Změna pravidel pro pronájem městských bytů by byla účelná  

Česká Třebová přiděluje městské byty podle pravidel, která byla stanovena v době, kdy nebylo možné volně stanovit výši nájmu a bytů bylo spíše nedostatek  podmínky jsou stanoveny tak, že se draží pronájem bytu dopředu a musí se tedy uhradit najednou nejméně na dva roky, v případě dražby s více účastníky pak může být tato částka i několikanásobná. Tím si Město pro sebe získá předem velké prostředky, se kterými může disponovat. Postupně se situace mění, volných bytů je dostatek a městské byty s povinností úhrady nájmu dlouho dopředu jsou takto neatraktivní, v dražbě je často jen jeden zájemce nebo i žádný. Odmyslíme-li si potřebu předplaceného nájmu, tak městské byty jsou zatím stále levnější, než by vyšel pronájem v domě soukromém. Vzhledem k malému zájmu o účast v dražbách se zatím ani zvýšení nájemného nepřipravuje. Městské byty mají ovšem ještě jednu vadu: v době předplaceného nájmu neumožní získat příspěvek na bydlení, protože předplacený nájem nelze započítat do aktuálních nákladů na bydlení. Porovnáme-li způsob přidělování městských bytů s jinými městy,  uvidíme, že jde anachronismus. V současné době nic nebrání tomu, aby probíhalo na obsazení voleného městského bytu výběrové řízení jinak, tedy tak, že se bude dražit výše nájmu, nikoliv jeho předplacení dopředu.  Dražba by začínala na nějaké základní ceně, která by se od té současné nemusela lišit, myslím, že je dostatečně atraktivní a  umožnila by i diferenciaci ceny pronájmu bytů podle jejich polohy, kvality. Město by se muselo obejít bez nájemního fondu, ale zase by z pronájmu celkem mohlo získat i více, jistě by se v řadě případů vydražil i vyšší než základní nájem. Za těchto podmínek by se městské byty mohly stát i startovními byty pro mladé rodiny, jejich slabší rodinné rozpočty by nebyly ničeny potřebou složit velkou částku za předplacený nájem, i nový způsob by umožnil stanovením podmínek rozdělit pronájmy do dvoukolového systému jako nyní. Městský bytů nepřibývá, je jich již poměrně omezený počet a lze předpokládat, že budou do 10 let (až skončí stávající blokační podmínky) prodány nájemníkům kompletně a město si ponechá jen byty sociální. I to může být výhoda, ten kdo si byt vydraží má velkou šanci si byt později koupit, bude-li chtít.  Myslím, že většina argumentů hovoří proto, aby byla stávající pravidla opuštěna a stanovena pravidla nová, která se přizpůsobí stávající legislativě  Jsou potřebná a ještě se určitě vyplatí. (mm)
 
Příklady odjinud  (takových příkladů by bylo možné najít spousty)                                                        
 
Blansko: podmínky pro pronájem městských bytů  

Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:

 • do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18 let
 • zájemce nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení
 • pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku Města, musí se písemně zavázat, že v případě získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí
 • zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k Městu
 • zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy

Žádosti o pronájem bytu musí obsahovat:

 • nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 56 Kč/m2/měsíc
 • zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu)

Aktuální vyhlášené pronájmy bytů: 

 1. Výběrové řízení na pronájem bytu č. 85 o velikosti 2+1 v domě A. Dvořáka 4A, Blansko o celkové výměře 69,31 m2, a to na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění podmínek smlouvy bude automaticky prodlužována vždy o další rok.
  Písemné žádosti se podávají na adrese MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – A. Dvořáka 4A, Blansko“ do 05.10.2009 do 16:00 hodin.
  Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.
 2. Výběrové řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v přízemí ZŠ Salmova, Blansko o celkové výměře 71,20 m. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována. V případě požadavku školy na obsazení služebního bytu nebude nájemní smlouva prodloužena. Po ukončení nájmu město nebude přidělovat náhradní byt.
  Součástí žádosti o pronájem bytu zájemce stručně popíše svoji současnou bytovou situaci i způsob, jak bude řešit vlastní bydlení po neprodloužení nájemní smlouvy.
  Písemné žádosti se podávají na adrese MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – ZŠ Salmova, Blansko“ do 05.10.2009 do 16:00 hodin.
  Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.
SUŠICE: Výzva k podání nabídky na pronájem městských bytů velikosti 3+1 a 4+1                                  

Byt č. 6, velikost 3+1 (dříve označován jako byt
I. kategorie), ul. Lerchova, čp. 708, Sušice.
Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou
plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,89 m2, 1. pokoj 13,86 m2,
2. pokoj 14,28 m2, 3. pokoj 14,70 m2, předsíň 5,67 m2, WC 1,04 m2,
koupelna 4,42 m2, sklep 6,90 m2.
Celková rozloha bytu 71,76 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 8.45 do 9.00 hod.
Byt č. 4, velikost 4+1 (dříve označován jako byt
I. kategorie), ul. Nerudova, čp. 1054, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu a jsou zde
plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,10 m2, 1. pokoj 18,00 m2,
2. pokoj 11,05 m2, 3. pokoj 13,02 m2, 4. pokoj 8,99 m2, předsíň 7,67
m2, WC 1,43 m2, koupelna 2,63 m2, komora 1,30 m2, spíž 1,41 m2,
balkon 6,08 m2, sklep 13,49 m2.
Celková rozloha bytu 93,17 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 9.00 do 9.15 hod.
Byt č. 3, velikost 3+1 (dříve označován jako byt
I. kategorie), ul. Klostermannova, čp. 676, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. Dům je zděný a
zateplený.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,60 m2, 1. pokoj 24,14 m2,
2. pokoj 20,60 m2, 3. pokoj 16,66 m2, předsíň 9,20 m2, WC 1,05 m2,
koupelna 3,60 m2, komora 6,40 m2, spíž 1,70 m2, sklep 6,60 m2.
Celková rozloha bytu 101,55 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 9.20 do 9.35 hod.
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt
II. kategorie), ul. Pod Antonínem, čp. 752, Sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,30 m2, 1. pokoj 17,43 m2,
2. pokoj 14,30 m2, 3. pokoj 14,60 m2, předsíň 8 m2, WC 1,29 m2,
koupelna 3,65 m2, spíž 1,44 m2, komora 4,90 m2, 1. sklep 3,36 m2, 2.
Sklep 1,62 m2.
Celková rozloha bytu 81,19 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 9.40 do 9.55 hod.
Byt č. 16, velikost 4+1 (dříve označován jako byt
I. kategorie), ul. Villaniho, čp. 712, Sušice.
Byt se nachází v osmém nadzemním podlaží domu.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 20,44 m2,
2. pokoj 12,04 m2, 3. pokoj 12,00 m2, 4. pokoj 9,21 m2, předsíň 13,16
m2, 2 x WC 1,03 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,39 m2, sklep 2,65 m2.
Celková rozloha bytu 88,13 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 10.00 do 10.15 hod.
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt
I. kategorie), ul. T.G.Masaryka, čp. 21, Sušice.
Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. Dům je zděný.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 16,08 m2, 1. pokoj 20,13 m2,
2. pokoj 14,47 m2, 3. pokoj 11,97 m2, předsíň 17,30 m2, WC 1,28 m2,
koupelna 3,36 m2, sklep 2,00 m2.
Celková rozloha bytu 86,59 m2.
Datum prohlídky bytu: 26. 4. 2011 od 10.25 do 10.40 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
- musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
- nesmí být dlužníkem města
- nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
- musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
- musí uvést výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného pro rok 2010 : 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 4. 2011 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
požadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a
bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na
Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141