Usnesení rady města ze dne 21.3.                                            
č. 198
Rada města dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkci valné hromady  obchodní společnosti s obchodní firmou  TEZA, s.r.o., se sídlem F.V.Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61 739, odvolává v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Města Česká Třebová č. 22 ze dne 23. 02. 2011 s okamžitou účinností MUDr. Martina Formánka.
Zodpovídá: J. Zedník
č. 199
Rada města dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkci valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou TEZA, s.r.o., se sídlem F.V.Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová, IČ 620 61 739, jmenuje v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Města Česká Třebová č. 22 ze dne 23.02. 2011 s účinností od 22.03. 2011 členem dozorčí rady této společnosti  pana Ladislava Vraspíra.
Zodpovídá: J. Zedník
č. 200
Rada města dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkci valné hromady  obchodní společnosti s obchodní firmou  Eko Bi s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ 648 27 500, odvolává v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Města Česká Třebová č. 22 ze dne 23. 02. 2011 s okamžitou účinností následující členy dozorčí rady této společnosti – Mgr. Josefa Kopeckého, Ing. Miloslava Cindra a Josefa Kyncla.
Zodpovídá: J. Zedník
č. 201 .
Rada města dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ve funkci valné hromady obchodní společnosti s obchodní firmou Eko Bi s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050, PSČ 560 02, IČ 648 27 500, jmenuje v souvislosti s usnesením Zastupitelstva Města Česká Třebová č. 22 ze dne 23. 02. 2011 s účinností od 22. 03. 2011 následující členy dozorčí rady této společnosti – Ing. Jana Homoláče, Ing. Rudolfa Sýkoru a Ing. Jana Morávka.
Zodpovídá: J. Zedník
 
č. 202
Rada města dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Česká Třebová č.  23 ze dne 23.2.2011 schvaluje s účinností od 22.03. 2011 odvolání následujících členů dozorčí rady  obchodní společnosti Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 601 08 118 – p. Bohumíra Nejedlého, paní Dany Kokešové a Ing. Jiřího Vencla, Ph.D..
Zodpovídá: J. Zedník
 
č. 203
Rada města dle ust.  § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Česká Třebová č.  23 ze dne 23.2.2011 schvaluje s účinností od 22. 03. 2011 jmenování nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 601 08 118 – Ing. Miloslava Cindra, RNDr. Vlastimila Hrušku a Ing. Jaromíra Urbana.
Zodpovídá: J. Zedník
č. 204
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků ppč. 401/4  o výměře 12 m2 a ppč. 396/5 o výměře 14 m2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, tj. celkem  26 m2 P. J. za kupní cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 3.900,-Kč.
Náklady spojené s převodem, tj.  poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 205
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej:
1)  části pozemku 3104/49 o výměře 32 m2, označené dle geometrického plánu č. 3490-035/2010 jako stpč. 4717
2)   části pozemku ppč. 168/2 o výměře 31 m2, označené dle geometrického plánu č. 3491-035/2010 jako stpč. 4718
3)   části pozemku ppč. 3038/30 o výměře 31 m2, označené dle geometrického plánu č. 3492-035/2010 jako stpč. 4719
4)   části pozemku ppč. 399/5 o výměře 32 m2, označené dle geometrického plánu č. 3494-035/2010 jako stpč. 4721
5)   části pozemku stpč. 1664/4 o výměře 34 m2, označené dle geometrického plánu č. 3493-035/2010 jako stpč. 1664/8,
vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, tj. celkem 160 m2, za kupní cenu 150,-Kč/m2, tj. celkem za 24.000,-Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
Náklady spojené s převodem, tj.  poplatek za návrh na vklad, uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
 
