Výsledky přijímaček pomohou odhalit rezervy                    

Pardubice Krajský úřad v Pardubicích už má k dispozici předběžné výsledky přijímacích zkoušek na střední školy od společnosti Scio. Potvrdila se v nich náročnost testů a jejich význam pro zvyšování úrovně našeho školství. „Jsem přesvědčena, že je tato cesta nastavena správně,“ říká radní pro školství Jana Pernicová. „Základní školy měly možnost v rámci přípravy na přijímací zkoušky napsat s dětmi i Scio testy základních studijních předpokladů, které jim umožňují se více zaměřit na rezervy žáků i v příštích letech. A všichni si hlavně uvědomil, že nic není v životě zadarmo.“
 Pardubickém kraji proběhlo první kolo přijímacích zkoušek na střední školy s maturitními obory. Celkový počet přihlášek ke studiu ve čtyřletých maturitních oborech byl 5019, z čehož 1219 přihlášek měly čtyřleté obory gymnázií, 539 obchodní akademie a 3261 ostatní odborné školy. Na osmiletých gymnáziích se sešlo celkem 654 přihlášek. V porovnání s loňským školním rokem došlo k poklesu počtu přihlášek do čtyřletých maturitních oborů o 17,5 %, což je způsobeno nejen nižším počtem žáků vycházejících ze základních škol. Výběr střední školy u mnohých žáků ovlivnily také obavy ze státní maturity. Střední školy potvrzují nárůst počtu uchazečů o studium v oborech s výučním listem. Počet přihlášek na osmiletá gymnázia se v porovnání s loňským rokem nezměnil. V rámci kritérií hodnocení prvního kola přijímacího řízení ředitelé zohledňovali nejen výsledky Scio testů ale také výsledky předchozího vzdělávání.
 
Z celkového počtu uchazečů přihlášených do čtyřletých maturitních oborů splnilo kritéria přijímacího řízení 61 %, přijato ke studiu bylo 53 %.  Úspěšnost uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích dosáhla 73 %, ke studiu bylo přijato 63 %.
 
Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání, mohli ve Scio testech dosáhnout maximálně 130 bodů.  Podle statistik společnosti Scio ve čtyřletých oborech přesáhlo hranici 100 bodů 1,5 % uchazečů, v rozmezí mezi 65 a 100 body se pohybovalo 26,6 %, mezi 25 a 65 body 64,3% a pod hranicí 25 bodů skončilo 7,6 % uchazečů.
 
Uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích byli ve Scio testech úspěšnější. Více než 45 bodů z maximálního počtu 60 bodů dosáhlo 29,3 % žáků, výsledky v rozmezí mezi 30 a 45 body mělo 48,8 %, méně než 30 bodů získalo 21,9 % žáků.
 
Ředitelé všech středních škol již vydali rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů ke studiu. Povinností každého uchazeče je odevzdat škole, na kterou má v úmyslu k 1. 9. 2011 nastoupit, zápisový lístek. Musí tak učinit do pěti pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí. Podle počtu vrácených zápisových lístků získá škola přehled o naplněnosti tříd a v návaznosti na tuto skutečnost může vyhlásit další kola přijímacího řízení.