Českotřebovský deník 141/2011  (20.5.)                                 
Nikdo není dokonalý: Česká Třebová porazila Prahu 10


Jan Čenský, který se natáčení zúčastnil přivezl pro starostu města certifikát, který toto potvrzuje a předal jej na jevišti Kulturního centra před zcela zaplněným sálem. Stalo se tak na závěr předávání cen města a cen starosty jako jakási oplátka.  Nejdříve starosta předával, na konec také jeden zajímavý certifikát (o znalostech občanů města Česká Třebová) ozdobený také podpisem moderátora Jiřího Krampola pořadu obdržel. Vysílání tohoto pořadu se konalo v úterý večer na stanici Prima a znovu byla ještě jedna repríza ve čtvrtek před půlnocí a je k dispozici na webové stránce TV Prima. Natáčení se konala v České Třebové  ve městě a na dopravním terminálu Jana Pernera. Jan Čenský při předávání řekl, že měl v pořadu velmi ztíženou situaci, protože v Praze 10 vyrůstal a prožil své mládí a v Českou Třebovou jej spojují dlouholeté profesionální a sportovní svazy. To, že Česká Třebová klání v pořadu vyhrála, ale přijal s nadšením.... Ceny města ZDE
Železničáři pořádali kongres v Liberci, Bendl jim zazpíval

 
Předloni hostil Liberec kongres mladých esperantistů a nyní se od 7. do 14.5 2011 opět stal kongresovým městem. V sobotu 7.května se do něj sjížděli esperantisté z různých zemí a byli převáženi zvláštním autobuskem do kongresového Centra Babylon. Na balustrádě hotelu vlála esperantská vlajka a na transparentu si mohli delegáti z 18 zemí přečíst uvítání.  Ústřední myšlenka kongresu je : LA RELOJ LIGAS LA LANDOJN, ESPERANTO NACIOJN  = KOLEJE SPOJUJÍ ZEMĚ, ESPERANTO NÁRODY.
Možná se divíte, proč zde píši o IFEF kongrese v Liberci. IFEF / Internacia = mezinárodní, Federacio = svaz, Esperantistoj = esperantistů, Fervojistoj = železničářů / kongres je  kongresem esperantistů železničářů a těch je v našem esperantském kroužku většina. Mnozí pomáhali s organizací kongresu v Liberci,  Ing. Ladislav Kovář je dokonce předsedou LKK (místního kongresového výboru) a Alois Klumpar členem výboru. Také naše zahraniční členky z Francie a Holandska na kongres do Liberce přijely. IFEF kongres byl slavnostně zahájen v neděli 8.května. Pozdravili jej zástupci zemí i hosté kongresu, přišly též pozdravy písemné. Někteří eperantisté se objevili v železničářské uniformě své země a s vlaječkou země. V neděli večer účinkoval třebovský pěvecký sbor Bendl a jeho program se velice líbil.  Kongres má pestrý program: přednášky týkající se železnice, debaty, výlety..Moc jsem z kongresu nestihla, mohla jsem na něm pobýt pouze dva dny. Ale i tak jsem s radostí "nasávala" jeho atmosféru, povídala si s přáteli z Německa, Francie, Bulharska, Slovenska, Holandska, vyslechla přednášku i diskusi....Ing Kovář se zmiňoval o oslavě 50. výročí našeho Esperantského kroužku AMIKECO v loňském roce a o přednáškách při něm pronesených na železničářské téma. V pondělí večer byl ples s banketem a lákavým likérem na stole. V úterý byla přednáška a výlety. Jako dárek města kongresu mohli esperantisté označení visačkou se jménem užívat městské dopravy bezplatně. Měla jsem v plánu poznávat město, ale přátelé z Německa mne přemluvili k výletu na Ještěd. Máte-li zájem o příští IFEF kongres, bude v Německu v esperantském městě Herzberg v roce 2012. ZN
 
Italští podnikatelé v České Třebové 

Po dva dny  pobývala v České Třebové skupina podnikatelů z oblasti Agrate Brianza, kterou doprovázeli také dva členové vedení tohoto města. Ve svém nabitém  programu  měli  tři exkurze do  společností v České Třebové a dvou podniků v Jihlavě (po dohodě s Hospodářskou komorou).   12. května navštívili firmu LDM, CZ LOKO a také moderně vybavený závod KORADO.  Návštěva italských podnikatelů byla připravena ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, zlepší vzájemnou informovanost o možnostech podnikání, která je základem pro přípravu dalších podnikatelských rozhodnutí.  Letos se v České Třebové vystřídaly již čtyři italské výpravy. Kromě podnikatelů to byli  to studenti  střední školy z Vimercate, kteří byli hosty v rodinách gymnazistů to byli ještě dvě skupiny  Italů ze severní Itálie, kteří zde hledali v matrikách stopy po svých předcích, během I. sv. války dočasně přemístěných do našeho regionu. 
 
