Z jednání ZM dne 18. dubna 2011                                         

Zasedání se konalo poprvé v pondělním termínu, z 27 zastupitelů se omluvili  JUDr. Martin Netolický, MVDr. Radek Palán, Mgr. Stanislav Beneš a Mgr. Hana Fryaufová.
Majetkové záležitosti. Zastupitelé schválili všechny návrhy podle doporučení rady města. podrobnosti jsou uvedeny na webové stránce města. Z významnějších usnesení  uvádím přijetí daru nemovitosti a to pozemků v katastrálním území Kozlov včetně jejich povrchových úprav. Jde o nově vybudovanou komunikaci k budoucím čtyřem rodinným domkům. Podobně ZM schválilo uzavření smlouvy o přijetí daru pozemků v katastrálním území Parník za stanovených podmínek: pozemky budou před převodem zbaveny právních vad a bude uzavřena a naplněna písemná smlouva, která stanoví způsob a rozsah vybudování pozemní komunikace na převáděných pozemcích.  
Splácení mimořádných dotací pro T.J. Sokol.  T.J. Sokol zastoupená starostkou Růženou Dobrouckou požádala o změnu splátkového kalendáře na splacení mimořádné dotace, t.j. půjčky poskytnuté na dokončení rozestavěné investice v sokolovně 8.12. 2004 ve výši 30 000 Kč. Z této částky již T.J. Sokol splatila 200 tis. Kč a nyní T.J. Sokol žádá o rozložení splátek zbytku  půjčené částky tak, že jej bude splácet po 10 000 Kč po dobu deseti let. Byť šlo o půjčku na realizaci sportovní infrastruktury, platí zásada, že půjčky je třeba splatit, splátky nelze prominout. V tomto smyslu také doporučila přijmout usnesení rada města a zastupitelé jej schválili. Žádost o prominutí zbytku půjčky z podal starosta T.J. Sokol Česká Třebová II. L. Vašina. Z původní mimořádné dotace ve výši 300000 Kč poskytnuté na dohrání ligové soutěže dne 1.2.2006 byla splacena polovina. Dle výše uvedené zásady rada města prominutí úhrady dluhu zastupitelstvu nedoporučila a zastupitelé tento verdikt potvrdili. L. Vašina podal ještě žádost o rozložení  splátek na více let, touto žádostí se však bude zabývat rada a poté i zastupitelstvo na dalším jednání. 
Dotace na sportovní činnost mládeže a odměny trenérům mládeže.  Pro tento účel je v rozpočtu města stanovena částka 2 194 tis. Kč, která byla rozdělením prakticky vyčerpána. Ve sportovních oddílech města je organizováno celkem 879 registrovaných členů  ve věku do 18 let, kterým je učeno 1 142 700 Kč (1300 Kč/registrovaný člen ve věku do 18 let) a 370 neregistrovaných mladých sportovců, kterým je rozdělena částka 92500 Kč (250 Kč/neregistrovaný mladý sportovec). pro trenéry mládeže je určeno celkem 959 400 Kč. Trenéři rozdělila sportovní komise podle kvalifikace do tří skupin podle kvalifikace do tří skupiny. 43 trenérů je zařazeno do 1. skupiny, ve druhé skupině  je zařazeno 88 trenérů a 45 trenérů je ve skupině třetí.  (Na jednoho trenéra vychází 7 sportovců.)
Využití poskytnutých dotací je odborem školství, kultury a sportu důsledně kontrolována, o účelu každé dotace je s každým sportovním klubem uzavřena smlouva, podléhající veřejnoprávní kontrole.   Zastupitelstvo rozhodovalo o dotacích vyšších než 50 000 Kč. O nižších částkách rozhodla podle stejných zásad již v předstihu rada města.
Přehled dotací:
T.J. Sokol Č. Třebová II.  60 090,- Kč
T.J. Sokol Č. Třebová  84 000,- Kč
TJ Lokomotiva Česká Třebová  683 850 Kč
Školní sportovní klub při gymnáziu 169 400 Kč
JUDO Č. Třebová, o.s. 184 260 Kč
TK Česká Třebová 157120 Kč
SKI klub  82 460 Kč
FK Česká Třebová, o.s. 201 300 Kč na podporu sportovní činnosti mládeže
FK Česká Třebová, s.r.o. 196 240 na odměny trenérům
Sportovní klub basketbalu při VOŠ a SOŠ Č. Třebová  119 780 Kč 
FbK Orlicko-Třebovsko, místní pobočka 103  420 Kč
Dotace pro TJ Sokol Lhotka. Zastupitelstva dále schválilo finanční dotaci za účelem rekonstrukce budovy v areálu T.J. Sokol Lhotka ve výši 70 000 Kč (novou fasádu a modernizaci vytápění budovy tělocvičny)
Zadání změny č. 6 územního plánu města Česká Třebová. ve spolupráci s určeným zastupitelem Dobromilem Keprtem byl zpracován návrh Zadání změny č. 6 územního plánu města. Týká se změn využití sedmi lokalit  na katastru města  dle žádosti jednotlivých žadatelů (Svinná,  plochy u sídliště Lhotka, Pod Jelenicí v ul. Tykačova,  oblast kozlovských serpentin a navíc byla lokalita označená 306/R určená jako lokalita pro stavbu VE Skuhrov převedena zpět na původní zemědělské využití  a lokalita 22/R (na začátku serpentiny) byla vypuštěna z navrhovaného řešení územního plánu a tedy ponechána jako chatová a zahrádková oblast. Dále byly do změny územního plánu zapracovány schválená pásma vodního zdroje 2. stupně, která nabyla právní moci dne 9.10. 2010. Návrh předložený radou města zastupitelé schválili všemi hlasy.
Schválení půjček z fondu rozvoje bydlení. Žádosti občanů o poskytnutí půjček byly přijímány  do 28. 2. 2011. K tomuto datu bylo podáno 6 žádostí v celkové výši 600 000 Kč.  Po projednání v komisi byl zastupitelům předložen návrh na 5 půjček 5 žadatelům (z toho jednomu žadateli na 2 nemovitosti) v celkové výši 380 000 Kč. Ve srovnání se zůstatkem prostředků na účtu Fondu rozvoje bydlení  ve výši 6 091 258 Kč  to je poměrně malá částka. Podle vyjádření vedoucího finančního odboru MěÚ je nyní rozpůjčováno  občanům cca 800 tis. Kč. To ukazuje, že prostředky na tomto fondu nejsou příliš využity. Fond vznikl v r. 1997  v době po povodni z příspěvku státu, který se během deseti let státu vrátil a nyní je celý fond vlastnictvím města. Ing. R. Budil  také vyjádřil myšlenku, že v současné době nejsou podmínky půjček z FRB tak výhodné, aby byl o půjčky větší zájem  a bude vhodné posoudit, zda má nadále smysl tento fond držet, je -li o něho poměrně malý zájem a prostředky zde leží bez užitku.
Město Česká Třebová odstupuje od účasti na projektu cyklostezky Č. Třebová - Lanškroun a vybuduje vlastní cyklostezku do Rybníka.  rada města se seznámila se stavem investičního projektu cyklostezky do Lanškrouna. Z účasti na projektu mezitím odstoupila obec Rybník a nyní i obec Damníkov.   V případě realizace (rozvržené až do roku 2018) měl být příspěvek města Česká Třebová téměř 10 mil. Kč. .Problém uvedl starosta Jaroslav Zedník: "Rozbor ukazuje, že celková realizace trasy není nyní zcela jasná. Přitom v zájmu města je vybudovat především úsek cyklostezky přes Podhorku do Rybníka, stejný zájem má také obec Rybník. Pro tuto trasu bude možné využít připravenou projektovou dokumentaci. Podle ní lze i při té nejluxusnější variantě (šířka 4 metry, veřejné osvětlení,  nový most přes Třebovku na Podhorce) vychází tato trasa ekonomicky daleko příznivěji. Od záměru vybudovat cyklostezku údolím Třebovky do Rybníka tedy město Česká Třebová neustupuje, vytvoří sdružení Česká Třebová - Rybník a podá společnou žádost o dotaci na SFDI."  Zastupitelé odstoupení města z  účasti na přípravě cyklostezky Česká Třebová - Lanškroun schválili.
Investiční záměr na digitalizaci kina v Kulturním centru schválen. Podle rozborů návštěvnosti kina a předpokladů filmové distribuce vod r. 2012 se ukazuje jako nutnost přejit ze současných analogových systémů a novou technologicky náročnější digitální projekci. Pro tento účel byl vyhlášen mimořádný grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie - IV. vlnu digitalizace kin.  O poskytnutí grantu v maximální možné míře se bude ucházet i Kulturní centrum Česká Třebová. Podpora z fondu může činit max. 50% z plánovaných nákladů. Starosta Jaroslav Zedník potvrdil, že v případě přiznání dotace město dále zváží i možnost výměny sedadel ve velkém sále Kulturního centra.
Udělení cen města Kohout 2011. Zastupitelé projednali návrhy rady města na ocenění, které budou předány na slavnostním večeru v květnu 2011. Nominace na ocenění vychází z návrhů sportovní a kulturní komise rady města.
Vyznamenáni budou tito občané našeho města:
1) Jan Šimůnek st. - za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Česká Třebová
2) Miloslav Zoubele - za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Česká Třebová
3) Občanské sdružení BACRIE - za celoroční projekt „Lovci mamutů"
4) Rocková skupina NIL - za vydání hudebního CD „Dirty" a úspěšnou koncertní činnost
5) PhDr. Ludmila Marešová-Kesselgruberová za uspořádání kulturní akce Výtvarná Svinná 2010.
 
Ještě osobní dodatek k investici ve Svinné. V závěru jednání ZM 18.4. vystoupil člen rady města Bohumír Nejedlý s příspěvkem, ve které projevil nesouhlas s článkem o nově dokončeném společenském středisku ve Svinné, zveřejněném v březnovém vydání Českotřebovského zpravodaje. Vystoupení Bohumíra Nejedlého mne mrzí, protože nemělo žádný racionální důvod, chápu ho spíše jako reakci člověka zainteresovaného na této akci, jako pohled ze Svinné a  "radu" o čem se má nebo nemá psát.  Článek v březnovém vydání však vycházel z ověřených informací získaných z dokumentů Města. Všechna uvedená čísla byla tedy nepochybně správná, vychází z informací města. Žádné z nich také Bohumír Nejedlý nezpochybnil. Říkal o tom, že ve Svinné 15 let čekali na rekonstrukci školy a že si ji zaslouží, neboť brigádnicky zvelebují obec dlouhá léta. Nesouhlasí s tím, že akce ve Svinné byla "nadstandardní"  a financování  této investice bylo neprůhledné. K tomu jen krátce uvedu, že celý problém vidím v tom, že akce byla  schválena nestandardním způsobem, rada města zastupitelům nikdy nepředložila ke schválení investiční záměr na akci, aby ukázala co se chystá a kolik to bude stát. V jiných případech se to běžně dělá, naposledy nyní u záměru na digitalizaci kina. Na akci, která v té době (duben 2009) ani nebyla zakotvena v rozpočtu města, byla podepsána smlouva na částku téměř 4 miliony korun s několika pozdějšími dodatky a financování akce se realizovalo např. postupným přihazováním částek při změnách rozpočtu. Ani v soupisu investic města na rok 2010 není tato akce v plné výši uvedena, pouze jako "rekonstrukce klubovny OV Svinná" v částce 1,64 mil. Kč. Takto si průhledné financování investičních akcí ve městě nepředstavuji.
Ještě k dlouhému čekání na investici a brigádnické práci. Obec Svinná dostávala z rozpočtu města pravidelně  částky ve výši cca 400 tis. Kč, kterou vždy využila, podobně jako jiné připojené obce. Kam peníze přijdou určoval osadní výbor sám. Svinná tedy nebyla v minulosti nijak krácena. Dokázala navíc vlastní iniciativou tyto prostředky zmnožit a realizovat víc, než odpovídá finanční částce, měla také sponzory. Investice nad běžnou částku 400 tis. Kč proběhly také ve Skuhrově a Kozlově. Ve Skuhrově proběhla částečná rekonstrukce hospody a spojená s vybudováním obecní knihovny (v hodnotě cca 1,2 mil. Kč), na rekonstrukci sálu se čeká. Dům, kde byla knihovna, byl pak prodán. V Kozlově byla v r. 2008 dána přednost rekonstrukci sportovního hřiště v hodnotě 1,5 mil. Kč, další rok nedostali v Kozlově ani korunu. I když investice ve Svinné tyto částky více než dvojnásobně převyšuje, tak  problém nevidím v tom, že byla provedena, jako ve způsobu jejího prosazení. Investice bohužel padla do období, kdy se díky nepřízni daňové výtěžností více než jindy šetří a je kdy je třeba každou akci dobře zvažovat. A pokud je tedy prosazena poměrně velká akce bez veřejného projednání, nelze se divit, že vzbudí pozornost. Chápu ale že těm, kteří o akci rozhodli, to tak nepřipadá.
Škoda že si toho nevšiml např. kontrolní či finanční výbor. Nyní  je naopak  vykládáno, že bylo vše v pořádku, protože si nikdo ničeho nevšiml.  Přitom předseda finančního výboru byl členem komise pro otevírání obálek.                                    Milan Mikolecký