Výrobna asfaltových směsí  v Třebovici -  druhé podání    
Záměr předložila obchodní firma BISA, s.r.o. 2. IČ 25863258 3. Sídlo Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové.  Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrátil dokumentaci záměru společnosti BISA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 578, 500 03 Hradec Králové, „Areál pro výrobu stavebních hmot, k.ú. Třebovice, Česká republika“k doplnění, resp. přepracování.

Původní loni podaný záměr  byl  především pojat jako výrobna stavebních hmot, byl ve skutečnosti výrobnou živičných směsí.   Jde o novou moderní výrobnu s parametry splňujícími kvalitativní i výkonové požadavky investora.Technologické zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je vybaveno účinným odprašovacím zařízením, odsáváním znečišťujících látek, a garantuje požadované výstupní hodnoty na ochranu životního prostředí. Výrobní proces je řízen automaticky pomocí mikroprocesoru s možností záznamu
a tisku technologických údajů. Teplota směsi je kontrolována instalací čidel. Pro zajištění provozu výrobny je v areálu kromě vlastního technologického zařízení navržen provozně-sociální objekt nezbytného velikostního rozsahu, silniční mostová váha, skládky kameniva,
zpevněné plochy, oplocení s vjezdem do areálu, přípojky a vnitřní rozvody inženýrských sítí, a dále pak regulační stanice plynu a bloková trafostanice pro zásobování výrobny energetickými medii. Jako zdroj tepla pro hořák sušícího bubnu bude používáno spalování zemního plynu. Technologické zařízení má být v lokalitěv bývalém prostoru zemědělské silážní haly. Příjezdová komunikace do areálu je navrhována v minimálním rozsahu, a to rozšířeným vjezdem na stávající státní silnici III.třídy č. 35849. Příjezd k areálu po stávající silnici III.třídy bude zásadně od severovýchodu směrem od státní silnice I/43. Navážení surovin a vyvážení asfaltové směsi je navrhováno od SV ze silniční sítě I.třídy č.14 a 43, rozšířeným vjezdem do areálu Velikost pozemku 11 170 m2 předurčuje typ výrobny, kterou je možné na pozemek umístit.  Výrobní kapacita za den odpovídá výrobě nejméně náročné asfaltové směsi - tzv. hrubozrnné směsi, která se používá jako podkladní vrstva pod vozovky a z celkové výrobní kapacity výrobny obvykle tvoří cca 10-20%. Při výrobě ostatních směsí je maximální denní produkce nižší.  Reálný výkon výrobny se tak pohybuje okolo 85%, tj. 136 tun za hodinu. Při průměrné denní výrobní  době 4,0 hodiny se denní produkce pohybuje okolo 550 tun/den. Maximální mísící výkon výrobny 160 tun/hod a je vztažen k 5% počáteční vlhkosti kameniva, zvýšení teploty kameniva o 280oC v horizontálním sušícím bubnu, snížení vlhkosti kameniva na max. 0,5%, obsah asfaltového pojiva až 6%, obsah fileru 6% při měrné hmotnosti směsi kameniva 1,6t/m3. Teplota vyrobené směsi je 180°C

Směnnost a pracovní doba
Roční časový fond zařízení  Pracovní dny v roce 2010: 253 dnů Ztráty opravami 5% 13 dnů Ztráty poruchami 5% 13 dnů
Ztráty sezónností výroby po měsících (10+21+21+21+10) 83 dnů  Celkem výrobních dnů v roce 144 dnů

Nové podání záměru obalovny:

