Usnesení rady města ze dne 28. 2. 2011                                 
č. 125
Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 126
Rada města souhlasí se stavbou „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 1574, ul. U Javorky, Česká Třebová“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3443/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 127
Rada města souhlasí se stavbou „624/10 /10 Elektr. železnic, CENTR-mts“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1890/14 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 128
Rada města souhlasí se stavbou „624/10 /10 Elektr. železnic, CENTR-mts“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 2329/55, ppč. 3467/1, ppč. 1890/15, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 129
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „624/10 /10 Elektr. železnic, CENTR-mts“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1890/14 v katastrálním území a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22.
Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném   případě bude právo umístit stavbu „624/10 /10 Elektr. železnic, CENTR-mts“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1890/14 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
 
č. 130
Rada města souhlasí se stavbou „0105/10 Česká Třebová, Kaufland“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová.                                      Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 131
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „0105/10 Česká Třebová, Kaufland“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22.
Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném   případě bude právo umístit stavbu „0105/10 Česká Třebová, Kaufland“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.                           Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 132
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, S-Development, RD – knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 936/1, ppč. 934/9 a ppč. 934/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, S-Development, RD – knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 936/1, ppč. 934/9 a ppč. 934/1, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.                      Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 133
Rada města souhlasí se stavbou „Krbová místnost na ppč. 20/1 v k. ú. Svinná u České Třebové“, která sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 568/1 a ppč. 588, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová.
                                                                                                                                      Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 134
Rada města souhlasí se stavbou „Krbová místnost na ppč. 20/1 v k. ú. Svinná u České Třebové“ ve vzdálenosti bližší jak 2 m od hranic pozemků Města Česká Třebová ppč. 568/1 a ppč. 588, vše v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci Česká Třebová.                                                                                                                      Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 135
Rada města schvaluje záměr výpůjčky venkovní horolezecké stěny, která je umístěna na severovýchodní venkovní zdi tělocvičny ZŠ Habrmanova čp. 1500 v České Třebové, za účelem užívání pro výcvik volného lezení, na dobu určitou od 01.04.2011 do 31.10.2011.                                                                                                                Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 136
Rada města schvaluje záměr pronájmu věcí movitých a nemovitých ve sjezdovém areálu Peklák v České Třebové, specifikovaných v příloze, za účelem provozování sjezdového areálu včetně pořádání sportovních, kulturních, případně komerčních akcí v průběhu celého kalendářního roku, na dobu neurčitou od 01.05.2011 s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné pro rok 2011 ve výši 570.000,- Kč/za rok + DPH v zákonné výši a od 01.01.2012 ve výši 6.000,- Kč/rok + DPH v zákonné výši.  Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 137
Rada města schvaluje „Stanovisko vlastníka pozemku“ ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1123-1124 distribuční soustavy - na pozemku Města Česká Třebová ppč. 1834/6 v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti FORESTER SERVIS, s. r. o., IČ 277 89 624, se sídlem Rybí 171, PSČ 742 65, ze dne 14.02.2011, v textu dle návrhu.                                                                                                                           Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 138
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Televizní kamerový rozvod Česká Třebová – Přívrat“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 722/3 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., IČ 481 50 029, se sídlem Praha 10, Ruská 8, PSČ 101 00. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Televizní kamerový rozvod Česká Třebová – Přívrat“ na pozemku Města Česká Třebová ppč. 722/3 v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, a vstupovat na tento pozemek za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemek do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,-Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.                   Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 139
Rada města souhlasí se stavbou „Rekreační objekt Roubenka na ppč. 2650/1 v k.ú. Česká Třebová“ v ochranném pásmu lesa – lesních pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 2617/7 a ppč. 2650/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                                                                    Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 140
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 85  o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově  ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou jeden rok, s účinností od 1. března 2011, za měsíční nájemné ve výši  48,- Kč/m2.
                                                                                                                                    Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 141
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 o velikosti 2+kk v domě zvláštního určení na Masarykově ulici v čp. 2100 v České Třebové, na dobu neurčitou, od 1. března 2011, za měsíční nájemné ve výši 51,95 Kč/m2.    Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 142
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 818/14 o výměře 350 m2, v katastrálním území Skuhrov u České Třebové a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrada, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou od 01.04.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců.                                                                                          Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 143
Rada města schvaluje uzavření dohody o převodu povinností a práv vyplývajících ze smlouvy č. 01/908-1 o dodávce pitné vody a odkanalizování odpadních vod mezi Vodárenskou společností Česká Třebová s.r.o., Městem Česká Třebová a Domem a mládeže Kamarád Česká Třebová dle předloženého návrhu.                                                     Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 144
Rada města schvaluje uzavření dohody o převodu povinností a práv vyplývajících ze smlouvy č. 01/909-1 o dodávce pitné vody a odkanalizování odpadních vod mezi Vodárenskou společností Česká Třebová s.r.o., Městem Česká Třebová a Základní uměleckou školou Česká Třebová dle předloženého návrhu.                                                         Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 145
Rada města vylučuje ve smyslu §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu  „Management OPŽP projektu Sběrný dvůr Česká Třebová“ uchazeče č.1 - Centrum evropského projektování, a.s., Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ 275 29 576, v textu dle návrhu.
                                                                                                                                 Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 146
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ze dne 30.7.2010 a podle Protokolu o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 16.2.2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Management OPŽP projektu Sběrný dvůr Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 455 36 899, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 104.400,- Kč včetně DPH.  Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 147
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Stavební úpravy č.p. 19 ve Svinné, Česká Třebová“ a schvaluje úpravu rozsahu plnění předmětu díla a úpravu ceny plnění předmětu díla formou uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č.174/2009 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.12.2009, Dodatku č.2 ze dne 30.4.2010 a Dodatku č.3 ze dne 19.7.2010 se zhotovitelem p. Adolfem Pechem, Dvořákova 478, 563 01 Lanškroun, IČ 601 47 768, v textu dle předloženého návrhu.   Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 148
Rada města jmenuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku „Technologické centrum ORP Česká Třebová“, ve složení:
          člen:                                                  náhradník :               
          Mgr. Josef Kopecký                                                  p. Jan Gregar         
          p. Dobromil Keprt                                                     Ing. Miloslav Cindr
          Ing. Václav Polák                                                      Ing. Jaromír Urban
          Ing. Petr Skopal                                                        Ing. Rudolf Sýkora
          Ing. Radomír Redl                                                     p. Miroslav Seďa
                                                                                           Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 149
Rada města souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci ul. Grégrova z ppč. 271/1  dle situace  v  k.ú. Parník, Č. Třebová.
Rozhodnutí o povolení sjezdu vydá odbor dopravy a silničního hospodářství.                   Zodpovídá: Ing. Hájek
č. 150
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Markem Hylenou, advokátem se sídlem kanceláře v České Třebové, Staré náměstí 15, evidenční číslo ČAK 8720, IČ: 662 47 632, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 151
Rada města schvaluje vyplacení odměny paní Marii Rouskové za vedení Kroniky místní části Kozlov za rok 2010, ve výši dle předloženého návrhu.                                                                                                     Zodpovídá: Ing. Pirklová
 
č. 152
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Dlouhá Třebová a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 153
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Přívrat a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                      Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 154
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Rybník a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 155
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Řetová a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                    Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 156
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Třebovice a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                      Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 157
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Němčice a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 158
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných Městem Česká Třebová, mezi Obcí Semanín a Městem Česká Třebová, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 159
Rada města uděluje výjimku dle čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 na kulturní akci, kterou pořádá SDH Skuhrov, IČ 61238040, Česká Třebová, zastoupený panem Tomášem Kyčmolem, v Hospodě Skuhrov čp. 48 dne 19.3.2011 v době od 15:00 hodin do 2:00 hodin dne 20.3.2011, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                     Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 160
Rada města bere na vědomí zrušení registrace sociální služby denního stacionáře na Matyášově ul. čp. 983 v České Třebové.