Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka
Česká  Třebová
 
Založit tradici jakéhokoliv hudebního festivalu není vůbec jednoduché a udržet jeho tradici, úroveň a smysl bývá ještě složitější. Zrod takovéto myšlenky musí provázet mnoho odpovědí na různá „proč ?“ a tak vlastně je možné z jejich akcentování  vytvořit nosnou koncepci, která je podkladem pro dramaturgické, ekonomické a personální zázemí takovéto akce.
 
Proč mezinárodní varhanní festival v České Třebové? Město patří k největším v regionu a má bohatou kulturní tradici. Kulturním životem města prošla celé řada velkých domácích a zahraničních uměleckých osobností prakticky ve všech oblastech kulturního života. Své významné místo má zde i hudba duchovní, která byla provozována především v kostele sv. Jakuba. Ten žil prakticky celou dobu své existence duchovní hudbou všech rozměrů, od té komorní až po velká oratorní díla. I v dobách nelehkých, v 50.,, a 60. letech minulého století, žil kůr kostela velice bohatě až do doby, kdy základní kámen hudebních produkcí – varhany- přestaly být nástrojem, který by odpovídal současným požadavkům na interpretaci hudební literatury, která dokáže využít bohatosti zvukových krás tohoto „královského nástroje“. Moudrým rozhodnutím zástupců církve v součinnosti s Městským zastupitelstvem bylo rozhodnuto o opravě a rozšíření varhan. Polovina finanční částky byla hrazena z prostředků církve (dary, sbírky, benefiční koncerty), druhá polovina z celkové částky 3 miliónů korun (tedy 1,5 mil.Kč) byla uhrazena z rozpočtu města. Celé dílo bylo dokončeno a kolaudováno v září 2004. Výběrové řízení na rekonstrukci a rozšíření nástroje vyhrála firma Vladimíra Grygara. Vznikl nástroj, který je možné v dostatečné míře využívat  jako koncertní, zvláště když jeho rejstříkové dispozice umožňují interpretaci širokého spektra slohových období varhanní literatury. Když k tomu přičteme vynikající akustické podmínky chrámu a vstřícnost  jeho správce vzniká pro město velice vhodný koncertní prostor, který výrazně obohatí kulturní život města. Ale Česká Třebová má ještě jeden zvláštní a velmi zajímavý prostor -  je to  jediná dochovaná románská rotunda Pardubického kraje, totiž kaple sv. Kateřiny, která pochází z první poloviny 13. století. Varhany v této rotundě jsou kulturní památkou a pocházejí pravděpodobně z období kolem roku 1730. Rekonstrukce varhan byla provedena  v letech 2005 – 2006 ve varhanářské dílně Josefa Poukara. I zde jsou pořádány koncerty.
Proč mezinárodní, na to asi není třeba zvláště obsáhlých odpovědí. Evropský prostor se otevřel, musíme mít ve všech kulturních oblastech daleko sevřenější kontakt nejen s děním v Evropě, ale i na celém světě. Hudba je určitě jedním z prostředků k vzájemnému poznávání jak po stránce interpretační, tak po stránce národních hudebních kultur. Naše uzavření v dobách minulých mělo neblahý vliv na veškeré dění v životě našich lidí a tedy i na dění v kultuře. Tento dluh je třeba rychle splácet.
Proč Zdeněk Pololáník?
Zdeněk Pololáník (nar.25.10.1935 v Tišnově) je absolventem konzervatoře v Brně (obor varhany) a Janáčkovy akademie múzických umění  (skladba) a patří bezesporu k nejvýznamnějším soudobým skladatelům. Směle jej můžeme zařadit k takovým veličinám jako byl Jan Hanuš nebo  Petr Eben. Obdivuhodný je nejen široký záběr jeho skladatelské činnosti, ale i invence, která je patrná v každé jeho skladbě. Komponuje rychle a lehce. Navázal kontakt s divadlem, televizí a rozhlasem a až dosud složil stovky partitur pro divadelní a televizní inscenace. Pololáníkův skladatelský záběr není však zdaleka vyplněn jen skladbami „na zakázku“. V dlouhé řadě jeho opusů jsou skladby komorní, ale na druhé straně díla rozměrná, ať už určená pro koncertní pódium, či divadelní jeviště. Komponuje rád na texty, které mají patinu věků, jako například oratorium „Šir haš-širim“, což je Šalamounova „Píseň písní“ v hebrejském originále, nebo „Proglas“ pro soprán a instrumentální soubor na staroslověnský text. Velkého úspěchu v řadě provedení dosáhl jeho balet „Pierot“.
Duchovní hudba je oblast, které věnuje v průběhu celého uměleckého života skladatel svou pozornost. A opět  - v nejširším záběru – od prosté, každodenní „chrámové hudby“, až po velká díla. Četné skladby pro varhany jsou dokladem skladatelovy invence, ale i důkazem důvěrné znalosti všech technických a interpretačních možností tohoto nástroje, který sám mistrovsky ovládá. Z. Pololáník v roce, kdy byl náš festival zahájen I. ročníkem oslavil 70. narozeniny. Pro své celoživotní dílo, mezinárodní věhlas, své skladatelské, interpretační, pedagogické, ale i lidské vlastnosti si tato výrazná osobnost zaslouží, aby některá z periodických kulturních akcí nesla právě jeho jméno.
Hlavním dramaturg festivalu je  Irena Chřibková, titulární varhanice baziliky sv. Jakuba v Praze. Varhany studovala na kroměřížské konzervatoři u K. Pokory a na Akademii múzických umění v Praze u prof. M. Šlechty. Jako stipendistka francouzské vlády pokračovala pod vedením S. Landale na Conservatoire National v Rueil-Malmaison, kde získala nejvyšší ocenění "Premier Prix a l´unanimité". Aktivně se zúčastnila mistrovských kursů vedených předními varhaníky. Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila téměř ve všech zemích Evropy, v Japonsku a Rusku. Věnuje se sólovým recitálům, spolupracuje však také s předními instrumentalisty a zpěváky. Pravidelně uvádí i soudobá díla, zvláště skladby Petra Ebena. V letech 1988-94 byla profesorkou konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Nyní působí pedagogicky v Praze. Několikrát vedla interpretační kursy české a francouzské hudby v Lublani. Nahrává pro český, francouzský, belgický rozhlas, českou a slovinskou televizi. Zasedá v porotách varhanních soutěží. V roce 1996 založila Mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba a stala se jeho uměleckou ředitelkou. Kromě festivalu zajišťuje prostřednictvím "Svatojakubského Audite Organum" dramaturgii pravidelných cyklů Vánočních a Velikonočních koncertů a Podzimních pondělků.
Každý ročník festivalu  má čtyři koncerty a koná se  pravidelně vždy v říjnu. První koncert je  první pátek v říjnu a pak následně vždy v pátek ( tedy další 3 koncerty). Jeden koncert je vždy obsazen významným  zahraničním interpretem, jeden koncert domácím sólistou. V rotundě sv . Kateřiny je koncert některého z komorních souborů nebo sólistů s interpretací staré hudby. Závěrečný koncert je  věnován posluchačům uměleckých škol – obor varhany. Na tento koncert byly osloveny postupně všechny střední a vysoké umělecké školy a byla  jim ponechána vůle jak v počtu interpretů, tak ve volbě dramaturgie. Povinnou skladbou je  interpretace jednoho varhanního  díla Z. Pololáníka.
VII. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka 2011 v české Třebové bude zahájen  7.října koncertem Karla Martínka, varhaníka od sv. Mořice v Olomouci. O týden později – 14. října se představí Bernard Marx (Freiburg, DR). V rotundě sv. Kateřiny  21. října si můžeme poslechnout soprán Hany Medkové za doprovodu Václava Uhlíře. Poslední koncert bude tradičně patřit studentům varhanní hry – tentokráte mladých českých varhaníků, kteří získávají mezinárodní zkušenosti  –     Pavla Bočková (Royal Academy of Music London)  a Jan Rotrekl ( Hochschule für Musik Wien).
Všichni příznivci varhanní tvorby jsou srdečně zváni do České Třebové!
 
Podrobnosti o festivalu získáte na www.mvf.cz

 

Doc.Mgr. František Preisler, ředitel Kulturního centra Česká Třebová