Usnesení rady města ze dne 9.5. 2011                                     
č. 441
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní altán na ppč. 56/14 v k. ú. Česká Třebová“ ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 55/55 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 442
Rada města souhlasí se stavbou „Zahradní altán na ppč. 56/14 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 55/55 v katastrálním území a obci Česká Třebová a se zjednodušeným územním řízením.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 443
Rada města souhlasí se zajížděním posuvné brány od objektu na stpč. 3329 nad pozemek ve spoluvlastnictví Města Česká Třebová (Město vlastní podíl ve výši ¼) ppč. 183/7, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o., IČ 481 50 029, se sídlem Ruská 8, 101 00  Praha 10, ze dne 04.05.2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 444
Rada města souhlasí se stavbou „Garáž na ppč. 692/18 v k. ú. Česká Třebová“, která sousedí s pozemky Města Česká Třebová ppč. 741/12 a ppč. 3508/10, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing.Smrčka
č. 445
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Lhotka, Štandera, 2xRD – Vd nn, knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 674/2 a ppč. 674/6, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Lhotka, Štandera, 2xRD – Vd nn, knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 674/2 a ppč. 674/6, vše v katastrálním území Lhotka u České Třebové a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění. Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 446
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Česká Třebová, Zámostí, 6 b. j. - knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 505/2, ppč. 505/5, ppč. 503/7, ppč. 505/8, ppč. 3419/1, ppč. 3418/3 a ppč. 3418/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová,  a to ve prospěch  vlastníka této stavby, tj. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
Obsahem práva věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene ve výše uvedeném případě bude právo umístit stavbu „Česká Třebová, Zámostí, 6 b. j. - knn“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 505/2, ppč. 505/5, ppč. 503/7, ppč. 505/8, ppč. 3419/1, ppč. 3418/3 a ppč. 3418/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, a vstupovat na tyto pozemky za účelem provádění kontroly, údržby a oprav stavby, vše v nezbytném rozsahu nutném k provedení neodkladných prací a úkonů s tímto spojených. Po každém zásahu do pozemků ve vlastnictví Města Česká Třebová je oprávněný z věcného břemene povinen, nejpozději do tří pracovních dnů, uvést pozemky do původního stavu. Oprávněný z věcného břemene je povinen uhradit plně povinnému z věcného břemene každou škodu, která by v souvislosti s výkonem jeho práva povinnému vznikla, a to nejpozději do 30-ti dnů od jejího vzniku, případně jejího zjištění.
Věcné břemeno se zřídí úplatně, a to za úhradu sjednanou dohodou ve výši 60,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.
č. 447
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemků ppč. 1525/1 a ppč. 1526/1 o celkové výměře 156 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem umístění konsignačního skladu plynů,  za cenu 20,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši, na dobu určitou od 15.07.2011 do 31.12.2016.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 448
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje lesního pozemku ppč. 1238/4 o výměře 3.947 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu 20.852,- Kč za pozemek a 79.400,- Kč za lesní porost. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 449
Rada města nesouhlasí s umístěním zdroje elektrické energie do výkonu 5 MW v areálu společnosti WILLOW VALE, ul. Litomyšlská 2117 v České Třebové, která se sestává z kogeneračních jednotek na spalování řepkového oleje a methylesterů řepkového oleje, dle žádosti společnosti WILLOW VALE a. s., IČ 283 03 032, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, ze dne 04.02.2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
 
č. 450
Rada města nesouhlasí s umístěním zdroje elektrické energie do výkonu 5 MW v areálu společnosti WILLOW VALE, ul. Litomyšlská 2117 v České Třebové, která se sestává z kogeneračních jednotek na spalování řepkového oleje a methylesterů řepkového oleje, které sousedí s pozemky ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 2910/1, ppč. 2915/1, ppč. 2924/1, ppč. 2924/3 a ppč. 3437/18, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti WILLOW VALE a. s., IČ 283 03 032, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, ze dne 04.02.2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 451
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kanalizační a vodovodní řad pro 4 RD na ppč. 933/2 v k. ú. Česká Třebová“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 934/1 a ppč. 934/9, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností SD.cz, s. r. o., IČ 288 99 407, se sídlem Praha 10, Vršovice, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 452
Rada města souhlasí se stavbou „Nástavba domu U Javorky 125, Česká Třebová“, která sousedí s pozemkem ve vlastnictví Města Česká Třebová ppč. 3443/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 453
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 63 ze dne 29.04.2008:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje plynárenského zařízení, STL plynovodu PE63 o délce 144 m a 8 ks plyn. přípojek v rámci stavby „Výstavba infrastruktury pro RD, ul. Kateřinská, Česká Třebová – III. etapa za kupní cenu 148.000,-- Kč.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 454
Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit záměr prodeje plynárenského zařízení, plynovodu STL DN 63 o délce 146 m a 8 ks plynových přípojek DN 32 o délce 27,7 m, pořízeného v rámci stavby „Výstavba infrastruktury pro rodinné domy, ul. Kateřinská, Česká Třebová, III. etapa“, za kupní cenu 381.600,-- Kč včetně DPH v zákonné výši.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 455
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje plynárenského zařízení, STL plynovodu DN 90 o délce 213 m a 2 ks plynových přípojek DN 40 o délce 20,4 m, pořízeného v rámci stavby „Bytové domy v ulici na Trubech“, za kupní cenu 572.400,-- Kč včetně DPH v zákonné výši. 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 456
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit  převod pozemku ppč.789/28 v k.ú. Parník, obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová a Českou republikou – zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 457
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku ppč. 1533/7 v katastrálním území Česká Třebová o výměře cca 10 m2 na dobu určitou od 01.07.2011 do 30.06.2031, za účelem zřízení autobusové čekárny.
