Dopravní terminál Jana Pernera byl pozván do další soutěže

Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR vyhlásila dne 15. 2. 2011desátý ročník soutěže Cesty městy.

Základní termíny

vyhlášení 10.ročníku soutěže 15. 2. 2011
uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže 31. 5. 2011
výjezdy zástupců hodnotící komise (seznamování se s projekty v místech realizace) červen, červenec 2011
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen 22. 9. 2011

Téma soutěže

Zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR.

Cíle soutěže

 • upozornit na problémy spojené s dopravou v našich sídlech
 • propagovat a ocenit kvalitní a šetrná dopravní řešení, která se mohou stát inspirací pro další obdobné projekty
 • přispět k zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zvláště těch nejzranitelnějších (chodců a cyklistů)
 • vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích ČR

Jaká dopravní řešení mohou být do soutěže přihlášena

Předmětem 10. ročníku soutěže jsou dopravní řešení realizovaná v posledních pěti letech (tj. zkolaudovaná k užívání v období 1. 1. 2006 – 31. 5. 2011), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Řešení hodnocená v předchozích ročnících již nelze znovu přihlásit.

Kdo může soutěžit

Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem.

Soutěž proběhne ve třech kategoriích:
a) bodová řešení
Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy…) apod.
b) liniová řešení
Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…) apod.
c) plošná řešení
Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: dopravně zklidněné zóny („tempo 30“, obytné zóny…), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.

Předkladatel sám rozhodne, do které kategorie má být soutěžní řešení zařazeno. V případě pochybností organizátor soutěže navrhne předkladateli přeřazení do vhodnější kategorie; k přeřazení ale může dojít pouze na základě předkladatelova písemného souhlasu.

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Hodnotící komise (dále HK) vyloučí z posuzování všechny přihlášené projekty, které:

 • nesplňují obsahové požadavky vypsání soutěže,
 • neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek,
 • nebyly doručeny ve stanoveném termínu.

Soutěžící berou na vědomí, že HK je povinna vyloučit z řádného posuzování všechny přihlášené projekty, které nesplní předepsané formální požadavky obsažené v těchto soutěžních podmínkách. Takové projekty nemohou být oceněny a mohou být posuzovány pouze mimo soutěž.

Hodnocení soutěžních řešení

Kvalita každého soutěžního řešení bude posuzována HK dle čtyř závazných kritérií, a to metodou přidělování bodů. Podkladem pro hodnocení je dokumentace zaslaná spolu s přihláškou a případné reference členů HK, kteří se s řešením podrobně seznámili na místě.
Získané body dle jednotlivých kritérií budou vynásobeny váhou kritéria a poté sečteny. Kritéria hodnocení soutěžních řešení jsou tato:

  a) Přínos pro obyvatele (váha: 10)

 • Jak řešení ovlivnilo bezpečnost provozu?
 • Jak přispělo k lepšímu sladění hromadné, individuální automobilové, cyklistické a pěší dopravy?
 • Jak se zlepšily podmínky pro pohyb/pobyt chodců a cyklistů?
 • Jaké další pozitivní dopady má řešení na každodenní život obyvatel a životní prostředí?

  b) Širší souvislosti řešení (váha: 8)

 • Je řešení součástí širší koncepce, strategie?
 • Navazuje na další etapy?
 • Bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti řešení po jeho realizaci? Jakým způsobem?
 • Jak byla informována veřejnost? Jak byla zapojena do přípravy a realizace řešení?

  c) Návrh a realizace řešení (váha: 7)

 • Jaká je technická úroveň řešení?
 • Jaká je funkční úroveň?
 • Jaká je estetická úroveň řešení?
 • Jaká je úroveň řemeslného zpracování?

  d) Inspirativnost a originalita řešení (váha: 6)

 • Do jaké míry a v čem je řešení originální a inspirativní pro jiná města, obce?

HK pak rozhodne o udělení cen nejlepším řešením, přičemž přihlédne k jejich bodovému pořadí popř.dalším okolnostem.

Ceny pro vítězná soutěžní řešení

Mezi vítězná řešení může být rozděleno až 300.000 Kč.
Kromě toho mohou být uděleny zvláštní ceny:
1) cena ministra dopravy (finanční prémie 50.000 Kč)
2) cena společnosti Škoda Auto (finanční prémie 50.000 Kč)
3) cena časopisu Moderní obec (čestný diplom a věcná cena věnovaná redakcí)
4) cena společnosti 3M (čestný diplom a věcná cena v hodnotě cca 100.000 Kč).

Komise si vyhrazuje právo rozdělit pouze část z celkové částky 300.000 Kč, příp. neocenit ani jedno z přihlášených soutěžních řešení, pokud by žádné z nich neodpovídalo požadovaným nárokům. .

Peněžité ceny (včetně zvláštních) budou proplaceny do dvou měsíců od vyhlášení výsledků. Zvláštní cena časopisu Moderní obec bude předána při slavnostním vyhlášení výsledků, zvláštní cena společnosti 3M Česko bude předána do dvou měsíců od vyhlášení výsledků.

Každý účastník soutěže navíc získá roční předplatné časopisu Dopravní inženýrství.

...nahoru

Hodnotící komise

Členství v komisi je čestnou funkcí bez nároku na finanční odměnu. Hodnotící komise má 13 členů:

Luděk Bartoš, EDIP s.r.o
Ladislav Cvrkal, 3M Česko s.r.o.
Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství
Věslav Michalík, Sdružení místních samospráv ČR
Robert Müller, Občanské sdružení Obecný zájem
Jan Mužík, Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT
Petr Ondráček, Škoda auto a.s.
Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
Petr Schlesinger, Svaz měst a obcí ČR
Petr Slabý, Katedra silničních staveb Stavební fakulty ČVUT
Eva Staňková, Občanské sdružení Vaňkovka
Lýdia Stoupová, měsíčník Moderní obec
Jan Suchý, Ministerstvo dopravy, oddělení BESIP

V případě nutnosti může delegující subjekt vyslat na jednání komise jiného svého zástupce, který pro toto jednání přebírá práva a povinnosti člena komise.

Na prvním jednání o přihlášených projektech si členové komise zvolí ze svého středu předsedu. Předseda řídí jednání komise a při hlasování jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. Při nepřítomnosti předsedy na zasedání komise si volí její členové předsedajícího zasedání, který pro toto zasedání přebírá práva a povinnosti předsedy. K přijetí jakéhokoli rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů komise. Komise může na svá jednání zvát hosty dle vlastního uvážení.

Konflikt zájmů
Z hlasování o určitém soutěžním projektu jsou vyloučeni ti členové hodnotící komise, kteří:

 • se přímo podíleli na přípravě nebo realizaci tohoto projektu, případně jsou příbuznými, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky osob, které se podílely na přípravě nebo realizaci tohoto projektu
 • jsou v zaměstnaneckém nebo vlastnickém vztahu k firmám a organizacím, které se podílely na přípravě nebo realizaci tohoto projektu

 

Nadace Partnerství vyhlašuje 10. ročník soutěže Cesty městy

EPA

Zklidňujete ve vašem městě či obci dopravu? Pochlubte se ostatním a získejte navíc některou z atraktivních cen. Nadace Partnerství totiž vyhlásila jubilejní 10. ročník celostátní soutěže Cesty městy zaměřené na zklidňování dopravy. Mezi nejzajímavější dopravní projekty v ní rozdělí ceny za více než 500 tisíc korun. Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. května 2011. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, záštitu nad ní již tradičně poskytlo Ministerstvo dopravy ČR – BESIP.

Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě unikátní svým zaměřením, rozsahem a tradicí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila již celkem 206 dopravních projektů a 54 z nich ocenila. Za celou devítiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství udělila finanční odměny v hodnotě více než 2,7 milionu korun. „Naším cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se tak mohou stát inspirací pro ostatní. Letos rozdělíme mezi nejúspěšnější sídla rekordních 400 tisíc korun a dále zvláštní ceny za více než 100 tisíc korun,“ uvádí Radek Patrný z Nadace Partnerství a dodává, že více informací včetně zcela ojedinělé databáze projektů zklidňování dopravy v ČR je k dispozici na www.cestymesty.cz.

Zklidňování dopravy se po vzoru pokrokových světových metropolí jako je Berlín, Kodaň, Londýn či Bogota, stále více zabydluje také v dopravním směřování českých měst a obcí. Jedná se totiž o velmi efektivní cestu ke zlepšení veřejného prostředí a zvýšení kvality života obyvatel. „I v letošním roce Ministerstvo dopravy ČR přebírá záštitu nad soutěží Cesty městy, která je svým zaměřením na zklidňování dopravy  plně v souladu s našimi prioritami v oblasti bezpečnosti silničního provozu,“ říká vedoucí samostatného oddělení BESIP Ondřej Valenta.

Do soutěže Cesty městy je možné přihlásit dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné  dopravy. Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu během posledních pěti let (v období od 1.ledna 2006 do 31.května 2011) a jejich příznivý vliv na životní prostředí v okolí. „Možnost zapojit se do soutěže mají až do 31. května nejen města, jak napovídá název soutěže, ale svá dopravní řešení mohou nominovat také obce, sdružení obcí, mikroregiony nebo městské obvody a části z celé České republiky,“ upřesňuje Radek Patrný.

Již pátým rokem je generálním partnerem soutěže Cesty městy společnost Škoda Auto. „Podpora  projektů a opatření, která zvyšují bezpečnost všech účastníků dopravního provozu, patří v oblasti společenské odpovědnosti do našich priorit,“ prohlásil ředitel vnějších vztahů společnosti Radek Špicar. Dalšími partnery soutěže jsou Ministerstvo dopravy ČR, společnost 3M Česko a municipální spolky Národní síť Zdravých měst ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Mediálním partnerem je časopis Dopravní inženýrství a dlouhodobým hlavním mediálním partnerem je měsíčník Moderní obec.