VĚDA NA GYMNÁZIU ČESKÁ TŘEBOVÁ                      

Gymnázium Česká Třebová se dlouhodobě programově snaží o seznámení studentů s různými vědeckými obory i principy vědecké práce. Využívá k tomu nejenom výukové předměty, práci v laboratořích školy, ale i kontakty s vědci a vědeckými pracovišti.
 
Beseda s Prof. Lubomírem Jansou a Prof. RNDr. Pavlem Kovářem CSc.

 

V letošním roce na škole proběhly dvě besedy studentů s významnými vědeckými pracovníky, kteří jsou zároveň absolventy školy a ke škole tak mají velmi vřelý vztah. První byla beseda hydrogeologa Kanaďana Lubomíra Jansy o jeho působení a výzkumech v Číně.
Druhou akcí byla beseda s geobotanikem krajinným ekologem  profesorem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy RNDr. Pavlem Kovářem CSc. Ten měl pro studenty připravenou přednášku o výzkumu krajinotvorného vlivu mravenců. Studenti prvních až třetích ročníků měli možnost seznámit s podstatou vědecké terénní práce, dozvědět se o botanickém výzkumu na Českotřebovsku, informovat se o studiu na přírodovědecké fakultě UK. Součástí besedy bylo i představení nejstaršího českého vědeckého časopisu  Živa  a informace o publikační činnosti.
 
Spolupráce se společností Contipro Group holding z Dolní Dobrouče  

Další setkání studentů s vědeckou prací umožnila společnost Contipro Group holding z Dolní Dobrouče. Firma patří k jednomu z největších výrobců kyseliny hyaluronové na světě a vysokou kvalitou své produkce se řadí ke špičkám ve svém oboru. Úspěšná dvacetiletá historie firmy, nepřetržitý růst podílu na trhu a rozsáhlá obchodní síť zajišťující export do více jak 40 zemí světa jsou hlavními důkazy její stability. Od začátku své existence Contipro systematicky buduje zázemí pro výzkum a vývoj, pro jeho rozvoj vynakládá každoročně nemalé prostředky a investice. V roce 2009 bylo v areálu holdingu zprovozněno nové výzkumné a vývojové centrum. V 16 odborných laboratoří v současné době pracuje 60 výzkumných a vývojových pracovníků a 20 laborantů. Pracují na projektech v oblasti hojení ran, tkáňového inženýrství a nosičů léčiv. Hyaluronan tvoří základ naprosté většiny aplikací, s nimiž laboratoře pracují. Jedním z nejúspěšnějších finálních produktů holdingu chráněných celosvětovým patentem se řadí zdravotnický přípravek Hyiodine určený na hojení těžkých kožních defektů. Pro studenty i učitele okolních gymnázií připravila firma projekt „ POJĎTE DĚLAT VĚDU S NÁMI“, realizovaný od září 2010.  Studenti, kteří projeví zájem, mají možnost jednou měsíčně navštívit odborné přednášky a semináře, které jsou pro ně připraveny ve spolupráci se specialisty a odborníky z řad zaměstnanců holdingu. Přednášky jsou zaměřeny na výzkumné projekty a témata, kterými se v holdingu zabývají. Cílem je rozšířit studentům odborné vědomosti a informace v oborech, které je zajímají a které jim neposkytne škola, a zároveň jedním z cílů je motivovat studenty ke studiu oborů jako je chemie, biologie, fyzika či medicína, oborů, ve kterých by se mohli v budoucnosti uplatnit i v rámci holdingu. Přednášky jsou doplněny ukázkou práce v laboratořích. Studenti tak mají možnost se seznámit s metodami současného výzkumu a proniknout i do oborů, které jsou svým zaměřením nejmodernějšími na světě. Nadaným studentům z gymnázií umožnila firma pracovní stáže a spoluúčast na vědeckém výzkumu. Jedním z těchto studentů je i Jana Hekrlová z gymnázia Česká Třebová, která zde pracuje na projektu nazvaném 3D model hojení. Projekt byl zaměřen na vytvoření a charakteristiku jednoduchého modelu tohoto procesu skrze využití vazivových buněk (fibroblastů) a proteinu kolagenu (schopen tvořit 3D prostředí, nutné pro uchycení buněk). Jedním z cílů projektu bylo porovnání účinnosti buněk myších a lidských. Touto problematikou se studentka gymnázia zabývala od září 2010 do února 2011. Během pravidelných odborných stáží v laboratoři byla seznámena jak s běžnými laboratorními postupy, tak s teorií týkající se tohoto tématu. To vše pod vedením odborného výzkumného pracovníka Mgr. Tomáše Muthného, Ph.D., vedoucího laboratoře pro lékařské a kosmetické aplikace. Svůj výzkum Jana Hekrlová představila na soutěži Festival vědy a techniky AMAVET a postoupila s ní do celostátního kola, které bude probíhat v květnu v Praze.                                                                      Hana Grundová
 
Českotřebovští studenti v Akademii věd ČR  

Českotřebovské gymnázium se v letošním roce účastní Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji. Devět studentů několik měsíců pilně pracovalo na přípravě sedmi projektů, které pak úspěšně obhájili v okresním kole. Všichni postoupili do krajského kola, které proběhlo 17. – 18. 3. 2011 v Pardubicích.
Zde odborná porota ocenila jak vysokou úroveň projektů, tak odborné znalosti a zaujetí autorů při jejich obhajobě. Tři studenti postoupili do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, které se bude konat v Praze na půdě Akademie věd ČR. Přejeme našim studentům mnoho úspěchů!              
Do národního kola postupují: Jana Hekrlová s projektem 3D model hojení
Vít Bednář s projektem Vliv měsíční fáze na migraci obojživelníků,   Zbyněk Fišer s projektem Život hvězd
                                                                                                                                                              Michal Jiráský (foto i text)

Vlevo Jana Hekrlová                                                  Vpravo Zbyněk Fišer  a vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek