Českotřebovský deník 189/2011 (14.7.)                                  
Návrh opatření obecné povahy - veřejná vyhláška  

Zóna zákazu stání s navrženým dopravním režimem, parkování pouze pro rezidenty                            
Městský úřad v České Třebové, odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 124 odst. 6 a § 77 odst. l písra. c) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě usl. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti Města Česká Třebová, Staré nám. 78, 560 02 Česká Třebová, zastoupené společností Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová podané dne 08.06.2011, oznamuje návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na označení zóny zákazu stání v okolí "Multifunkčního dopravního terminálu v České Třebové" (dopravní značky IP 25 „Zóna zákazu stání" s navrženým dopravním režimem), a to umístěním trvalého dopravního značení dle předložené situace: dopravní značení trvalé, objekt SO-14, číslo výkresu D 14,4, zak. číslo 2371-06-3, září 2010, kterou zpracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Zižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709, za podmínek:
     Dopravní značení se provede jako: stálé svislé dopravní značky
     Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
     Provedení dopravního značení: reflexní
     Platnost úpravy: TRVALE
     Důvod: zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, regulace parkování pouze pro rezidenty.
 
Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel. Před instalací dopravního značení.nebo dopravního zařízení musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ. Městský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
 
Odůvodnění:
Město České Třebové, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, zastoupené společností Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová požádalo dne 08.06.2011 Méstský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na označení zóny zákazu stáni v okolí "Multifunkčního dopravního terminálu v České Třebové", z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, regulace parkování pouze pro rezidenty. K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, vydané pod Č.j. KRPE-235-94/ČJ-2011-171106 ze dne 24.06.2011.
Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění
 
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je patnáctý den po vyvěšení návrhu na úřední desce.  Zmeškání úkonu nelze prominout.
 
Poznámka:
součástí  návrhu je výkres rozsahu zóny s vymezením dopravního značení, které je k nahlédnutí na odboru dopravy MěÚ a uvádím jej jako zvláštní soubor na tomto odkazu ZDE
 
O Putovní pohár starosty města Česká Třebová   

Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová pořádá v sobotu 23.07.2011 od 11:00 hodin (prezence od 09:30 do 10:30) na Novém náměstí tradiční hasičskou soutěž v požárním útoku „O Putovní pohár starosty města Česká Třebová“. Soutěž je zařazena do velké ceny Ústeckoorlicka. Poběží se na sklopné terče, muži 3B, ženy 2B. Po skončení základních kol, proběhne malé finále mužů i žen na 2B s posledními třemi platnými časy v každé kategorii o uzenou plec.
Startovku najdete na: http://www.hasici-ct.cz/wp-content/soubory/startovka%202011.xls
Možnost přihlášení na tel. 725 092 600 nebo na e-mail: hasici.ct@seznam.cz. Srdečně zveme.
 
Nové nádraží v Ústí nad Orlicí - další tunelování státního rozpočtu  (nový krátký film )                        

Odkaz na nový dokument porovnávající dvě podobná nádraží - Ústí nad Orlicí a Všetaty. První bylo zachráněno, ale má malé vyhlídky na rekonstrukci rekonstrukci. V jeho blízkosti má stát nová nádražní budova. Druhé nádraží zachraňováno nemuselo být a před dvěma lety bylo opraveno. Proč jedno nádraží může dál sloužit k výpravním účelům a druhé požadavkům současné dopravy nevyhovuje? Tyto a další otázky pokládá již avizovaný dokument. http://www.youtube.com/watch?v=_9gdW4Ziejs   M. Kadrman
 
Nově vyrobený film má první ohlasy
Jsou více nežli příznivé, tady bych opět vyjádřil velkou úctu jeho tvůrcům za to, jak se skvěle a věcně podařilo zamířit naprosto přesně do černého.  Řada občanů je po shlédnutí tohoto filmu překvapena, vo čem to vlastně je (klasika) a hodnotí velmi kladně kultivovanost filmu a jeho stručnost. Inu, není nic horšího, nežli štvavý, tendenčně prvoplánově zaměřený, ukajdaný a ufňukaný blábol, který napáchá více škody nežli užitku. Poděkování patří zejména Honzovi a Jindrovi Fialovým, stejně tak Josefu Psohlavcovi, který dokument namluvil.

Několik prvních reakcí :
l Díky ze skvělé video! Rozeslal jsem dál. Samozřejmě je lepší postavit vedle nové nádraží za 60-100 milionů, aby se vlci nažrali. Richard ví, proč chtěl staré zbourat a stavět nové. Za podporu dává stavební lobby loajálním mocným nové BMW nebo jim někde postaví dům...
l Ahoj všem myslícím lidičkám, děkujeme za zajímavé informace, shlédli jsme to jedním dechem a rozhodně máte naši podporu, posíláme dál!! Mám na tuto věc stejný názor a děkuji Vám za zaslání. Odkaz předávám dále...
l Přeji krásný den,všem kteří bojují za unikátní budovy nádraží,v Ustí  nad Orlicí.Děkuji,děkuji,děkuji.A prosím...nevzdávejte ten boj.Je mi  líto,že je tak málo lidí,kteří dokáží přemýšlet v celém dosahu,když někdo rozhodne zbourat,postavit nové,pokácet a vysadit nové.Srdce se svírá s jakou lehkostí,jen za účelem zbohatnutí některých  zainteresovaných,lidé tato rozhodnutí přijímají.Neúcta ke všemu co vybudovali či vysadili naši předkové se již začíná obracet proti  nám,občanům této země.A je to způsobeno z velké části naší
nevšímavostí, nezájmem a pohodlností přemýšlet o všem do hloubky.Čím dále více se dostáváme do zajetí neúcty ke všemu živému i neživému.Tím dáváme do rukou těch,kteří se z toho snaží vytěžit maximum (do svých  kapes),mocnou zbraň.Je to ovšem zbraň proti nám všem.Proto máme takovou vládu,proto sedí na zastupitelstvích lidé,kteří se neštítí  ničeho,ve velké většině.Tím více jsem vám všem vděčná a znovu opakuji:"DĚKUJI,DĚKUJI,DĚKUJI A PROSÍM,NEVZDÁVEJTE TO!!!! "JE NESMÍRNÁ  ŠKODA,ŽE TAKOVÍ LIDÉ,JAKO JSTE VY,NEPŮSOBÍ NA MÍSTECH NEJVYŠŠÍCH.Předejte prosím mé poděkování všem,kteří se této záslužné  akce zúčastnili a účastní.Krásné léto se sluníčkem v duši i u srdce a  ÚSPĚŠNÝ BOJ ZA ZÁCHRANU VŠEHO V CO VĚŘÍTE přeje Lída Kranjčevičová,rodačka z Letohradu-Červená
 
l Alena Šírová Málová &lt;<a href="mailto:alena.malova@post.cz">alena.malova@post.cz</a>>  14.7. 2011, 21:58 - dnes v 21:58
Je to všechno strašně ubohý, co se děje kolem toho nádraží. Napřímení trati - průhledná záminka, aby to mohli zbourat a nažrat se u korýtka při stavbě nového. Kecy, že prej je budova jenom na první pohled líbivá. No a co, to snad nestačí? Já jsem uvnitř byla, je fakt, že uvnitř je to děsivý, ale ten exteriér stojí za to. Jsem jednoznačně pro rekonstrukci, bourání nádraží je nesmysl. Perfektně zapadá do okolní krajiny, je to jeden ze symbolů Ústí nad Orlicí, vlastně takové první milé přivítání, když tam člověk jede. Představa, že první věc, na kterou člověk po příjezdu do tohoto města padne, je nějaká nechutná moderní hala, je děsivá.
 
l Ludvík Pospíšil: Se pořád divím jak jsou všichni v Ústí v šoku, ale když jsou komunálky tak stejně zvolej triumvirát žiletkovců, kteří s tím nic nedělají, protože....?
 
l Bára Pospíšilová  Až mě z toho mrazí....
 
l Iveta Strnadová Dobrá práce!!!
 
l Komentáře na YouTube:    Hurá do Všetat! V Ústí to začíná pěkně smrdět :-(
 
l Oušťáci prostě mají štěstí. Kdo tomu městu vládne? To si neumí trochu dupnout a betonový burany ze SŽDC vyhnat bičem? To se tam nechají všichni uplatit? Kociánka v UO je další případ blbosti a úplatků. Jejda! To je vykutálený městečko :-(
 
l A ještě třeba v Suchdole nad Odrou je taky nádraží podobné tomu v Ústí, taky mezi kolejemi a taky je po opravě :-) holt lobbing je mocná věc... aldiik7 
 
l Když se chce, tak to jde... takže stačí jen chtít :-)  aldiik7  před 3 hodinami
Bazar dětského a kojeneckého oblečení 

DDM Kamarád Česká Třebová připravuje bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti.
Příjem zboží:     pondělí 19.9.2011               9:00-11:00            13:00-17:00
Prodej zboží:     úterý   20.9.2011                9:00-11:00            15:00-17:00
Výdej zboží:      středa 21.9.2011                                             15:00-16:00
Nutné vyzvednout 21.9.2011 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!!!
 
Kauza "českých důchodů pro Slováky": Návod, jak předejít katastrofickým dopadům na státní rozpočet  

Kauza "českých důchodů pro Slováky" je jistě nepříjemná, prý se již se svými nároky hlásí první Slováci. Nutno říct, že na jejím počátku bylo selhání českého státu. Když totiž Soudní dvůr EU o "českých důchodech pro Slováky" (případ Landtová) rozhodoval, český stát se prakticky vůbec nehájil! Jediná obhajoba české soudní praxe přiznávající vyrovnávací příspěvek k důchodu českým občanům tak paradoxně zazněla od slovenské vlády. U Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí jsou často motivována snahou získat absolutní kontrolu nad národním právním řádem, přitom platí, že bez aktivní a důrazné obhajoby se rapidně snižuje šance na úspěch. Českému státu lze konkrétně vyčíst, že nevyužil možnosti odkázat na povinnost orgánů EU respektovat národní identitu členských států, kterou nově zavedla lisabonská smlouva. Tato obrana přitom nemusela být bez šance - před pár měsíci s ní uspěla rakouská vláda, když s její pomocí obhájila vnitrostátní zákaz používání šlechtických titulů napadený ze stejného důvodu, tedy z důvodu diskriminace na základě státní příslušnosti.
I když však Soudní dvůr EU rozhodl jinak, než bychom si přáli a představovali, není důvod malovat čerty na zeď. Jeho výrok totiž zůstává ve velmi obecné rovině a dává českým orgánům široký prostor k uvážení. Dal by se popsat slovy "evropský vlk se nažral a česká koza zůstala celá". Velmi nyní bude záležet na tom, jak se k němu ČSSZ a české obecné soudy postaví a jak s ním budou pracovat ve své rozhodovací praxi.
Soudní dvůr EU totiž pouze uvedl, že přiznání českého vyrovnávacího příspěvku k nižšímu slovenskému důchodu nelze podmiňovat českým občanstvím a bydlištěm na území ČR. Z toho pouze vyplývá, že osoby nemající občanství ČR nebo nemající bydliště na území ČR (zejména se bude jednat o Slováky, kteří za doby federace pracovali v československých podnicích) nelze z možnosti získat příspěvek předem vyloučit. V žádném případě to neznamená, že by jim bylo nutno tento příspěvek automaticky přiznat! Pokud budou české orgány papežštější než papež a místo individuálního posuzování případ od případu budou případným slovenským žadatelům přiznávat vyrovnávací příspěvky plošně - ano,  potom lze mluvit o katastrofických dopadech na státní rozpočet - bude to jen a jen jejich odpovědnost.
Rozsudek Soudního dvora EU je třeba číst tak, že případným slovenským nárokům pouze pootevřel dveře a bude jen na českých orgánech, zda jimi nechají projít jen ty Slováky, kteří se nacházejí ve srovnatelné situaci jako čeští žadatelé (tzn. ty, kteří pracovali na českém území pro zaměstnavatele se sídlem na Slovensku), nebo zda je aktivisticky rozevřou dokořán i pro ostatní Slováky, kteří za dobu svého zaměstnaneckého poměru třeba ani nevytáhli paty ze Slovenska.
Rozsudek Soudního dvora EU tedy ponechává ČSSZ a českým obecným soudům dostatečný prostor k tomu, aby vyplácení vyrovnávacího příspěvku "neobčanům ČR" omezily jen na srovnatelné okolnosti, kdy je možné prohlásit, že kritérium formálního sídla zaměstnavatele v době rozpadu federace je objektivně neodůvodněné, a tedy diskriminační. V takovém případě by se v zásadě jednalo jen o Slováky, kteří v době federace pracovali na českém území pro zaměstnavatele mající sídlo na území Slovenska. Počet takových Slováků se odhaduje v řádu několika tisíc, takže dopady na český státní rozpočet by byly zanedbatelné a nebyl by sebemenší důvod k panikaření a zoufání.
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781