č. 206
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej  pozemků stpč. 92 o výměře 275 m2 a   stpč. 4723 o výměře 31 m2, (části původního pozemku stpč. 92 o výměře 306 m2, rozděleného dle geometrického plánu č. 3496-667/2010) v katastrálním území a obci Česká Třebová, J. S. za cenu 800,-Kč/m2, tj. celkem za 244.800,-Kč. Kupní cena bude splacena takto: část kupní ceny ve výši 61.200,-Kč bude splacena při podpisu kupní smlouvy a  zbytek pak ve třech čtvrtletních splátkách ve výši 61.200,-Kč.
Před prodejem bude  pozemek stpč. 4723  a nezbytná část stpč. 92 zatížena věcným břemenem, spočívajícím v právu umístění, provozu a oprav zařízení transformační stanice a kabelového vedení 35 Kv, v právu chůze a jízdy v souladu s ust.§ 25 odst. 5. zákona č. 458/2000, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Převáděné pozemky budou ve smyslu usnesení městského zastupitelstva č. 75 z 16.06.1999 do doby úplného splacení  kupní ceny nemovitostí zatíženy zástavním právem ve prospěch Města Česká Třebová. Na převáděných pozemcích bude rovněž sjednáno ve smyslu usnesení městského zastupitelstva č. 76 z 16.06.1999 věcné právo předkupní za stejnou cenu ve prospěch Města Česká Třebová.
Náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 207
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ppč. 3752, v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti L.G., ze dne 31.01.2011.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 208
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, a to ppč. 3405/5 v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako nabyvatelem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 120 00 Praha 2, jako převodcem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 209
Rada města schvaluje záměr pronájmu oplocení sportovního areálu Na Skalce, mezi pozemky ppč. 3312/3 a ppč. 3309/1 v k. ú. Česká Třebová za účelem umístění reklamy, za cenu 500,-Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou, od 01.05.2011, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č . 210
Rada města souhlasí s umístěním nové plynovodní přípojky a s opravou vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 1361, ul. Dvořákova, Česká Třebová, na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1898/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti KOKULA s. r. o., se sídlem Na Štěpnici 970, Ústí na Orlicí, ze dne 08.03.2011.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 211
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Bratří Čapků, Přibyl – knn“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3494/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
 
Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Bratří Čapků, Přibyl – knn“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3494/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
 
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
 
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 212
Rada města bere na vědomí Oznámení o umístění el. zařízení rozvodu elektřiny - provedení výměny stávajícího betonového stožáru č. 207 a montáž svislého úsekového odpínače FLA 25 kV a dále provedení obnovy uzemnění betonového stožáru č. 207 na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1812/6 a ppč. 3467/2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle sdělení společnosti K energo s. r. o., IČ 274 94 683, se sídlem Nádražní 346, Lanškroun, ze dne 14.03.2011.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 213
Rada města souhlasí se stavbou „Sklad u čp. 634, Česká Třebová, Rudoltičky“ v ochranném pásmu lesa - lesního pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 482/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 214
Rada města souhlasí se stavbou „Sklad u čp. 634, Česká Třebová, Rudoltičky“ ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3504/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 215
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce venkovní horolezecké stěny, která je umístěna na severovýchodní venkovní zdi tělocvičny ZŠ Habrmanova čp. 1500 v České Třebové, s J.C., za účelem užívání pro výcvik volného lezení, na dobu určitou od 01.04.2011 do 31.10.2011, v textu dle návrhu. 
 
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 216
Rada města schvaluje cenu vstupného za užívání venkovní horolezecké která je umístěna na severovýchodní venkovní zdi tělocvičny ZŠ Habrmanova čp. 1500 v České Třebové, pro rok 2011 ve výši 25,- Kč za den.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 217
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.07.2009 uzavření smluvního vztahu na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zabezpečení provozu sportovního areálu u Gymnázia a ZŠ Habrmanova ulice v České Třebové na rok 2011“ s Bohumilem Kyselo, IČ 612 06 989, místo podnikání: Trávník 1981, Česká Třebová za nejvýše přípustnou cenu 30.000,- Kč bez  DPH, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 218
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 4 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností od 01.04.2011.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 219
Rada města schvaluje změnu Přílohy č. 10 Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v České Třebové ze dne 01.01.1998, v textu dle předloženého návrhu, s účinností od 01.04.2011.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
 