Dne 27.9.2010 přeložil zpracovatel k projednání Dokumentaci. Dne 1.10.2010 bylo Krajským úřadem Pardubického kraje zveřejněno znění předložené dokumentace (č.j.: KrÚ 81726/2010/OŽPZ/JI).Na základě doporučení (návrhu) zpracovatele posudku vrátil Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.12.2010, č.j.: KrÚ 87013/2010/OŽPZ/JI (den doručení zpracovateli 13.12.2010) dokumentaci  zpracovateli k doplnění, resp. přepracování.  Tato dokumentace „doplnění“ akceptuje doplnění a opravy požadované v rámci řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zahájené v září roku 2010. Vzhledem k doplnění došlo ke změnám v Dokumentaci dle níže uvedeného. Dále jsou vypořádány připomínky dle dopisů krajského úřadu č.j. KrÚ 81726/2010/OŽPZ/JI ze dne 1.10.2010 a KrÚ 87013/2010/OŽPZ/JI ze dne 3.12.2010 včetně připomínek dotčených orgánů. Vypořádání je provedeno v textu opravené Dokumentace nebo samostatnými přílohami. Mezi zásadní pilíře doplnění dokumentace (v návaznosti na vyjádření a požadavky dotčených orgánů) lze strukturovaně definovat níže uvedenými body:

1. Kvantifikace záměru (název záměru, realizovaný rozsah činností v lokalitě, umístění záměru, stavební a technologické dispozice sestavy výrobny živičných směsí v členění dle lokalit  a návaznosti na ÚPO Třebovice).
2. Potvrzení průměrného i maximálního provozu budoucím provozovatelem v úrovní 5 hodin.
3. Doplnění dokumentace o vyhodnocení provozu z hlediska ovlivnění zápachem.
4. Specifikace realizovaných činností (výroby živičných směsí) v návaznosti na lokalizaci Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, která se v předmětném území nachází.
5. Revize a doplnění kapitoly „C“ týkající se stavu životního prostředí v dotčeném území

Z technologického rozmístění se záměr rozprostře v lokalitě č. 36 i lokalitě č.35. Samotná výroba živičných směsí a přímé činnosti s výrobou související bude zacílena do lokality č. 36. Jmenovitě se  jedná o:
- obalovna věžová (pozice č.1)
- asfaltové hospodářství – část (pozice č.4)
- lávka postřiku + podzemní jímka (pozice č.7)
- mostová váha (pozice č.13)
- dávkování REC (pozice č.3)
- dávkovací násypky kameniva (pozice č.2)
- nájezdová rampa (pozice č.6)

 

Doprovodné technologické části záměru budou situovány do části lokality č. 35. Jmenovitě se jedná o:
- velín obsluhy, rozvodna, kompresorovna (pozice č.5)
- asfaltové hospodářství – část (pozice č.4)
- zastřešené sklady kameniva (jemné frakce) + recykláže (pozice č.9)
- sklady kameniva (pozice č.8)
- podzemní retenční nádrž (pozice č.10)
- trafostanice (pozice č.11)
- plynoměrna + regulační stanice (pozice č.12)
 
Celý záměr je koncipován jako zařízení pro výrobu živičných směsí, jehož podstatou bude výroba a zpracování směsí určené pro výstavbu a rekonstrukci komunikací. Vstupními surovinami jsou minerální materiály, kamenivo, asfaltová recykláž, filer (jemně mletý vápenec nebo prach z vlastního kameniva) a přísady, které upravují vlastnosti výrobku. Z technologického pohledu se nejedná o zařízení, které by pro svoji činnost potřebovalo produkty, tak aby se provoz kvalifikoval jako zařízení na zpracování ropy, ani zařízení chemické výroby, které využívá ropu nebo ropné látky jako  majoritní surovinu.
Uvedený odkaz §2 odst. 1 písm. i), bod 2 se týká nařízení vlády č, 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, o CHOPAV kde v § 2 odst. 1 (výčet zákazů činností v CHOPAV) je pod písmenem i) uvedeno: „provádět výstavbu:
1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů,
2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky jako surovinu,
3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3,
4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena proti úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován kontrolní systém pro zjišťování jejich úniku,
5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod, s kapacitou přesahující potřebu  provozu závodu, 6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.“ 
Z výše uvedeného není nutné tedy žádat o výjimku.