                                                                                              Zodpovídá: Ing.  Smrčka
č. 458
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na  pozemky stpč. 4723  a nezbytnou část stpč. 92, spočívajícím v právu umístění, provozu a oprav zařízení transformační stanice a kabelového vedení 35 Kv, v právu chůze a jízdy v souladu s ust.§ 25 odst. 5. zákona č. 458/2000, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 459
Rada města neschvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 800 v Kozlovské ulici v České Třebové.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 460
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 74  o velikosti 1+2  v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové, na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2011,  za měsíční nájemné 48,-Kč/m2.  Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 37 v témže domě ke dni 31.05.2011. 
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 461
Rada města  schvaluje na základě čl. III. bodu 1.3  Pravidel č. 1 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová uzavření nájemní smlouvy na  byt č. 37  o velikosti 1+1  v čp. 1400 na Masarykově ulici v České Třebové, na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2011,  za měsíční nájemné 48,-Kč/m2.  Současně rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu k bytu č. 38 v témže domě ke dni 31.05.2011.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 462
Rada města vylučuje v souladu s §71 odst. 10 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová - 2. etapa“ uchazeče č.1 - JD Dlouhý s.r.o., Vračovice - Orlov 41, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ 275 00 403, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 463
Rada města schvaluje v souladu s §81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.5.2011 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce uličního parteru Na Splavě, Česká Třebová - 2. etapa“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem RYDO, spol. s r.o., Topolová 2079, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 259 18 516 s nabídkovou cenou ve výši 4,316.043,05 Kč včetně DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 464
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 rozeslání zadávacích podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka osobního automobilu pro Městskou knihovnu Česká Třebová“, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 465
Rada města schvaluje změnu provozního řádu „Hřiště s umělým trávníkem 3. generace Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ s platností od 20.5.2011, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 466
Rada města schvaluje provozní řád „Hřiště s umělým povrchem Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice“ s platností od 10. 5. 2011, v textu dle návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 467
Rada města schvaluje v  souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna 12 ks oken  v budově Gymnázia v České Třebové“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem Ing. Hanou Markovou, Ústecká 680, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 744 54 293, za  nejvýše přípustnou cenu ve výši 249.600,-Kč bez DPH.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 468
Rada města bere na vědomí informaci o plnění předmětu díla „Výměna umělého trávníku 3. generace Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ a schvaluje změnu termínu plnění předmětu díla a uzavření smluvního vztahu formou Dodatku č. 1 k SoD č. 103/2011 ze dne 27.4.2011 se zhotovitelem PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČ 274 76 537, v textu dle návrhu.  
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 469
Rada města schvaluje „Obecná pravidla pro vydávání povolení ke stání na pozemních komunikacích  označených dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „ Neplatí pro držitele povolení MěÚ“, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Hájek
č.470
Rada města Česká Třebová bere na vědomí uplatnění nároku na náhradu škody Libuše Vaňousové, bytem Masarykova 1400, 560 02 Česká Třebová a schvaluje sdělení, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 471
Rada města Česká Třebová schvaluje zaslání žádosti, v textu dle přiloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 472
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2011 – akceschopnost jednotek mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822, jako poskytovatelem, a Městem Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 00278653, jako příjemcem, v textu dle předloženého návrhu.
                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová