Z jednání  zastupitelstva města dne 20. června                    
Červnové jednání zastupitelů  doprovázela 20.6. poměrně velká absence zastupitelů, na jednání se omluvili  Mgr. Stanislav Beneš, Bohumír Nejedlý,  MUDr. Martin Formánek, Ing.  Carba,  Mgr. Jiří Kovář a Felix Mehl.

Majetkové záležitosti. Zastupitelé schválili všech 14 předložených návrhů, připravenýchradou města. Z nich uvedu jako důležitý záměr prodeje pozemků v Podbranské ulici (bývalých sběrných surovin) u Kapounova mlýna. Jde o pozemky o celkové výměře 1620 m2, na kterých se vyskytují také dvě stavby v inventární hodnotě 39 500 Kč. Přes pozemek vede kanalizační stoka DN 1000 a podzemní vedení NN. O koupi uvedených pozemků má zájem firma RYDO, s.r.o. pro rozšíření podnikatelské činnosti. Firma již připravila zastavovací studii, ve které je zde řešeno reprezentativní sídlo vedení stavební společnosti RYDO, s.r.o. jako dvoupodlažní kan- celářský objekt. Studie dále zahrnuje vybudování přízemní budovy pro skladování materiálů, krytá garážová stání pro osobní vozy a skladování paletovaných materiálů. Středisko dílny a těžká doprava i nadále zůstane v areálu firmy v Topolové ulici. Zastupitelé záměr prodeje pozemků schválili za cenu minimálně 900 Kč/m2 včetně prodeje zde umístěných staveb. Na převáděných pozemcích bude sjednáno věcné právo předkupní za stejnou cenu ve prospěch města Česká Třebová. Pokud se prodej uskuteční, získá město částku cca 1,5 mil. Kč.
Mezi další významnější majetkové záležitosti ještě patří schválení prodeje plynovodu, vybu- dovaného v rámci III. etapy výstavby sídliště RD Kateřinská ul. pro distribuční společnost VČP Net, s.r.o. za 381 tis. Kč. a dalšího STL plynovodu postaveného pro bytové domy na Trubech (včetně dvou přípojek) v hodnotě 572 400 Kč. Zastupitelé dále schválili finanční příspěvek na úhradu ztráty zimního stadionu v sezóně 2010/2011 ve výši 650 tis. Kč. Je to obdobná hodnota jako v předchozích letech. Do rozpočtu města byla navržena jako součást první rozpočtové změny po vyúčtování provozu zimního stadionu v ukončené zimní sezóně. Následným usne- sením zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku města na nákup nového sněžného pásového vozidla Pistenbully (rolby) pro společnost Eko Bi ve výši 650 tis. Kč, ve výši částky, kterou město získalo prodejem dříve zakoupené rolby společnosti TopKarMoto.

Celoroční hospodaření města v roce 2010. Přehled je uveden v tabulce na předchozí straně. K celoročnímu přehledu hospodaření byla pořízena také zpráva o výsledku přezkoumání hospo- daření auditorem Ing. Karlem Novákem z Lanškrouna. Ve zprávě uvádí, že nezjistil žádnou skutečnost, která by jej vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není v souladu s hledisky zpracovávaného auditu. Za hospodaření a za jeho zobrazení v účetních knihách je odpovědný statutární orgán (územní celek). Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2010 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Auditor uvádí v oddíle C také upozornění na případná rizika:  "Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti: - ochrana dobytnosti pohledávek zejména z nájemních vztahů."
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu (územního celku) účetní jednotky: V tomto oddíle auditor uvádí, že algoritmus stanovený Ministerstvem financí ČR pro výpočet ukazatelů se v r. 2010 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2009 a 2010, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná.
Podíl pohledávek na rozpočtu: vymezení pohledávek 24.044.724,96 Kč, vymezení rozpočtových příjmů 355.175.995,85 Kč. Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu: 6,77 %.
Podíl závazků na rozpočtu: vymezení závazků 32.251.849,17 Kč, vymezení rozpočtových příjmů 355.175.995,85 Kč. Výpočet podílu závazků na rozpočtu 9,08 %.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: Vymezení zastaveného majetku
činí 72.796.173,80 Kč Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 1.964.052.285,03 Kč.
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 3,71 %.

 
1. změna  rozpočtu města. K projednání 1.rozpočtové změny byl předložen návrh, který obsahuje mj. změnu předpokladu výnosů daně z příjmů fyzických osob v důsledku zrušení srážkové daně ze stavebního spoření (-2000 tis. Kč) a změnu předpokladu výnosů daně z přidané hodnoty v návaznosti na aktuální stav výběru této daně v rámci ČR (-2000 tis. Kč). Dále je mj. upravena výše správních a místních poplatků z provozovaných výherních hracích přístrojů, zapojení příjmů z prodeje majetku ( 780.000,- Kč prodej sněžné rolby, 556.500,- Kč prodej plynovodů v ulici Kateřinská a Truby , je navržen odvod z odpisů u ZŠ Habrmanova na úhradu opravy oken školní jídelny a upraven odvod z odpisů Sociálních služeb. Návrh obsahuje i úpravu výše předpokládaných dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Změna výše těchto dotací a jejich zapojení do výdajů rozpočtu v celkové výši 1173 tis. Kč. Rozpočtová změna také zohledňuje úsporu z výsledku výběrového řízení na stavbu sběrného dvora. K financování navržených změn rozpočtu je navrženo použít zvýšení zapojení přebytku z minulých let ve výši 4.085.000,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků z minulých let se při tomto financování bude pohybovat na úrovni 1.764.147,26 Kč. Další možnosti financování akcí města  v případě potřeby  umožní zbytečně velký Fond rozvoje bydlení, který je dlouhodobě využíván cca z 10%.  Město Česká Třebová totiž získalo další dvě dotace a to na potřebné investiční akce. Státní fond dopravní infrastruktury přidělil dotaci na úpravy průtahu I/14 pro zvýšení bezpečnosti chodců (chodníky, přechody...) ve výši 3,5. mil. Kč a další dotaci získalo město na digitalizaci kina v Kulturním centru. Konkrétní dokumenty o přidělených dotacích  na podatelnu nedošly, o jejich přijetí se proto bude jednat na mimořádném zasedání zastupitelstva během letních prázdnin. K oběma dotacím je třeba další dofinancování města.  Navrženou rozpočtovou změnu doporučil i finanční výbor ZM, zastupitelé návrh schválili všemi hlasy.
 
