Českotřebovský deník 181/2011  (5.7.)                                   

Propust vody pod Litomyšlskou silnicí, přivádějící vodu do pivovarského rybníčku a retenční soustavy Křivolického potoka  bylo třeba rekonstruovat několik let, protože voda při silných deštích tekla silným tokem po silnici a přetěžovala městskou kanalizaci. Důsledkem toho bylo jezero vody dole pod podjezdem pod železniční tratí. Věřím, že také dojde na vyčištění příkopů podél lesa . Fotografie Luboše Kozla ukazují pohledy i tam, kam se běžný kolemjedoucí motorista nepodívá. Je zde nařízená třicítka, chybí však instalovaná značka "konec omezení."
 
Rietercup 2011 začal

Východočeský tenis v mužích zastupuje pouze Alan Brusenbauch (Česká Třebová).Nejvíce klubových účastníků přijelo na letošní šampionát z Prahy, a to z I. ČLTK. Ve dvouhře mužů a žen jsme napočítali pět reprezentantů I. ČLTK Praha (Kunčík, Šátral, Kameník a Válková s Kunčíkovou). Čtyři zástupce má Agrofert Prostějov a LTC Modřany.  Mezi ženami je zastoupení bohatší, našli jsme celkem 4 hráčky: Zuzana Skočdopolová a Petra Hynková (obě LTC Pardubice), Tereza Janatová (Tenis Nová Paka) a Lucie Šípková (TO TJ Tesla Pardubice).Alan Brusenbauch však prohrál hned v I. kole s Michalem Fraňkem a tak se mezi nejlepších 16 nedostal. Bude ještě hrát ve čtyřhře.
Velké díky Jiřímu HetfleišoviNa slavnostním zahájení letošního ročníku Rieter Cupu poděkovali organizátoři dlouholetému hlasateli, panu Jiřímu Hetfleišovi. „Ve funkci ředitele turnaje se vedle mne od roku 1997 vystřídala hezká řádka lidí, pouze dva z nich vydrželi až do dnešní doby. Jako prvního musím zmínit Jiřího Hetfleiše, který mi letos poprvé neudělal radost. Před několika málo dny mi tento pán, kterému je úctyhodných 83 let, oznámil, že letošní Rieter Cup ze zdravotních důvodů hlásit nebude. Je to velká škoda, ale já nepochybuji o tom, že se Jiří Hetfleiš na turnaji objeví. Využívám této příležitosti a panu Hetfleišovi děkuji za vše, co pro náš turnaj v uplynulých čtrnácti letech udělal,“ prohlásil v Hernychově vile Vladimír Vaněk. Na jeho slova navázal Jan Lustyk, který popřál Jiřímu Hetfleišovi v první řadě pevné zdraví. „Děkuji za přání a dárky, na turnaj se určitě přijdu podívat. Byl bych rád, kdyby na moji práci v budoucnu někdo navázal a hlavně si přeji, aby se tenisový Rieter Cup hrál v Ústí nad Orlicí i v příštích letech. Je to krásná akce a jejím organizátorům se sluší poděkovat,“ reagoval Jiří Hetfleiš, který sklidil velký potlesk všech přítomných
 
Drahá zumba u gymnázia?

 Z čeho tak soudím?  Z usnesení rady města (viz další text), ze kterého vyplývá pronájem za docela slušné peníze -  Ode dneška tedy  5.7. do 31.8. je 57 dnů po 24 hodinách, každá hodina  stojí 150 Kč, celkem to vydá za  více než 200 tisíc korun.   To musí ta zumba dost slušně vynášet... (nebo není dále uvedená formulace v pořádku...).
Usnesení č. 562: Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku stpč. 1046 v katastrálním území a obci Česká Třebová, zastavěné zpevněným hřištěm, a to na období od 05.07.2011 do 31.08.2011,  za cenu 150,-- Kč/hod, za účelem cvičení zumby.  Zodpovídá: Ing. Smrčka. 
 

V létě hurá do Javorky

Je zde příjemně, vodní plochu hlídá vodník, pěkně ve dne  v noci, podle fotografie Luboše Kozla  je vidět jeho nová pokrývka hlavy. Asi aby nedostal úpal, myslí si fotograf... Ve čtvrtek podvečer bude v hudebním pavilonu první letní koncert, vystoupí Salonní orchestr Brno.  velmi dobře se uvedl už loni při své českotřebovské premiéře. Věřme, že bude  pěkné letní počasí.. Loni takové počasí bylo, připomeňme alespoń na fotografiích si koncert Salonního orchestru Brno, který se konal právě před rokem 5. 7. 2010.
 

Státní maturity ano, ale za jiných podmínek, shodují se ředitelé

Pardubice - Administrativně náročné a finančně nákladné se zdají být ředitelům některých středních škol zřizovaných Pardubickým krajem státní maturity. Důležitost jednotné, státem garantované zkoušky však nezpochybňují. Shodli se na tom při jednání s krajskou radní pro školství, kulturu a památkovou péči Janou Pernicovou a jejími spolupracovníky.
Z dosud známých údajů vyplývá, že více maturantů neuspělo v Pardubickém kraji u společné části maturitní zkoušky, než u části profilové. Výhodu měli žáci pilotních škol, kteří byli na formu státní maturity připravování již v průběhu studia. Řadě žáků pomohly také maturity nanečisto. V tomto školním roce si většina žáků v rámci společné maturitní zkoušky volila základní úroveň obtížnosti zkušebního předmětu. Větší podíl žáků, kteří si vybrali vyšší úroveň obtížnosti, byl pouze na gymnáziích. Situace se zřejmě změní v příštím roce, kdy k její úrovni budou přihlížet v přijímacím řízení vysoké školy.  Ředitelé středních odborných škol se shodují v názoru, že stávající systém státních maturit upřednostňuje všeobecné znalosti žáků na úkor odborných a doporučují vytvořit větší prostor pro přípravu na odborné předměty. „V opačném případě hrozí degradace odborného školství v České republice,“ varuje ředitel Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli Ivo Jiránek. Stejnou úroveň maturitní zkoušky pro gymnázia a střední odborné školy odmítá také ředitel Střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí Zdeněk Rössler. Upozorňuje například na různou dotaci vyučovacích hodin při výuce cizích jazyků, českého jazyka a matematiky nebo na odborný výcvik u oborů poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie oborů vzdělání L/0-4), který žákům ubírá hodiny ze všeobecných předmětů. „Žáky obou typů škol pak hodnotíme u maturity stejně, což není správné,“ dodává. Podle něj by měla být jednotná maturita v základních znalostech vodítkem pro přijetí na vysoké školy. Krajská radní Jana Pernicová poděkovala pedagogům za odpovědný přístup ke státním maturitám a trpělivost v jejich průběhu. Přislíbila tlumočit názory ředitelů při jednáních na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které spolu se společností CERMAT nese za přípravu a realizaci této zkoušky plnou odpovědnost.

 

Pomáháme, kdo pomůže nám?“

Rekvalifikační projekt „Pomáháme, kdo pomůže nám?“ pro osoby pečující o osobu blízkou právě skončil. Jeho realizátorem bylo handicap centrum KŘIŽOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června 2011. Zbývá zhodnotit, nakolik splnil své poslání.
Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic – maminek handicapovaných dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jež všechny spojoval pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také – nepolevující chuť přiučit se něčemu novému.
Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech – účastnice z Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu v České Třebové, šest „maminek“ z Holic a okolí dojíždělo do Pardubic. Postupně absolvovaly rekvalifikační kurz pracovník v sociálních službách (150 hodin), základy obsluhy PC (72 hodin) a základy podnikání (120 hodin). Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti – poznaly blíže hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly s neurologem, s ortopedem, opakovaně s psycholožkou, více se dozvěděly o kompenzačních pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních služeb v ČR.
Většina z účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně vzdělávala, což je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné obdivu. Poděkování zaslouží rovněž výborní lektoři jednotlivých kurzů a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níž se skvěle pracovalo.
Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v osobní péči si rozšířily obzory, nezbývá tedy než vyslovit přání, aby nabyté vědomosti skutečně uplatnily i v praxi.