Petice proti omezení železniční dopravy na tratích 260/261
Vážený pane Mikolecký! Jak jistě víte, odbor dopravy Pardubického kraje v čele s radním pro dopravu Janem Tichým prosazuje na hlavní trati č. 260 v úseku Česká Třebová –Svitavy –Březová nad Svitavou autobusovou dopravu místo osobních vlaků a to samé na trati č. 261. Občané žijící ve svitavském a českotřebovském regionu jsou tímto návrhem rozhořčeni, zvedla se obrovská vlna nevole a tak se na přáni občanů zorganizovala petice. Byla to tedy občanská iniciativa a zároveň iniciativa občanského sdružení NAŠE SVITAVY. Tuto petici ke dni 4.5. 2011 podepsalo 4 892 občanů. Toto číslo by bylo mnohonásobně větší, kdyby úředníci záměrně netajili informace týkající se omezování osobní železniční přepravy a nahrazováni autobusy! Tudíž na podpisovou akci a celou medializaci nezbývalo tolik času, kolik by si celá záležitost zasloužila. V pátek 6.5. 2011 se uskutečnilo ve Svitavách jednání, kdy jsem za občany petici předal. Občané Zádolky, ale i dalších obcí nestojí o autobusy, mají funkční železniční zastávky, které byly rekonstruovány z peněz EU a nikdo si z občanů nepřeje kodrcat se po ucpaných silnicích a jezdit oklikami. Posílám materiály z jednání a znění petice, také přeposílám rozhodnutí odboru dopravy Pardubického kraje, které jsem našel na netu a které vyšlo v únoru. Proč se lidé záměrně nemusí informovat o zamýšlených změnách. A hlavně, proč se změny dělají proti logice a zdravému rozumu.Je to účelové jednání jisté skupiny. Musíme se ptát, komu konkrétně tato optimalizace dopravy přinese prospěch, cestující to rozhodně nejsou. Autobus nemůže za žádných okolností konkurovat vlaku!!!  Lidé z regionu trvají stále na pokračování petice  a chtějí se dál podepisovat!  Seznam obcí, které petici "podepsaly": Česká Třebová, Zádolka, Opatov, Opatovec, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Radiměř, Moravská Chrastová,Březová nad Svitavou, Rozhrání, Brněnec,Vendolí,Borová Květná, Pomezí, Předrahradí, Polička, Skuteč, Žďárec a také Dlouhá Třebová a pár obyvtael ústí nad Orlicí snad jsem už na nikoho nezapomněl...  Václav Novák
 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Krajský úřad Pardubického kraje
K rukám Radko Martínka Hejtmana pro Pardubický kraj  Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice
 
Vážený pane hejtmane,
„My, občané obcí a měst dotčených zamýšleným rušením železničních spojů /trať 260, Česká Třebová – Svitavy – Březová nad Svitavou a trať 261, Svitavy – Polička – Ždárec u Skutče/ podpisem tohoto archu protestujeme proti nahrazení železniční přepravy osob autobusy a žádáme, aby byl zachován a případně vylepšen současný stav (dopravní obslužnost na žel. zastávkách, návaznost spojů). A jsme proti projíždění osobních vlaků ve stanici Dlouhá Třebová na trati 010“.
Jsme nuceni se vyjádřit ke skutečnosti, že chcete zrušit osobní železniční přepravu na téo trati a tento typ přepravy nahradit nasazením autobusů.
Pro ilustraci nesmyslnosti tohoto záměru uvádíme příklad. Obec Opatová, část Zádolka (vlaková zastávka Semanín). Dopravní obslužnost jiná než vlakové spojení zde neexistuje. Dostupnost vlakem do České Třebové je 6 minut, do Svitav 10 minut. Jízdní doby autobusů, které byly uvedeny na jednání se starosty dne 16. 2. 2011, jsou smyšlené! Jízdní doba se prodlouží o dlouhé desítky minut, díky najetým kilometrům navíc - tzv. oklikám a faktu, že autobus pojede nižší rychlostí než vlak. Regionova jezdí běžně rychlostí 80 km/h a velká souprava osobního vlaku až 100 km/h. V obci totiž stále platí 50km/h a mimo obec zpravidla větší rychlostí než 60 km/h autobus nedosahuje vzhledem k členitosti terénu. Připočtěme k tomu stav silnic, hustotu silničního provozu, nepříznivé počasí a jsme u skutečnosti, že autobus nemůže ani zdaleka konkurovat vlaku!!! Dopravní propustnost na kruhovém objezdu ve Svitavách v době dopravní špičky je velice špatná, auta na této bývalé světelné křižovatce čekají dlouhé minuty.
Nejspíš jste úplně zapomněli na přepravu invalidů, kol a kočárků. Nedovedeme si představit, jak do plného autobusu nakládá řidič ještě kola nebo imobilního občana? Regionova je uzpůsobena právě těmto účelům! Tyto vlaky zastavují na znamení tudíž, pokud nikdo nevystupuje a nenastupuje, vlak projede.
Na Zádolkách se nachází přírodní rezervace, jezdí sem vlakem školy a školky dívat se na Královskou louku. Pochybujeme, že frekvenci návštěv těchto míst pobere autobus, zároveň s běžnou frekvencí. Silnice jsou přetížené tak proč je nezatížit ještě více?
V dnešní době, kdy je tolik alergických dětí, astmatiků a lidí s dýchacími potížemi by ekologická doprava měla být na prvním místě. Pojem optimalizace dopravy přece neznamená lidem komplikovat cestování, prodlužování jízdních dob a ve výsledku ještě připravit lidi o práci (vlakové čety, ale i strojvedoucí a ve finále možná také výpravčí, z nichž mnozí též bydlí v dotčených obcích). Místo přímého spojení nutíte lidi nesmyslně přestupovat. Dále se oprávněně obáváme, že autobus do zastávek v případě prodloužení jízdní doby nezajede, jak je uvedeno na zápisu při jednání se starosty.
Je zřejmé, že při takovémto systému mnoho lidí autobus odradí a raději pojedou vlastním autem, pokud tuto možnost mají. A potom už je jen otázkou času, kdy dojde k rušení autobusových spojů či velkému omezení. 
Již několik let je cíleně tvořen jízdní řád tak, aby nedocházelo k návaznosti mezi vlakovými spoji v České Třebové a také ve Svitavech. Všude v Evropské unii se propaguje železniční doprava. Bohužel optimalizace Krajským úřadem v Pardubicích je naprostou likvidací železnice.  Jsme přesvědčeni o nekompetentnosti lidí, kteří navrhují přijmout taková rozhodnutí. Naši zástupci v mnoha směrech na svá místa nestačí a jen experimentují na úkor obyvatel v regionech. Byli jste zvoleni proto, aby Vaše politika odrážela i přání občanů a ne jim komplikovala život už jen obyčejným dojížděním do zaměstnání, dětem do škol! Celý tento návrh nám připadá jako účelové prosazování něčích zájmů.
 
Petiční výbor nebyl ustanoven.
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:  Václav Novák Opatov 344- Zádolka   
Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na prvních stránkách této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „My, občané obcí a měst dotčených zamýšleným rušením železničních spojů /trať 260, Česká Třebová – Svitavy – Březová nad Svitavou a trať 261, Svitavy – Polička – Ždárec u Skutče/ podpisem tohoto archu protestujeme proti nahrazení železniční přepravy osob autobusy a žádáme, aby byl zachován a případně vylepšen současný stav (dopravní obslužnost na žel. zastávkách, návaznost spojů). A jsme proti projíždění osobních vlaků ve stanici Dlouhá Třebová na trati 010“. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.
Petice je podpořena celkem 4 892 podpisy na celkem 220 podpisových arších.
 
Odpověď Pardubického kraje na dotaz ohledně omezování veřejné drážní dopravy                             

23.02.2011 20:45
V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevují informace o údajném plánovaném zastavení osobní železniční dopravy na řadě lokálních železnic v Pardubickém kraji a zrušení řady menších zastávek i na hlavních tazích, ke kterému by mělo dojít pravděpodobně ke změně jízdního řádu v prosinci 2011 nebo v jiné datum v řádu několika měsíců před nebo po zmiňovaném termínu. Konkrétně by mělo jít údajně o tyto traťové úseky nebo některé z nich:
 
- trať 015 - úsek (Přelouč -) Heřmanův Městec - Prachovice
- trať 016 - úsek (Borohrádek - Holice - ) Moravany - Chrudim
- trať 018 - úsek Vysoké Mýto město - Litomyšl
- trať 024 - úsek Králíky - Štíty
- trať 025 - úsek Dolní Lipka - Hanušovice
- trať 262 - úsek Moravská Třebová - Chornice - Velké Opatovice (- Boskovice)
- trať 271 - úsek Chornice - Dzbel
- trať 272 - úsek Rudoltice v Čechách - Lanškroun 
 
V souladu se zněním § 2, s přihlédnutím ke znění § 9, odst. 2., zák. č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí níže specifikovaných informací: 
1) Bylo rozhodnuto o budoucím zastavení osobní dopravy na některé z výše uvedených tratí nebo jejich částech nebo na jiných tratích nebo jejich částech v Pardubickém kraji, které nejsou výše uvedeny? Pokud ano, o které se jedná? 
2) U kterých tratí, kde takto zatím rozhodnuto nebylo, je zvažováno zastavení osobní dopravy? 
3) Bylo rozhodnuto nebo je uvažováno o zrušení některých železničních zastávek nebo o zřízení nových? Pokud ano, o které se jedná?
 
PARDUBICKÝ KRAJ - ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
Pardubický kraj jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) rozhodl podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 Zákona a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), t a k t o: 
Žádost Ing. Pavla Prchala (dále jen „žadatel“) ze dne 8. 2. 2011 se v celém rozsahu odmítá.
O d ů v o d n ě n í : 
Pardubický kraj obdržel dne 8. 2. 2011 od žadatele písemnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu Zákona. Předmětem žádosti jsou tři body, které se týkají poskytnutí informací o budoucím zastavení osobní dopravy na vyjmenovaných tratích v žádosti a ke zrušení řady menších zastávek i na hlavních tazích, ke kterému by pravděpodobně mělo dojít se změnou jízdního řádu v prosinci 2011. 
Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj nemohl žádosti plně vyhovět a poskytnout všechny požadované informace, byl povinen postupovat dle § 15 Zákona. 
Pardubický kraj nemohl vyhovět žádosti o poskytnutí informací k bodu 1, 2 a 3 žádosti. 
K bodu č. 1, 2 a 3 žádosti sdělujeme, že v současné době probíhá jednání mezi zástupci Pardubického kraje, organizátora veřejné dopravy spol. OREDO s.r.o. a představiteli měst a obcí o koncepci veřejné dopravy v Pardubickém kraji. Konečná verze optimalizace veřejné dopravy bude známa až po ukončení těchto jednání, které se předpokládají ke konci měsíce března 2011. Poté s novou koncepcí bude seznámena široká veřejnost. Na základě uvedených skutečností Vám požadované informace nemůžeme poskytnout, neboť jejich konečná podoba není v současné době známa. V souladu s § 2 odst. 4 Zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací