USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE 2. 5. 2011                  
č. 418
Rada města souhlasí se stavbou „Oplocení pozemku ppč. 559/91 v k. ú. Česká Třebová, která sousedí s pozemky Města Česká Třebová ppč. 559/82 a ppč. 3791/3 v katastrálním území a obci Česká Třebová.                                       Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 419
Rada města doplňuje do svého usnesení č. 292 ze dne 04.04.2011 ve věci souhlasu se stavbou „Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa“ následující pozemky: ppč. 3412/13, ppč. 55/39, ppč. 1483/2, stpč. 533, ppč. 1890/3, ppč. 1898/1, ppč. 1982/2 a ppč. 1942/20, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, dle žádosti společnosti CTI SYSTEMS s. r. o., se sídlem Dolní 222, Choceň, ze dne 08.04.2011.                                                                                                                      Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 420
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Optická síť COMINNET Česká Třebová, 1. etapa“ na pozemcích Města Česká Třebová ppč.: 3408/1, 3408/4, 3466/2, 3412/12, 3412/13, 1843/2, 1849/1, 1845/1, 1940/27, 1942/5, 1942/2, 1942/1, 1943, 3412/10, 3494/2, 3494/4, 55/31, 55/26, 55/57, 55/1, 55/55, 55/68, 55/50, 55/59, 55/70, 55/47, 55/49, 55/48, 55/46, 55/45, 55/44, 55/39, 55/41, 55/42, 55/43, 55/69, 55/86, 55/75, 55/72, 55/73, 55/74, 55/76, 55/65, 55/78, 55/64, 55/79, 55/80, 1483/2, 1851/1, 1890/3, 1901/1, 1900/1, 1946/5, 1898/1, 1976, 1982/2, 1949/20 a pozemku stpč. 533, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, mezi Městem Česká Třebová, jako povinným z věcného břemene, a Michalem Duškem, IČ 642 50 261, místo podnikání: Křib 1807, 560 02  Česká Třebová, jako oprávněným z věcného břemene, v textu dle návrhu.                                                                                                                                                     Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 421
Rada města nesouhlasí s omezením přístupu na pozemní komunikaci na ppč. 934/2 v katastrálním území Česká Třebová.
                                                                                                                                                                 Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 422
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků ppč. 1077/24, ppč. 1077/25, ppč. 1077/26 a ppč. 1077/42 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za celkovou cenu 150.000,-- Kč. Náklady spojené s převodem, tj. kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí, uhradí kupující.                                                                                                       Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 423
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků, a to ppč. 934/3 za pozemek ppč. 1077/41 ve vlastnictví Města Česká Třebová, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová.
Náklady spojené s převodem uhradí Město Česká Třebová.                                                                Zodpovídá: Ing.Smrčka
č. 424
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku ppč. 1077/28  o výměře 662 m2 v katastrálním území a obci Česká Třebová.                                                                                                                                         Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 425
Rada města schvaluje souhlasné prohlášení o zániku věcných břemen mezi Českými drahami, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, jako oprávněným z věcných břemen a Městem Česká Třebová, jako povinným z věcných břemen, vše v textu dle návrhu.                                                                                                                                        Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 426
Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.7.2009 a Zprávy o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.4.2011 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozvody počítačové sítě Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem TELNES s.r.o., Lhotka 134, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 288 07 529, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 499.954,- Kč včetně DPH.                                                                                                                                                           Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 427
Rada města vylučuje podle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea  Česká Třebová“ uchazeče AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ 150 30 741, v textu dle návrhu.
                                                                                                                                                                  Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 428
Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle Protokolu o hodnocení nabídek ze dne 27.4.2011 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, Litomyšl, PSČ 570 01, IČ 150 34 682, za celkovou cenu ve výši  27,742.812,- Kč  bez DPH.                                                Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 429
Rada města schvaluje vyplacení 1.000,- Kč Z. R. z důvodů dle přiloženého návrhu.                                     Zodpovídá: Mgr. Honl
č. 430
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy č. 2011/40422 o poskytnutí dotace na realizaci projektu Krajského programu prevence kriminality na rok 2011, mezi Městem Česká Třebová, příjemcem, IČ 00278653 a Pardubickým krajem, poskytovatelem, IČ 70892822, v textu dle předloženého návrhu. Prostředky ve výši Kč 90.000,-- jsou určeny na realizaci projektu „Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické v České Třebové“.
                                                                                                                                                              Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 431
Rada města schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Česká Třebová, Nádražní ulice, dle předloženého návrhu.
                                                                                                                                                               Zodpovídá: p. Hrdličková
č. 432
Rada města Česká Třebová schvaluje uzavření smlouvy  č. 2011/40421 o poskytnutí dotace mezi Městem Česká Třebová jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem jako poskytovatelem dotace,  v textu dle předloženého návrhu.  Prostředky ve výši  Kč 110.000,-- jsou určeny pro Město Česká Třebová na realizaci „Resocializačního tábora pro rizikovou a delikventní mládež“.                                                                                                                                         Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 433
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o realizaci pořadu Cyklotoulky“ se společností TPMC s.r.o., se sídlem Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň, IČ 263 41 131, v textu dle předloženého návrhu.                                                                 Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 434
Rada města schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ se společností EXPRESNET.CZ, se sídlem Zahradní ulice 2, 326 00 Plzeň, IČ 280 50 924, v textu dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je prezentace na internetovém portálu www.cyklotoulkytv.cz.
                                                                                                                                                              Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 435
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,           o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje členkou KOMISE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V  DPS sociální pracovnici Janu Matějkovou, DiS s účinností od 03.05.2011.                                                                                                                         Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 436
Rada města v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s použitím znaku Města Česká Třebová na papírových parkovacích hodinách. Souhlas se vydává pro: printo – reklamní ateliér, Jaroslav Koníček,  Moravská 219, 560 02 Česká Třebová,         IČ 111 20 924.                        Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 437
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,           o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává z funkce členky  KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ    paní Evu Šedivou, s účinností od 03.05.2011.                                                                                            Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 438
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,           o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje členkou KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ paní Ing. Evu Mazurovou s účinností od 03.05.2011.                                                                                                      Zodpovídá: Ing. Pirklová
č. 439
Rada města schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 7.000,- Kč Farní Charitě Litomyšl, se sídlem Bělidla 392, Litomyšl, IČ 47489839, zastoupené Věrou Dvořákovou, na provoz sociálního střediska Farní charity Litomyšl, Respitní péče Jindra.
Bude vyplaceno z kap. 741 – Ostatní příspěvky.                                                                                         Zodpovídá: Ing. Žáčková
č. 440
Rada města Česká Třebová bere na vědomí zpracované odpovědi na otázky Pardubického kraje související s přípravou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje pro období let  2012 – 2015, a to v textu  dle předloženého návrhu..                                                                                                                                                   Zodpovídá: JUDr. Gibišová