TOP INVEST 2010
Soutěž o nejlepší investiční záměr v roce 2010

 
Úvodní slovo:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví vyhlašuje další ročník soutěže "TOP INVEST", což je soutěž o nejlepší investiční záměr uplynulého roku. Zúčastnit se mohou všechny stavby, jejichž přínosem je buďto dobrá ekonomická návratnost investice nebo společenský význam a obohacení kulturního, sportovního či společenského postavení města či regionu. Vstup do soutěže je bezplatný, je potřeba poskytnout dokumentaci stavby a v případě, že stavba postoupí do finále, ji prezentovat porotě soutěže. Výsledky soutěže a vítězné stavby budou prezentovány na slavnostním večeru mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně dne 12. dubna 2011.

Poslání soutěže:
Posláním soutěže je podpořit investiční výstavbu v České republice, ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství České republiky, vyvážený, harmonický rozvoj regionů, měst a obcí. Je vypisována pro investice realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta, či místa registrace realizační firmy dokončené do konce roku.

Vypisovatelé:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Veletrhy Brno, a.s.

Přihlašovatelé:
Investoři, uživatelé (obce, města, samosprávné orgány v krajích, soukromí investoři, developeři apod.), řídící orgány v rámci evropských fondů, realizátoři (stavební firmy, inženýrské firmy) a autoři arch. návrhů, projektanti,financující banky, fondy, konsorcia, nadace apod.

Kriteria hodnocení:
Kvalita investičního záměru - význam, komplexnost investice, příspěvek k vyváženému, všestrannému rozvoji regionu či města, obce a dopad na zvyšování kvality života obyvatelstva, zejména na zvyšování dostupnosti území, zkvalitnění životního prostředí a rozvoj inovativního potenciálu území a další celospolečenské přínosy investice.  Ekonomické parametry investice - způsob financování, developerství, ekonomická a finanční efektivita vložených prostředků, multiplikační efekty, které se promítnou do zvýšení zaměstnanosti, zlepšení sociálního postavení obyvatelstva, vyvolané investice, synergie investice, možnost dalšího investování, zhodnocení území a další přínosy investice. Technické parametry investice - zvládnutí investičního záměru po stránce technického provedení - konstrukční a architektonické řešení, zapojení do krajiny, či stávající výstavby, kvalita provedených prací, trvanlivost a spolehlivost, vliv na životní prostředí .
 
Přihláška do soutěže:
Přihlašovatel připraví podklad, který bude obsahovat základní identifikační údaje stavby, základní ekonomické údaje a stručný popis v rozsahu kriterií hodnocení. Součastí musí být fotografická dokumentace. Kontaktní údaje jsou samozřejmostí.

Uzávěrka přihlášek soutěže byla 25. března 2011 v sídle SPS, Národní třída l0, Praha l – ing Rod, 724 338 580.
Přihlášky do tohoto data a na výše uvedenou adresu zasílejte v listinné podobě. Následovalo představení investice před komisí v délce max. 30 minut. Komise  ponechala čas na nepřerušovaný audiovizuální výklad přihlašovatele a na doplňující otázky členů komise. Vše v maximální délce 30 minut Zasedání hodnotitelské poroty této soutěže bylo 31. března 2011 v 8:30 hod. Účast v soutěži je bezplatná.
Výsledky soutěže TOP INVEST 2010 budou vyhlášeny na Slavnostním večeru při příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno dne 12. 4. 2011.  Českotřebovský terminál Jana Pernera  se umístil mezi třemi nejlepšími  projekty v ČR.