K diskuzi o výhodnosti zajištění tepla pro vytápění a teplé užitkové vody  
Stanovisko představenstva Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová

K diskusi o cenové výhodnosti zajištění výroby tepla pro vytápění  a dodávku teplé a užitkové vody pro bytové objekty uvádíme následující fakta, včetně našich zkušeností.
V objektech spravovaných naším bytovým družstvem bylo v závěru roku 2010 zkolaudováno a uvedeno do provozu pět blokových kotelen. Tyto objekty byly odpojeny od centrální dodávky tepelné energie. Lze doložit, že k procesu odpojování bytových objektů od centrální dodávky tepelné energie dochází i v ostatních městech České republiky nejenom v České Třebové. Jeví se jako nezpochybnitelné, že k tomuto procesu by nikdy nedošlo, pokud by výroba a dodávka z vlastního tepelného zdroje bytového domu byla ekonomicky nevýhodná. Podle zkušeností bytových družstev, kde jsou blokové kotelny provozovány již delší dobu činí úspora vynaložených nákladů nejméně 25 %, a to i při započítání nákladů spojených s pořízením kotelny tj. odpisů a splátek úvěru. Při tomto systému vytápění je možné daleko lépe a pružněji regulovat nejen množství vyráběné tepelné energie, ale i výši nákladů na jeho výrobu např. vhodným výběrem dodavatele médií (plyn, elektrická energie). Náklady na výrobu tepla nejsou zatíženy fixními náklady, které jsou spojeny s centrální dodávkou tepla jako např. náklady na opravu, údržbu, nájemné a odpisy rozvodů tepelné energie, dále pak náklady správní režie, výrobní režie, dispečinkové služby, náklady na spoje a telefony atd. Podle kalkulací dodavatele tepelné energie se fixní náklady, tedy náklady, které je nutné centrálnímu dodavateli uhradit a které s množstvím vyrobeného a dodaného tepla nesouvisí, činí cca 30 % celkových účtovaných nákladů.
Představenstvo družstva s povděkem kvituje, že zejména v poslední době se vedení TEZY s.r.o. snaží racionalizačními opatřeními udržet jednotkovou cenu vyráběné tepelné energie pro odběratele na přijatelné úrovni.
V měsíci květnu tohoto roku došlo mezi TEZOU a naším bytovým družstvem k dohodě, podle které nebudou na paty bytových objektů, které odebírají jí vyrobenou tepelnou energii osazeny měřiče tepla pro dodávku teplé vody tak, jak nařizuje úprava legislativy. Touto dohodou (legislativa její uzavření umožňuje) nedojde ke zdražení ceny vyráběné a dodávané tepelné energie. K rozpočítání nákladů mezi jednotlivé odběratele bude využíván dosavadní způsob (odpočty domovních vodoměrů teplé vody), i když tento není úplně přesný. 
Problémem centrální dodávky tepelné energie v České Třebové, který bude muset být v budoucnu vyřešen je i skutečnost, že dodávky tepla se neuskutečňují pouze z jednoho centrálního zdroje, ale zdrojů několika (kotelna Lhotka, Trávník, Na Milíři, Křib, Borek  -  kotelna ČD atd.). Tyto jednotlivé zdroje vykazují různou výši skutečných nákladů na výrobu a dodávku tepla. V současné době, v souladu s tím, co umožňují platné předpisy (cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2010 ze dne 11. října 2010), jsou jednotlivé fixní a variabilní  náklady všech tepelných zdrojů sumarizovány a následně vypočtena průměrná cena 1 GJ tepla. V praxi to znamená, že odběratelé tepelné energie ze zdrojů s nižšími finančními náklady přispívají na úhradu nákladů odběratelů napojenými na zdroje s finančními náklady vyššími, což při očekávaném cenové růstu bude v budoucnu obtížně obhajitelné.
Za představenstvo družstva:                                                                                                                           Ing. Jaromír Urban