Změny městských vyhlášek:
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška rozšiřuje v či. 5 výčet poplatníků od poplatku osvobozených o bod d) - poplatníci do věku jednoho měsíce života. Dále je v tomto článku doplněna možnost uplatnění nároku na osvobození v případě, že je poplatníkovi znám jeho budoucí nárok na osvobození od poplatku dle bodu a), bodu b) a bodu c), tedy např. pro předem známý dlouhodobý pobyt v zahraničí, v ústavech sociální péče a nebo ve výkonu trestu pod.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Návrh této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezuje některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat a zjevně umožňovat konzumaci alkoholických nápojů s cílem
• zamezit konzumaci alkoholických nápojů a s tím spojených negativních jevů ve školách, jejich okolí, na hřištích určených dětem a mládeži a zastávkách veřejné dopravy,
• přispět ke snížení počtu spáchaných přestupků proti majetku (vandalství) v parcích, ke kterým dochází v drtivé většině pod vlivem alkoholu,
• přispět k menšímu znečisťování veřejných prostranství sklem a odpadky a tím k snížení nákladů na jejich údržbu placenou z městského rozpočtu a rovněž s cílem zvýšit ochranu zdraví osob, zejména dětí a mládeže, využívajících parky a hřiště k trávení volného času.
Město vychází přitom zejména ze znalostí získaných v rámci přestupkových řízení, z činnosti Městské policie a z podnětů a připomínek odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová. Zákaz se vztahuje pouze na zastávky veřejné autobusové dopravy a některá veřejná prostranství přesně vymezená na mapách - okolí mateřských a základních škol, hřiště a parky. Aby v případě potřeby bylo možno pořádat slavnosti či jiné kulturní a sportovní akce, bude rada města zmocněna k udělování výjimek ze stanoveného zákazu. Lhůta dvaceti dnů pro podání žádosti o výjimku je stanovena s ohledem na frekvenci jednání rady města. Žádost podaná po této lhůtě může být také projednána a výjimka udělena, avšak na projednání žádosti již není, zejména s ohledem na termín jednání rady města, právní nárok. Byla rovněž navržena generální výjimka pro „předzahrádky". Návrh byl projednán s příslušnými odbory Městského úřadu Česká Třebová, Městskou policií a v minulosti připomínkován i osadními výbory. Zastupitelé nové znění vyhlášek jednomyslně schválili.
 
Poskytnutí dotací:  Tenisový klub Č. Třebová - 100 tis. Kč na rekonstrukci provozní budovy TK Č. Třebová Za Vodou - opravu konstrukce a zateplení střechy. TK. získal také stejně velký grant Pardubického kraje a po přidání vlastních prostředků  je schopen realizovat potřebné práce i. etapy rekonstrukce budovy.  ZM také odsouhlasilo změnu účelu dotace pro T.J. Sokol Česká Třebová, původně určenou na rekonstrukci podlahy herny stolního tenisu. Přednost dostalo odstranění havarijního stavu vstupních dveří, které budou vyměněny a bude zde instalováno zařízení na ovládání bezkontaktní kartou. ZM návrhy schválilo.
 
Nová zakládací listina Institutu Jan Pernera. Listinu schvalovalo také ZM Česká Třebová, protože zakladateli obecně prospěšné společnosti je Univerzita Pardubice, město Pardubice a také město Česká Třebová. Listina nahrazuje původní zakládající listinu z roku 1998 a její dodatky.
 
Různé.  Z pověření kontrolního výboru ZM vystoupil Mgr. Milan Mikolecký s požadavkem připravit pro další jednání zastupitelů zprávu o dopravní problematice města ve které by byla přiblížena koncepce systému parkování ve městě včetně správnosti a účelnosti dopravního značení.   Z pověření KV vystoupil také Radko Jasanský s požadavkem připravit  zprávu o postupu města proti neplatičům za  likvidaci odpadu v chatových oblastech včetně aktualizace soupisu jednotlivých rekreačních objektů tak, aby byly rovnocenné objekty opatřeny evidenčními čísly. V chatařských oblastech ukládají odpad všichni bez rozdílu, zda mají, či nemají chatu evidovanou do systému. Obě zprávy mají být připraveny na zářijové jednání ZM. Mgr. Josef Menšík upozornil na potřebu lépe vybírat interprety na probíhající Týden sportu a na možnost zapojit do výběru  např. kulturní komisi nebo Kulturní centrum, které mohly změnit dosud zavedený způsob objednávání přes vzdálenou agenturu  v Liberci. K tématu byla krátká diskuze.  Stanovisko J. Menšíka podpořil JUDr. Martin Netolický, Hana Brusenbauchová upozornila na omezené finanční prostředky.