Česká Třebová členem rady Svazu měst a obcí                                  
Ve dnech 26. a 27. května se ve Zlíně konal v pořadí již XII. Sněm Svazu měst a obcí ČR. Jeho delegáti schválili nové složení Rady Svazu, která se dnes sešla na svém prvním zasedání. Rada Svazu je 101členný orgán, který řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Na svém dnešním jednání Rada mimo jiné zvolila nové Předsednictvo. Novým předsedou se stal primátor Kladna Dan Jiránek. Místopředsedy byli zvoleni starosta obce Čermná nad Orlicí Josef Bezdíček, starosta Kyjova František Lukl a primátor statutárního města Chomutova Jan Mareš. Dosavadní předseda Svazu Oldřich Vlasák byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti. Funkce všech představitelů Svazu jsou funkcemi čestnými a neplacenými, starostové a zastupitelé je vykonávají nad rámec svých běžných povinností ve prospěch všech samospráv.
Svaz měst a obcí ČR je důležitým orgánem, zastupuje  totiž města a obce při jednáních na nejvyšší úrovni, má možnost připomínkovat návrhy připravované legislativy a připravovat k nim odborně propracované posudky, žádat úpravy a změny.  V současné době se jedná např.  o změnu zákona o rozpočtovém určení daní, který představil ministr financí Jiří Kalousek,  SMO je předloženým návrhem zklamán, neboť se liší od kompromisních řešení diskutovaných se zástupci ministerstva financí. Vzhledem k individuálnímu postupu ministra vyslovuje Svaz obavy, že hlavního cíle novely, tedy úprava nesystémového znevýhodnění menších spádových měst, nebude v důsledku politické neshody dosaženo.  Aktuální a zásadní ohrožení stability hospodaření obcí také představují představují doprovodné úpravy k vládnímu návrhu zvyšování sazeb DPH. V současné podobě návrh řeší financování důchodů výhradně na úkor rozpočtů samospráv, kterým vzniknou po zvýšení DPH další náklady.  SMO umožňuje se dobře orientovat také v otázce získávání  grantů ma akce, týkající se partnberství měst  v rámci  programu Evropa pro občany, který je platný od března 2011. Dochází mj. ke změnám ve výpočtu grantů na partnerské aktivity měst. Dříve používané denní sazby pro různé země, jakož i výpočet vzdálenosti se od ledna 2011 ruší. Granty se nyní vypočítávají na základě paušálního financování. Nový systém paušálních sazeb je založen výhradně na počtu pozvaných účastníků (stanoveném formou rozmezí) a počtu dnů. Pro všechny země zapojené do programu platí stejné parametry. 
Svaz měst a obcí zvolil na zlínském sněmu svoje výkonné orgány.  mezi ně patří Rada Svazu měst a obcí. Řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sněmu. V novém období má 102 členů. Největší počet zástupců (14) má Středočeský kraj, Pardubický kraj má v radě SMO 6 zástupců, (viz tabulka)  mezi nimi je také starosta města Česká Třebová Jaroslav Zedník.
Chrast starostka Martina Lacmanová město
Mikulovice místostarostka Eva Klosová obec
Pardubice primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková magistrátní město
Pardubice / Pardubice 5 starosta Ing. Jiří Hájek obvod
Svitavy starosta Mgr. David Šimek město
Česká Třebová starosta Jaroslav Zedník město
V rámci SMO pracují také tři komory, které zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí. Statutární města a hl. m. Praha jsou členem Komory statutárních měst, města a městyse jsou členem Komory měst a obce jsou členem Komory obcí. Komorové uspořádání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí. Město Česká Třebová je členem Komory měst, která  se v prvních letech po ustavení komor samostatně nescházela. Své první samostatné jednání uskutečnila Komora měst až v říjnu roku 2000. Důvodem byla chaoticky připravovaná reforma veřejné správy, zejména pak její druhá etapa, která se právě středních měst týkala asi nejvíce. Členové Komory měst věnovali, a i nadále věnují, velkou pozornost převodu kompetencí státní správy na tzv. obce III, tedy obce s rozšířenou působností. Snaží se především prosadit, aby přenesený výkon státní správy byl plně financován ze státních prostředků