Informace z 51. jednání Rady Pardubického kraje             

Pro galerii, muzeum a pardubický zámek se bude hledat optimální řešení

Členové Rady Pardubického kraje vzali na vědomí návrh na sloučení Východočeského muzea a Východočeské galerie v Pardubicích. Dále se dohodli na ustanovení poradní skupiny včetně zástupců města pro zpracování projektu oživení pardubického zámku a jeho okolí. Tato skupina by měla také posoudit variantní řešení vzájemného uspořádání VČM, VČG a správy zámku, tak aby byla eliminována většina rizik a zároveň zajištěno efektivní řízení s cílem maximálního oživení pardubického zámku a zlepšení jeho využití pro cestovní ruch. Rada Pk deklarovala svůj zájem projednávat všechny nové návrhy jak s odbornou veřejností, tak s městem Pardubice. Konečné rozhodnutí by mělo padnout nejdéle v průběhu září.
 
Na univerzitu z rosického nádraží

Pardubický kraj bude spolu s městem Pardubice financovat zřízení autobusového zálivu na rosickém nádraží, tak aby bylo možné cestovat MHD na pardubickou univerzitu jednoduše z této zastávky. Záměr je projednán s představiteli Pardubic i Dopravního podniku.
 
Dobrovolní hasiči dostanou pět miliónů 

Rada Pk projednala a schválila rozdělení částky 5 miliónů korun z vlastního rozpočtu obcím - zřizovatelům jednotek sboru dobrovolných hasičů. „I přes restrikce ve veřejných rozpočtech se takto vyčleněná částka krajského rozpočtu již po tři roky nezměnila,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Dotace je určena na nákup požární techniky investičního a neinvestičního charakteru. Jedná se například o cisternové automobilní stříkačky, čerpadla, motorové řetězové pily a podobně. Konečné přidělení dotace obcím projedná zastupitelstvo kraje na svém dubnovém jednání.
 
Radní schválili pokračování změn ve školství 

Rada Pk projednala a schválila sloučení a splynutí některých škol v rámci optimalizace středního školství.
 
Splynutí Choceň
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň
Splynutím škol s oborově podobným zaměřením (OA a veřejná správa či cestovní ruch) dojde k:
úspoře provozních nákladů (opuštění objektu ve Vysokém Mýtě),
OA se stane součástí větší školy (nově vzniklé), v budoucnosti by beze změn měla významné ekonomické problémy
· sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší
 
Splynutí Přelouč
Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025 a Střední odborné učiliště technické, Přelouč, Dukelské náměstí 1513
Splynutím škol dojde k:
udržení gymnaziálního vzdělání v Přelouči (dnes v útlumu 4leté gymnázium pro nízký počet žáků, v budoucnu obtížně ufinancovatelná malá škola),
obory na současném SOUT Přelouč jsou z několika oborových skupin, postupné zúžení nabídky,
úspoře provozních nákladů (opuštění objektu teoretické výuky SOUT)
sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší
 
Sloučení Česká Třebová
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana,
Česká Třebová, Habrmanova 1540
Sloučením škol s oborově podobným zaměřením (obor Elektrotechnika na obou školách) dojde k:
zprůhlednění oborové nabídky
lepšímu využití prostor jednotlivých objektů
· sloučením vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru
možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší
 
Sloučení Lanškroun
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun
Sloučením školního statku se Stření zemědělskou školou Lanškroun dojde k:
efektivnějšímu ekonomickému provozu zajišťujícího žákovskou praxi
tento model je úspěšný na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim
 
Sloučení Bystré
Sloučením Speciální základní školy  Bystré a Speciální základní školy, Polička vznikne větší právní subjekt s větší využitelností pedagogického sboru i prostor pro výuku,
· možnost čerpání ESF – pro větší subjekt je administrace i realizace projektu snazší,
· získáme prostory pro potřeby SPC (přemístění z areálu plaveckého bazénu),
· prostory Speciální ZŠ Polička by dle vize stávající ředitelky ZŠ speciální Bystré mohly být využity k výstavbě chráněných dílen, nebo prostor pro podporované zaměstnání, a to využitím spolufinancování z fondů EU,
· využití relaxační místnosti pro žáky z Poličky,
· využitím zkušeností stávajícího managementu ZŠ speciální Bystré s čerpáním finančních prostředků z fondů ke zlepšení podmínek pro výuku v objektu Polička s dopadem na celý mikroregion.
 
Sloučení Základní školy a mateřské školy při nemocnici Chrudim se Speciální mateřskou školou, základní školou a praktickou školou Pardubice
· zefektivnění sítě škol při zdravotnických zařízeních
· personální zastupitelnost pedagogů ve škole při nemocnici