Provoz výrobny

Tříděné kamenivo potřebných frakcí je volně uloženo ve skládkových boxech, oddělených od sebe betonovými stěnami. Kolový nakladač průběžně doplňuje násypky dávkovacího zařízení kamenivem z příslušných skládkových boxů jednotlivých frakcí. Dávkovací  zařízení dávkuje automaticky podíly kameniva podle různých jejich frakcí a to v přesných podílech pomocí dávkovačů s pásovými váhami. Připravená směs kameniva je sběrným pásem a šikmým vynášecím pásem dopravena do sušícího  bubnu. V sušícím bubnu probíhá intenzivní vysoušení kameniva při teplotě cca 180°C. Buben je osazen výkonným hořákem na zemní plyn. Vnější část bubnu slouží jako třídička horkého kameniva. Roztříděné frakce kameniva jsou z vlastních zásobníků naváženy a dávkovány do dvouhřídelové míchačky, ve které probíhá intenzivní promíchání vysušeného kameniva s asfaltem, filerem a případně i s asfaltovým recyklátem. Hotová směs je dopravena do izolovaného zásobníku, ze kterého probíhá odběr do automobilů. Po výsypu na korbu NA dochází ihned k zaplachtování, vážení a následuje expedice. Výrobna je plánována jako věžová: mezizásobník horkého kameniva, míchačka a zásobník  směsi budou umístěny vertikálně nad sebou ve věži, která bude vysoká cca 24 m. V případě potřeby se  do míchačky dávkují přísady (např. Vestoplast nebo Topcel), které upravují výsledné vlastnosti směsi  (např. pro asfalty na vysoce zatěžované komunikace). Celá výrobna je řízena z centrálního stanoviště – velínu. Řízení výrobny je automatické s kontrolou technologického procesu na obrazovce počítače.  Pro kvalitu vyráběné stavební hmoty je třeba bezpodmínečně dodržovat:

 • důsledné oddělení jednotlivých frakcí kameniva a jejich kvalitní předdávkování,

 • kontrolovat vlhkost kameniva a v závislosti na tom usměrňovat dobu vysoušení v sušícím

 • bubnu. V případě zvýšené vlhkosti nezvyšovat teplotu, protože dojde pouze ke zvýšení

 • 23

 • povrchové teploty kameniva, nikoliv k jeho dokonalému vysušení. Zbylá vlhkost snižuje

 • přilnavost asfaltu ke kamenivu,

 • dodržovat teplotu kameniva v sušícím bubnu. V případě jeho přehřátí může dojít při styku s

 • asfaltem k jeho přehřátí a tím ke změně viskozity. Teplota kameniva musí být o 10 - 15 °C

 • nižší než je teplota asfaltu,

 • dbát na to, aby používaný filer měl maximální vlhkost 1% a byl bez shluků. Dodržení vlhkosti

 • je důležité jak pro asfaltovou směs, tak pro možnost vzniku kleneb, i pro vlastní dopravu

 • šnekovými dopravníky - možnost ucpání, teplota asfaltu vstřikovaného do směsi kameniva

 • musí odpovídat druhu vyráběné asfaltové směsi a musí být zajištěna stejnoměrná teplota

 • s ohledem na viskozitu,

 • pravidelně, minimálně 1x za měsíc, kontrolovat a cejchovat váhové zařízení jednotlivých

 • materiálů, zejména se zaměřením na vážení asfaltu. Kontrolu vážení asfaltu provádět

 • pravidelně každý týden, a též při každé změně nastavení vah vyplývající ze změny receptury

 • pro jednotlivé druhy asfaltových směsí je nutné bezpodmínečně dodržovat nastavení teplot a

 • dávkování podle stanovených výrobních předpisů pro jednotlivé druhy úprav,

 • při odvozu směsi k finišeru dbát na to, aby korby nákladních automobilů byly před nakládkou

 • směsi zkrápěny emulzí řepkového oleje a vody (použití nafty je zakázáno) a pro všechny

 • přepravy byly prováděny důsledné zaplachtovanými vozy. Plachtování vozů značně omezí

 • únik aromatických uhlovodíků při dopravě a podstatně omezí chladnutí směsi při dopravě na

 • delší vzdálenosti.
 • Celý záměr je obsáhlý, bude nyní posuzován podle zmíněného zákona č. 100, další postup budeme sledovat.