Českotřebovský deník  151/2011  (2.6.)                                 

DEN DĚTÍ S DOBROVOLNÍKY                                                                                                         

Ve středu 1. 6. se v parku Javorka konala pod záštitou radního PK Ing. Pavla Šotoly a senátorky Miluše Horské oslava MDD, a to v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Pořadatelem akce byla Koalice nevládek Pardubicka o. s. ve spolupráci s neziskovými organizacemi našeho města.Mimo léty prověřené a velmi oblíbené akce DDM zde tedy příchozí mohli využít i her, soutěží a mnoha dalších aktivit ze skutečně pestré nabídky.  Byla tu například ukázka canisterapie (Kynologický klub Javorka), tábořiště pravěku (Bacrie), výroba lodiček (OSJO), přírodovědná „poznávačka“ (Ekocentrum Podorlicko).  Na stanovišti SK Geodézie si všichni mohli vyzkoušet jak náročný je volejbalový trénink a u Junáků zase svou zručnost při zatloukání hřebíků.  Velkým zážitkem byla pro všechny jistě jízda na koníku, kterou zajistilo občanské sdružení Naděje. Mateřské centru ROSA pak připravilo výtvarné dílny, a to hned ve dvou verzích pro kluky a pro holky. Počasí nám přálo a tak všichni, kteří se nezalekli předpovědi a do Javorky přišli, měli možnost prožít velmi příjemné a myslím, že i zábavné odpoledne.                                                   Za MC ROSA o.s Lenka Jelínková
 
 
 Dětské prolézačky mizí ze sídliště  

Od občanů ze sídliště Trávník jsem dostal několik upozornění na to, jak  postupně  mizí ze sídliště dětská hřiště a dříve instalované herní prvky, aniž by byly nahrazovány modernějšími.  Příkladem může být video natočené na sídlišti dne 31.5. 2011, které můžete shlédnout na serveru youtube.  Na videu pracovník jedné třebovské firmy rozbrušovačkou odřezává a kácí dětské prolézačky.   Na problém jsem se zeptal, abych si situaci ověřil. Zjistil jsem, že  se nejedná o pracovníky Eko Bi, ale jiné firmy, která tuto práci provádí dle objednávky  města. jde o prolézačky a herní prvky, které byly označeny jako nebezpečné a které nevyhovují platným normám a proto musí být z veřejného prostranství odklizeny. Zatím se s jejich náhradou za nové vyhovující zařízení nepočítá, alespoň v letošním roce. Je to ovšem škoda, domnívám se, že  by právě v těchto zónách, které lze považovat za vnitroblokovou zeleň, měla být vytvořena koncepce rozvoje   výstavby a údržby prvků pro děti. Nemusí se vždy jednat o nákladná zařízení, ukázkou jsou např. herní prvky instalované firmou  Rozmarýn na sídlišti Semanínská. Vytvořená koncepce by se jistě dala projednat i s bytovými družstvy, tedy majiteli sousedních domů s tím, že by vznikl nějaký model kofinancování akce, ve kterém by třeba město dalo 50% - 60% a o zbytek by se potom podělila bytová družstva ze  sousedních domů nebo sponzoři.  Věřím, že by se našli, protože  jde pro akci pro děti, která by navíc mohla velmi pomoci i propagaci sponzorské firmy. Ve věci by mohl také spolupracovat Okrašlovací spolek. Jen je třeba někde společně zasednou k nějakému návrhu, posoudit možnosti na co máme a  co budeme muset zatím odložit napřesrok. Jistě to nebude až tak velký problém,  takovou dětskou atrakci mají doma postavenou mnozí třeba doma na zahradě.  Měla by platit zásada každý rok alespoň jedna taková akce pro děti ve městě a  pro případ likvidace současného dětského zařízení stanovit termín, kdy bude obnoveno.  Můžeme jen závidět dětem  někde v okolních obcích, které mají taková zařízení k dispozici. Doporučuji třeba návštěvu obce Třebovice. Rušení současných herních prvků jde poměrně snadno a rychle. Podívat se můžete na tento odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=Y8FEi2DP67Q  Ilustrační fotografie ukazuje frekventované hřiště v Javorce. Bylo před několika lety pořízeno pomocí dotace Nadace Duhová energie a údajně stálo 250 tisíc korun. Takových bychom potřebovali ještě několik, jistě ovšem levnějších.  (mm)
 