S optimalizací dopravy seznámil Tichý starosty Holicka

Ostřetín (20. 5. 2011) – Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý dnes odpoledne zavítal do Ostřetína, kde se setkal se starosty obcí Holicka. Důvodem jeho návštěvy bylo seznámit starosty s konceptem optimalizace veřejné dopravy v kraji. Té na Holicku už daly zelenou obce, kterých se zamýšlené neobjednání vlaků na trati Holice – Borohrádek týká.
Dnešní setkání mělo za cíl seznámit starosty všech obcí Holicka s organizátorem veřejné dopravy v kraji, kterým je firma Oredo. S ní budou v případě problémů nebo požadavků v oblasti dopravní obslužnosti starostové komunikovat.   
Zástupci Oreda představili starostům, kteří na setkání přišli, s koncept optimalizace veřejné dopravy. Vysvětlili jim změny, kterými veřejná osobní doprava v kraji od nového jízdního řádu projde a jaké výhody přinesou cestující veřejnosti. Pro starosty, kterých se příliš nedotkne předpokládané neobjednání vlakového spojení mezi Holicemi a Borohrádkem, tak byla daleko zásadnější informace týkající se tarifních změn ve veřejné dopravě. „Chceme dosáhnout lepší obslužnosti regionu, rovnoměrnější nabídky spojů, efektivnějšího využití přepravní kapacity a samozřejmě nárůstu počtu přepravovaných osob,“ vysvětlil starostům jednatel společnosti Oredo Vladimír Záleský. Ten zároveň zástupcům obcí přislíbil separátní jednání, při kterém by starostové návrh jízdních řádů mohli připomínkovat. Starostu Velin Petra Krejcara zajímalo, jaké bude využití trati Holice – Borohrádek, na které kraj nebude objednávat osobní vlakovou dopravu a jeho dotaz směřoval také na návaznost spojů. „Jestliže na úseku mezi Borohrádkem a Holicemi pojedu autobusem, bude tato linka časově navazovat na vlaky,“ ptal se Krejcar. Zástupci Oreda i Českých drah byl ujištěn, že všechny spoje budou vzájemně provázány. „Náš záměr optimalizovat veřejnou dopravu jsme už prodiskutovali s takřka všemi obcemi, kterých se dotkne ve změně způsobu přepravy cestujících. Nyní objíždíme obce s rozšířenou působností tak, aby o našich plánech byli informováni všichni starostové v Pardubickém kraji,“ vysvětlil důvod jednání náměstek hejtmana JanTichý s tím, že počátkem června by o optimalizaci dopravy měla jednat Rada Pardubického kraje. Na radních pak bude definitivní rozhodnutí.
 
Kraj hospodaří dobře 

Pardubice - Od září 2010 do dubna 2011 provádělo Ministerstvo financí České republiky ve dvou etapách přezkum hospodaření Pardubického kraje za rok 2010. Ministerstvo konstatovalo, že Pardubický kraj hospodařil dobře.
Tento čtvrtek se konalo závěrečné projednání výsledku přezkumu, jehož se za MF ČR zúčastnil Josef Málek ředitel odboru kontroly, který předal náměstkovi zastupujícímu hejtmana Romanu Línkovi závěrečné protokoly o hospodaření, které se týkaly nejenom Pardubického kraje, ale také přezkumu hospodaření Regionální rady. Ta zpravuje evropské fondy. Při jednání ředitel odboru kontroly MF ČR konstatoval, že podobně jako v minulých letech, tak ani letos nebyly zjištěny na kontrolovaných úsecích závady či nedostatky. „Přezkoumání hospodaření krajů se provádí od samého počátku existence krajů. Výsledky přezkumu jsou dobrou vizitkou práce finančního odboru a jsem s nimi spokojen i z toho důvodu, že Zastupitelstvo Pardubického kraje nemusí při schvalování závěrečného účtu přijímat žádná opatření k nápravě“, říká Roman Línek. Přezkoumání se dle zákonných předpisů zaměřuje na plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu či na základě mezinárodních smluv, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, na finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům obcí, ke státním fondům. Přezkum také kontroluje stav pohledávek, závazků, a účetnictví vedené Pardubickým krajem apod.
 
