoni, fotokroužek,  filmový klub, s pořádám Majálesu, společenského večera,  organizační podporou maturitních plesů. Členský  příspěvek nadále zůstává ve výši 100 Kč ročně. Rozpočet spolku počítá i  se stokorunovým příspěvkem rodičů žáků školy.
Cennou částí valné hromady byla také diskuze. Ukázalo se, že osud gymnázia leží na srdci všem členům spolku. Spolek gymnázium právě svou soustavnou a bohatou činnost snaží škole velmi pomáhat a lze říci, že bez spolku by se v řadě oblastí zajišťovala zájmová a mimoškolní činnost studentů jen velmi těžko. Členové spolku ocenili, že v roce 2011 město Česká Třebová jako majitel budovy hodlá řešit stávající problémy tedy kotelnu a postupnou etapovou výměnu oken v budově. Svědčí o tom  finanční prostředky věnované na tento účel do městského rozpočtu.  
Změny ve škole:  Stále se jedná o převodu budovy gymnázia na Pardubický kraj, časový horizont konečného řešení je zatím neurčitý. To ovšem znamená zastavení tolik potřebných rekonstrukcí na školní budově - zatím se neuskutečnila výměna oken směrem do Tyršova náměstí ani rekonstrukce školní kotelny. To znamená, že úspory na energiích škola nedosáhne a při omezení provozních nákladů Pardubickým krajem se dostává vedení školy do tíživé finanční situace. Již zmiňované omezení provozních nákladů mělo za následek i změnu poskytovatele stravování. Od 1.9.2010 se stravují studenti gymnázia v jídelně na Skalce. Přes počáteční nesouhlasné reakce rodičů i studentů byla tato změna nakonec akceptována. Poprvé se letos konala i slavnostní imatrikulace nových studentů, čímž bychom chtěli posílit vědomí veřejnosti o významu postavení gymnázia v našem městě.
Studentské aktivity: Studenti gymnázia jsou zapojeni do různých aktivit -jmenujme projekty „Les ve škole - školy v lese", „Studenti čtou a píší noviny" a „Adopce na dálku". Hlavně starší studenti spolupracují s místním A-centrem (Stacionář pro handicapované) a v rámci projektu „Zajeden provaz" se účastní dílen v Domově pro seniory. V květnu byla po několikaleté přestávce obnovena tradice studentského Majáles a 21.12.2010 uskutečnila školní akademie spojená s oceněním úspěšných studentů.
Zahraniční aktivity školy v roce 2010: Škola podporuje výjezdy studentů do zahraničí, samozřejmě v odpovídající míře. V září se uskutečnil pobyt našich studentů v italském městě Vimercate, na jaře 2011 přijedou Italové zase k nám. V květnu se setkali učitelé střední školy z Balingenu v Praze se zástupci našeho gymnázia a projednávali perspektivu další spolupráce mezi našimi školami - ta bohužel naráží na nezájem studentů z naší strany. V říjnu se konala exkurze studentů do Velké Britanie realizovaná přes cestovní kancelář.(mm)