„Optimalizace?“                                                                      

V internetovém Českotřebovském deníku ze dne 24.5. 2011 byl zveřejněn článek
 s názvem Pardubický kraj analyzoval první zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Uvádí se v něm jako negativní příklad jedno gymnázium, které ve druhém kole výrazně snížilo hranici pro přijetí v 2. kole přijímacího řízení čtyřletého studijního oboru.
Nemyslíme, že je nutno zastírat, že touto nejmenovanou školou bylo gymnázium v České Třebové.
Myšlenku jednotných přijímacích zkoušek jsem v principu vítali a v prvním kole přijímacího řízení jsme plně respektovali bodový limit pro přijetí doporučený zřizovatelem, tj. Pardubickým  krajem. Pro další kola nebyla tato bodová minimální hranice jednotně stanovena, resp. doporučena. Přijímací řízení a jeho kritéria jsou totiž školským zákonem svěřeny výhradně do pravomoci ředitele školy, nedošlo tedy k porušení žádného předpisu.
Při stanovení onoho, v citaci kritizovaného bodového limitu pro 2. kolo vycházela naše přijímací komise ze zkušenosti posledních let, kdy se do dalších kol přijímacího řízení hlásili víceméně ti uchazeči, kteří neuspěli v kole prvním u nás či jinde na škole obdobného typu. Rozhodně nedocházelo tedy k extrémům, že by se hlásili a byli přijímáni žáci s podprůměrným prospěchem na ZŠ bez  studijních předpokladů. To potvrdily i výsledky uchazečů o studium dosažené v 2. kole letošního přijímacího řízení – poslední  přijatý uchazeč získal 83 bodů. Pro srovnání uvádíme limity stanovené okolními gymnázii, které se pohybovaly v rozmezí 35 - 90 bodů.
Bylo možná chybou, že námi stanovený limit byl jakoby „podstřelen“ a opticky vyvolával dojem podbízení se uchazeči jakékoliv kvality. Nicméně citované vyjádření paní radní „…absurdním příkladem…z toho je vidět, že ředitel si není jistý kvalitou jeho střední školy. Tím bohužel také dává i veřejnosti signál, že něco není v pořádku…“ pokládáme přinejmenším za nevhodné. Je tím evidentně zpochybněna náročná každodenní práce učitelů gymnázia.
Naši žáci postoupili v tomto školním roce se třemi projekty do národního finále Soutěže vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET, obsadili 1. a 3. místa v krajském kole a postoupili do národního kola konverzační soutěže ve španělském jazyce, získali 2. místo v krajském kole a postup do národního kola v konverzační soutěži v angličtině, dosahují výrazných úspěchů ve sportovních soutěžích.
Domníváme se, že kvalita učitelské práce a školy by neměla být předjímána podle úrovně přijatých uchazečů, ale především na základě výsledků  maturitní zkoušky. Jednotná společná část nové maturitní zkoušky k tomu dává velmi dobrou příležitost. Pokud by naše škola v tomto srovnání dopadla výrazně hůře než jiná gymnázia, je pak kritika kvality namístě. Troufáme si tvrdit, že pokud bychom přijímali uchazeče sporné kvality a dosahovali pak maturitních výsledů srovnatelných s okolím, vypovídala by tato situace naopak o vysoké míře „přidané hodnoty“ a sloužila škole ke cti.
 
 
PhDr. Petr Poldauf, ředitel školy
PhDr. Tomáš Kupka, zástupce ředitele
Mgr. Zdeňka Kmentová, Mgr. Josef Menšík, Ing. Petr Farník, členové přijímací komise