 
č. 220
Rada města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 7.359,- Kč paní Z.J., při neplacení nájemného za byt č. 15 v domě čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 221
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Rekonstrukce hygienického zařízení, výměna oken a dveří ZŠ Habrmanova, Česká Třebová“, schvaluje úpravu rozsahu plnění předmětu díla a úpravu ceny plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č.3 k SoD č.346/2008 ze dne 8.12.2008 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.7.2009 a Dodatku č.2 ze dne 3.5.2010 se zhotovitelem DS INTEX s.r.o., U Dvora 118, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 274 98 492 v textu dle návrhu.  
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 222
Rada města jmenuje v souladu s §71 a následujícími zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sběrný dvůr Česká Třebová“, ve složení :
člen :                                                            náhradník : 
p. Dobromil Keprt                                      Ing. Miloslav Cindr
Ing. Oto Beran                                            Ing. Václav Polák 
p. Ladislav Vraspír                                     Mgr. Josef Kopecký
Ing. Miloslav Ženka / AI                            Ing. Tomáš Friš / AI
Ing. Petr Schwarzbach / AI                       Ing. Miloš Novák / AT
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 223
Rada města jmenuje v souladu s §71 a následujícími zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění dopravní obslužnosti města Česká Třebová městskou autobusovou dopravou“, ve složení :
člen :                                                  náhradník :
p. Dobromil Keprt                           p. Pavel Klacl
Ing. Dalibor Zelený                         JUDr. Martin Netolický, Ph. D.
Mgr. Josef Kopecký                         p. Ladislav Vraspír
p. Miroslav Seďa                              Ing. Radomír Redl
Ing. Rudolf Sýkora                          Ing. Petr Skopal
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 224
Rada města rozhodla v souladu s §111 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách stěžovatele KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, Klatovy, PSČ 339 01, IČ 497 88 540 ze dne 15.3.2011 k podlimitní veřejné zakázce na dodávku „Technologické centrum ORP Česká Třebová“, kterým v plném rozsahu nevyhovuje.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 225
Rada města schvaluje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.3.2011 zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Technologické centrum ORP Česká Třebová“ a  uzavření smluvního vztahu s uchazečem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00, IČ 258 61 808 za celkovou cenu části A ve výši 3,434.778,- Kč včetně DPH a za celkovou cenu části B ve výši 540.950,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: Ing. Švercl
 
č. 226
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě projektu Orlické cyklo&in-line království,  v textu dle předloženého návrhu.
Smlouva se uzavírá mezi zájmovým sdružením Orlické hory a Podorlicko, IČ 72035459, se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, zastoupeným panem Petrem Fialou, předsedou, a Městem Česká Třebová, IČ 00278653, se sídlem Staré náměstí 78, Česká Třebová, zastoupeným panem Jaroslavem Zedníkem, starostou.
Zodpovídá: H.Hrdličková
č. 227
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od pana O. S. pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 228
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od Obce Horní Újezd pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 229
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od paní O. Š., pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 230
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od paní L.M.K. pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 231
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od paní D. B. pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 232
Rada města schvaluje přijetí věcného daru od paní M. Ch. pro Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, IČ 70943800, dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: H.Hrdličková
 
č. 233
Rada města schvaluje uzavření „Dodatku ke smlouvě o dílo na servis výtahů č. 52002549“  se společností KONE, a.s., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ 00176842, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 234
Rada města schvaluje uzavření „Obchodní smlouvy“ se společností Le Chèque Déjeuner s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ 629 13 671, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Pirklová  
 
č. 235
Rada města souhlasí se zapojením České Třebové do projektu Pardubického kraje  zaměřeného na podporu integrace občanů sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
 
č. 236
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Průmyslovému muzeu Mladějov, občanskému sdružení, se sídlem Mladějov na Moravě č.p. 121, IČ 26600579, zastoupenému panem Bedřichem Doleželem, na výrobu propagačních materiálů muzea v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 237
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč panu M. Š. na náklady spojené s vydáním knihy „Bezděkov“.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 238
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 6.000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci, se sídlem Křib 1808, Česká Třebová, IČ 13586238, zastoupenému Janou Pleskotovou, na zarybnění rybníčka v Javorce.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 239
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000,- Kč DC Calibra Česká Třebová, občanskému sdružení, se sídlem Moravská 1175, Česká Třebová, IČ 26610591, zastoupenému Marcelem Sabatem, na činnost klubu v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 240
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000,- Kč Klubu plastikového modelářství č. 181 Česká Třebová, se sídlem Sadová 303, Česká Třebová, IČ 49317237, zastoupenému Jiřím Janďourkem, na soutěž plastikových modelářů „Českotřebovský vehikl 2011“.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 241
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Leteckomodelářskému klubu 313, Česká Třebová, se sídlem Křib 1812, Česká Třebová, IČ 64771237, za stoupenému Ivo Lžičařem, na sportovní akci Mistrovství ČR termických větroňů F3J 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 242
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Orlickému sportovnímu sdružení, se sídlem Zborovská 213, Ústí nad Orlicí, IČ 00435821, zastoupenému Mgr. Lubomírem Bäuchelem, na akci Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok  2010.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 243
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Federaci strojvůdců Česká Třebová, zastoupené  panem Jiřím Říhou, na pořádání vzpomínkové akce - 3. ročníku Memoríálu Břeti Demela.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky. 
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 244
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč TJ plaveckému středisku Česká Třebová, se sídlem U Teplárny 617, Česká Třebová, IČ 528820, zastoupenému Renatou Klaclovou, na činnost oddílu v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 245
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000,- Kč Základní kynologické organizaci č. 143 –Podhorka Česká Třebová, se sídlem Podhorka 467, Česká Třebová, zastoupené Hanou Najmanovou, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 246
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000,- Kč Základní kynologické organizaci č. 648, se sídlem kynologický areál „Javorka“ – Nad Vodárnou, IČ 70818495, zastoupené Ivetou Skalickou, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 247
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč ZO ČSOP Podorlicko 52/01 Česká Třebová, se sídlem Táborská 689, Česká Třebová, IČ 64772165, zastoupené Věrou Malátkovou, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
 
č. 248
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 4.000,- Kč ZO ČSOP Podorlicko 52/01 Česká Třebová, se sídlem Táborská 689, Česká Třebová, IČ 64772165, zastoupené Věrou Malátkovou, na obnovu a provoz smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 249
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč ZO ČSOP Zlatá studánka č. 52/15 Česká Třebová, se sídlem U Podhorky 1671, Česká Třebová, IČ 71188169, zastoupené Janou Černou, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 250
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.000,- Kč Mineralogickému klubu Česká Třebová, se sídlem Jelenice 1798, Česká Třebová, IČ 27017176, zastoupenému Mgr. Milanem Michalskim, na činnost klubu v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 251
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočce Česká Třebová, se sídlem Mlýnská 900, Česká Třebová, IČ 65399447, zastoupené Ivo Psotou, na úhradu nájemného za pronájem prostor v budově církve čsl. husitské v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 252
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Česká Třebová, se sídlem Pod Březinou 543, Česká Třebová, IČ 75011689, zastoupené Antonínem Baldíkem, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
 
 
 
č. 253
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami ČR, základní organizaci Česká Třebová, IČ 64771563, zastoupené Jaroslavem Marešem, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
č. 254
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč panu Jaroslavu Nečasovi, bytem Nové náměstí 1750, České Třebová, na činnost místní skupiny České křesťanské akademie v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 255
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč panu Zdeňku Pavlíkovi, bytem Ústí nad Orlicí – Černovír 38, na činnost Jednoty Československé obce legionářské Ústeckoorlicko v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 256
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klubu Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 422, Česká Třebová, IČ 75110288, zastoupenému Jitkou Fajtovou, na činnost klubu v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 257
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč panu Josefu Lešingerovi,  na činnost oblastní pobočky č. 66 Konfederace politických vězňů ČR v Ústí nad Orlicí na rok 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 258
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad, IČ 44468920, zastoupené Ing. Marcelou Náhlíkovou, na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 259
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Občanskému sdružení „Náš domov“ Koclířov, se sídlem Koclířov 123, IČ 68308553, zastoupenému Ivanou Jedličkovou, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 260
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Občanskému sdružení CEMA Žamberk, se sídlem Nádražní 22, Žamberk, IČ 61239330, zastoupenému Bc. Dagmar Jansovou, na provoz Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni v Žamberku v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 261
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 1.000,- Kč Občanskému sdružení KONTAKT, se sídlem Smetanova 470, Ústí nad Orlicí, IČ 61239488, zastoupenému Mgr. Luďkou Řehákovou, na provoz Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 262
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 8.000,- Kč organizaci ROSKA Ústí nad Orlicí, se sídlem Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí, IČ 69172234, zastoupené Ing. Danielou Kopeckou na činnost organizace v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 263
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000,-- Kč  občanskému sdružení Za jeden provaz, se sídlem Riegrova 296, Česká Třebová, IČ 22828940, zastoupenému Bc. Zuzanou Vondrovou, na činnost sdružení v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
 
 
 
č. 264
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000,- Kč Vodní záchranné službě ČČK místní skupina Pastviny, se sídlem Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová, IČ 61234257, zastoupené Oldřichem Houdkem, na činnost sdružení v roce 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 265
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč firmě J&H services s. r. o., se sídlem Horní Sloupnice 71, Sloupnice, IČ 27547159, zastoupené panem Jaroslavem Horynou, na provoz pojízdné prodejny potravin na rok 2011.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
č. 266
Rada města neschvaluje poskytnutí finančních  dotací žadatelům dle předložených žádostí.
Zodpovídá: Ing. Žáčková, Ing. Budil 
 
 
 
 
Schválila:
Ing. Jaromíra  Žáčková
místostarostka
 
 
 
Zapsala:
Ludmila Rašnerová 
sekretariát starosty města
                                                      Jaroslav  Z e d n í k
starosta města
   vz. Dobromil   K e p r t
                                                                                                          místostarosta 
 
 
 
 
V České Třebové dne 21. března 2011