Nový biskup dostal srdce ze svého kraje 

Hradec Králové – Po slavnostní mši a uvedení do úřadu nového diecézního biskupa Jana Vokála na Velkém náměstí v Hradci Králové ho přišli pozdravit primátor Hradce Králové a zástupci tří krajů, kam diecéze zasahuje. Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek mu předal velké perníkové srdce, na kterém bylo připomenuto místo a datum jeho narození v Hlinsku a studia na střední škole v Pardubicích. „Popřál jsem mu, aby měl při svém náročném úkolu srdce otevřené a stejně velké, jako je udělali pardubičtí perníkáři,“ řekl Roman Línek.
 
Dobrovolníci vyčistí přehradu Pastviny  

Pastviny - Potápěčsko-ekologický projekt Čisté Pastviny se uskuteční o víkendu 21. a 22. května 2011 na údolní nádrži Pastviny a v přilehlém okolí. Cílem projektu konaného pod záštitou radního Pardubického kraje Václava Kroutila je úklid odpadu z přehradní nádrže a okolí. Týmy brigádníků se společně s profesionálními hasiči a policisty pustí do čištění pláží, parkovišť, zdrojů pitné vody, vodní hladiny a přehradní hráze. K vyhledávání větších odpadů pod vodou bude použito zobrazovací zařízení echolot. Veškerý odpad bude shromažďován v určené lokalitě a přeložen na kontejnery. „Podobně jako vodáci na Chrudimce, tak i potápěči na Pastvinské přehradě dělají záslužnou činnost. Velmi si jich za to vážím a musím jim poděkovat. Pastviny totiž patří k jednomu z největších skvostů Pardubického kraje. Naší morální povinností je tuto nádhernou nádrž chránit a nedovolit její znečišťování,“ řekl radní Václav Kroutil zodpovědný za zemědělství a životní prostředí. Vyhodnocení akce proběhne v 16 hodin společně s předáním pamětních listů a diskusí na téma Ekologie a vodní dílo Pastviny. V neděli 22. května bude pokračovat doprovodný program, především v podobě tematických jízd na motorových člunech pro veřejnost.
 
Hrobka Jana Kašpara je ostudná. Chceme jednat o její opravě,“ říká náměstek hejtmana Jan Tichý

Pardubice – U příležitosti 128. výročí narození pardubického rodáka a prvního českého aviatika Jana Kašpara se u jeho hrobu na Městských hřbitovech v Pardubicích uskutečnil pietní akt. Svolal jej náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý, aby tak nejen uctil památku Jana Kašpara, ale také upozornil na špatný stav Kašparova hrobu. „Jan Kašpar není jen slavným pardubickým rodákem, ale především zakladatelem české aviatiky. Jeho jménem se zaštiťuje mnoho institucí, nikdo ale neřeší místo jeho posledního odpočinku. Hrobka Jana Kašpara je v katastrofálním stavu a osobně se chci zasadit o její rekonstrukci. V nejbližší době vyvolám jednání s rodinnými příslušníky a dalšími institucemi a začneme situaci urychleně řešit,“ prohlásil Jan Tichý. K aktivitě náměstka hejtmana se připojuje i nově vznikající občanské sdružení Společnost Jana Kašpara. Její zakladatelé již mají určitou představu o projektu přestavby hrobky, která si však vyžádá investici v řádu statisíců korun. „Společnost chce uchovat památku Jana Kašpara, chce podporovat a propagovat aviatiku a dopravu vůbec a chce finančně pomáhat projektům, které se této problematiky dotýkají. Proto jsem již také oslovil náměstka hejtmana i starostu městského obvodu V, abychom iniciovali rekonstrukci hrobky a případnou finanční sbírku na tuto věc,“ doplnil Jiří Kotyk, jeden ze zakladatelů Společnosti Jana Kašpara. V hrobce jsou pohřbeni i Kašparovi rodiče – hoteliér a majitel hotelu Veselka František Kašpar s chotí Annou a také Kašparova sestra Bohumila. Jan Kašpar sem byl uložen v roce 1927, zemřel 2. března.