 Závěrečný účet města za rok 2011 připraven k projednání 

Blíží se termín červnového jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 20. června v zahajovací den Týdne sportu. Na pořadu jednání bude také projednání závěrečného účtu města za loňský rok, který již prošel auditem hospodaření a který můžete prozkoumat na tomto odkazu ZDE.  Výsledek hospodaření města zahrnuje také všechny příspěvkové organizace města a městské společnosti.  Krátkým nahlédnutím zjistíme, že zatímco město  má ve svém saldu červená čísla mínusy, je tedy "chudé", tak městské společnosti vykazují trvalé zisky, jsou tedy "bohaté". Celkový výsledek hospodaření městských společností je + 8,5 mil. Kč, zatímco celkový výsledek hospodaření města včetně jeho příspěvkových organizací za loňský rok je -28, 68 mil. Kč. Výsledek hospodaření všech městských společností se proti předchozímu roku zvýšil: v případě Tezy 1,25x (přestože musela financovat zmařenou přípravu investice - stavba větrných elektráren ve Skuhrově a v Kozlově), v případě Ekobi 6,5x  a v případě Vodárenské společnosti 2,2x. Blíže však do jejich hospodaření nahlédnout nelze, tuto možnost má pouze rada města, která pracuje současně jako valná hromada společnosti a dozorčí rady. Ze závěrečného účtu vyčteme, že během loňského roku město nepřijalo žádné další úvěry. Během loňského roku snížilo  svoje zadlužení o 7,684 mil. Kč. (na splátkách jistiny). Celkové zadlužení města činí k 31. 12. 2010 132, 812 mil.Kč (na jistině). Kdybychom stejným tempem spláceli úroky i dále, trvalo by nám to ještě 16,5 roku.  V loňském roce se však ještě nezačal splácet osmdesátimilionový úvěr poskytnutý na stavbu dopravního terminálu. Proto bude bude letošní splátka úvěru proti loňsku podstatně větší, podobně v dalších letech. Navíc je třeba k uvedeným hodnotám přidat i úroky. Letošní rozpočet města tak již předpokládá, že město zaplatí v dluhové službě cca 18 milionů korun (pro srovnání v Ústí n. O., které si muselo loni vzít dva úvěry na Kociánku a Perlu, činí dluhová služba 15 mil. Kč). Tuto částku lze považovat na další mandatorní výdaj, který nemálo omezuje naše investiční možnosti. Ze závěrečného účtu města můžeme zjistit, jaké má město rezervy a další mimorozpočtové možnosti. Rezervní fond činí 2,2 mil. Kč (stejný jako loni) a dalších 6,76 mil. Kč tvoří tzv. Fond rozvoje bydlení, který byl vytvořen s pomocí státní půjčky po povodních v roce 1997. (Podobný zůstatek FRB byl i v loňském roce). Státní půjčka již byla splacena a tyto prostředky jsou dnes již ve vlastnictví města. Využívají se jen z malé části, v současné době je žadatelům půjčeno pouze 738 tis. Kč, t.j. asi 10%. Zájem o půjčky z FRB mezi občany není velký a je otázka, zda tedy výše uvedené prostředky neleží na účtu zbytečně, máme-li současně poměrně velmi napnuté městské rozpočty.  Další prostředky byly dříve uváděny v tzv. nájemním fondu jako výnosy příštích období. Letos však tyto prostředky v závěrečném účtu města zvlášť nikde uvedeny nejsou.  (mm)
 
Kino v Kulturním centru v červenci nepromítá 

Jako náhrada bude sloužit letní večerní promítání v parku Javorka  pomocí zadní projekce v hudebním pavilonu. Mimo to se budou v Javorce konat další akce, tradiční čtvrteční letní  koncerty. Více ZDE
 
Výstava grafik Evy Řezníčkové v městské knihovně  

Ve foyeru městské knihovny ve Smetanově ulici 173 je otevřena nová výstava grafik Shlédnout ji můžete  během otevírací doby městské knihovny, t.j. ve všedních dnech dopoledne od 8 - 11  (v pátek až od 9 hodin) a odpoledne od 12 - 17 hodin .
 
Vyloupil pokladničku kávového automatu 

 Stalo se to v Malé scéně během dětského divadelního představení DDM  pro školy začátkem května.  Neznámý zloděj vypáčil dvířka zamčeného automatu, šel najisto. Automat je v Malé scéně skryt v ústraní a během představení je foyer prázdný. Akci zloděje šetřila policie.  Ve stejný den pak zřejmě tentýž zloděj ještě ukradl pokladničku s cca 2,5 tisíci korunami  při charitativním prodeji upomínkových předmětů v hale nádraží ČD, Okouněl kolem prodávající Krasavy Šerkopové, kastelánky rudoltického Nového zámku, aby po otázce co si vybere řekl, že celou pokladnu, se kterou utekl a zmizel. Neuvěřitelné příběhy. Ten z Malé scény bude poučením, ve foyeru a také na straně šaten se uvažuje o instalaci kamer se záznamem a monitoringem v kabině osvětlovače a zvukového mistra, odkud je jinak těžké celý objekt při představení uhlídat.... 
 
Z 55. jednání Rady Pardubického kraje  (1.6.2011)             

Regionální inovační fond schválen 

Pardubický kraj podpořil vznik Regionálního inovačního fondu a přispěl k jeho financování na základě dohodnutých podmínek. “O problematice inovačního fondu diskutujeme tři měsíce a byl to právě Pardubický kraj, který tuto myšlenku inicioval. Nadále budeme jednat se všemi zúčastněnými subjekty, tedy magistrátem a Univerzitou Pardubice,” řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Rada dnes schválila návrh, že vyčlení z rezervy Pardubického kraje milion korun na evropské projekty, aby mohl fond vzniknout. “Schopnost vytvářet a využívat inovace je v současné době jedním ze základních rozvojových aspektů každého regionu. Inovační fondy jsou přitom v zahraničí běžně užívané nástroje pro podporu zřízení inovační infrastruktury, například mezi výzkumnými subjekty a firmami nebo při poskytování poradenských služeb pro podnikatelské subjekty,” dodal náměstek Línek. Fond by měl být prozatím financován ze zdrojů Pardubického kraje a města Pardubice. Jeho správcem by podle názoru kraje mohla být Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Společný nákup energií přináší úspory 

Již třetím rokem po ukončení topné sezóny Pardubický kraj vyhodnotil energetická úsporná opatření ve 40 krajských objektech a 46 organizacích. V rámci projektů EPC (Energy Performance Contracting) byly organizace zařazeny do skupin. Balíčky tvoří zařízení školská, zdravotnická a ústavy sociální péče. „V současné době je projekt rozdělen do pěti balíčků a do úsporných opatření bylo investováno 130 milionů korun,“ informoval o úsporách náměstek Roman Línek zodpovědný za majetek. „Za rok 2010 činí celková reálná úspora 28,8 milionu korun oproti původnímu stavu. Po odečtení všech nákladů na projekt, splátky bance, náklady na management, vykázaly příspěvkové organizace Pardubického kraje úsporu ve výši 7,3 milionu,“ dodal náměstek Línek.
Úspora, která připadá Pardubickému kraji byla mimo jiné použita na úhradu dalších energetických opatření v ISŠ v Moravské Třebové a Gymnázia Žamberk. Realizací projektů dochází rovněž ke snížení emisí CO2, které činí 25,96 % (3 496,28 tun).

Kraj navýšil své jmění ve společnosti EBA 

Rada schválila návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti EBA, a. s., jejímž akcionářem je Pardubický kraj. „Zvýšení základního kapitálu využije společnost EBA na realizaci technického zázemí civilní části pardubického letiště a rozšíření pohybových ploch,“ sdělil náměstek Roman Línek. Pardubický kraj se bude na projektu podílet částkou 9,52 milionů korun.

Rada Pardubického kraje schválila optimalizaci dopravy  

Největší změnu v systému veřejné dopravy v regionu za celou dobu fungování krajů dnes projednala Rada Pardubického kraje. Její rozhodnutí optimalizovat veřejnou dopravu umožní nejenom zachovat stávající rozsah dopravní obslužnosti kraje, objem objednávané dopravy se dokonce ještě zvýší. „Při nedostatku finančních prostředků jsme stáli před rozhodnutím zrušit některé spoje nebo přepracovat celý systém a zefektivnit ho,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. „Rozdíl ve výši prokazatelné ztráty, kterou kraj hradí autobusovým a železničním dopravcům, nám umožnil dosáhnout za stejné finanční prostředky stavu, při kterém celkový objem vlakové dopravy objednávané krajem zůstane zachován a objem autobusové dopravy se zvýší o zhruba deset procent.“ Kraj nebude objednávat osobní vlakovou dopravu na tratích, které byly zcela mimo zájem cestujících a dotčené oblasti dopravně obslouží autobusovými linkami. Jejich službu cestujícím navíc za uspořené peníze v mnoha případech rozšíří. Na druhou stranu posílí i osobní dopravu na železnici, a to především tam, kde je cestujícími skutečně využívaná.
 
Nejúspěšnější vesnice jsou na Svitavsku 

 Celkem tři vesnice ze svitavského okresu bodovaly v letošním ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2011. Vyhodnocení vydala dnes krajská komise, která v průběhu května navštívila všech 26 přihlášených obcí. Zlatou stuhu si za výborné výsledky ve všech sledovaných kritériích odnese Poříčí u Litomyšle, Bílou stuhu za činnost mládeže získal Janov a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dostaly Jaroměřice. Lukavice u Ústeckoorlicka bodovala společenským životem a dostala Modrou stuhu, Uhřetice na Chrudimsku byly oceněny za spolupráci obce a zemědělského subjektu Oranžovou stuhou a Voleč na Pardubicku obdržela Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Do soutěže Vesnice roku 2011 se v Pardubickém kraji přihlásilo 26 obcí, což je o dvě více než v loňském roce. Do soutěže se mezi 4 obcemi z našeho okresu také přihlásila obec Semanín. Mezi oceněnými však není uvedena.
 
Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji                                       

Zlatá stuha – obec Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
Modrá stuha - za společenský život - obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
Bílá stuha - za činnost mládeže - obec Janov, okres Svitavy
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Úhřetice, okres Chrudim
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec Jaroměřice, okres Svitavy
Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): obec Voleč, okres Pardubice
Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): obec Voleč, okres Pardubice
 
V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria:
l. Koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivita občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnic
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Připravované záměry
10. Informační technologie obce
 
Malý závod míru letos nabral nový dech díky Euroregionu Glacensis 

Lanškroun – Již čtyřicet ročníků má za sebou Malý závod míru. Na jeho start v Lanškrouně postavilo více než sto dvacet žáků a kadetek převážně  z České republiky a z Polska, kde letos věhlasný závod končí.  Účast potvrdili také Němci a Slováci. Letos se pojede od čtvrtka 2. června do neděle soboty 5. června.  Etapový závod zabezpečený na profesionální úrovni je finančně nákladný. „Letos se podařilo rozšířit cyklistický Malý závod míru na území Polska. To ale znamenalo najít v Polsku partnera,“ říká radní Miroslav Stejskal zodpovědný za cestovní ruch. Jak uvedl předseda lanškrounského Cyklistického klubu Jan Morávek, nápad požádat o dotaci v  Euroregionu Glacensis přinese do pokladny závodu  přes tři sta tisíc korun. Cyklističtí činitelé v příhraničních polských městech také návrh spolupráce na pořádání Malého závodu míru uvítali. „Dohodli jsme se s polskými kolegy ve Walbrzychu  a v září 2010 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Cyklistickým klubem Lanškroun, o. s., a LKKS GÓRNIK WALBRZYCH,“ shrnul  výsledek jednání Jan Morávek z CK Lanškroun. Kroky k získání strategického partnera pro Malý závod míru podporovali od počátku nejen radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal, ale také Svatopluk Henke a Vladimír Holeček z Českého svazu cyklistiky a Mezinárodní cyklistické federace.      Závod  v Lanškrouně byl zahájen ve čtvrtek 2. června v 16.30 na lanškrounském náměstí slavnostním zahájením za přítomnosti  hostů z Pardubického kraje, Českého svazu cyklistiky, za účasti  Jana Smolíka, který je nejen cyklistickou lgendou, ale dnes také krajský policejní ředitel v Pardubicích.