Odvolání  proti rozhodnutí vodoprávního úřadu bylo zamítnuto 
R O Z H O D N U T Í  - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, podle § 89 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, o společném odvolání Jiřího a Ludmily Heverových, Boženy Němcové 1362, Česká Třebová, ze dne 1. 2. 2011 (odvolání H), a o společném odvolání Milana Alešíka, Tibora Alešíka a Dagmar Alešíkové, všichni bytem v České Třebové, Zahradní 1525, zastoupených advokátem JUDr. Milanem Kružíkem, CSc, Příkop 2a, Brno ze dne 8. 2. 2011 (odvolání A) proti rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová (dále jen vodoprávní úřad), ze dne 19. 1. 2011 sp. značky 3966/2009/ZPR/PVO/570, kterým se Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o., Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 60108118, zastoupené v  řízení Orlickou vodohospodářskou společností Česká Třebová s.r.o. se sídlem v České Třebové, Kozlovská 1733 (dále jen žadatel), stanoví ochranné pásmo vodního zdroje pro jímací území Česká Třebová a určuje režim jeho využití, podle ust. § 90 odst. 5 správního  řádu rozhodl takto:
 
Odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová ze
dne 19. 1. 2011 sp. značky 3966/2009/ZPR/PVO/570 se potvrzuje.
Vodoprávní úřad obdržel dne 20. 2. 2009 od žadatele návrh na stanovení pásem ochrany druhého stupně. K návrhu byl přiložen seznam pozemků, na kterých je předmětné pásmo navrženo, doklady o vlastnictví těchto pozemků a návrh ochranného pásma vypracovaný odbornou osobou v hydrogeologii - RNDr. Katuší Kubíkovou. Ochranné pásmo je z důvodů rozdílných požadavků na ochranu navrženo rozdělit na zóny s různým režimem  ochrany.  problém se tedy táhne déle než dva roky.

Následuje 8 stránek odůvodnění, které dále uvádím v kopii. problém, který je řešen se řešil na několika úrovních v České Třebové a to jak na zastupitelstvu města tak letos také v kontrolním výboru, ale vždy bylo konstatováno, že to není věc samosprávy, ale  město Česká Třebová takto činí  v přenesené působnosti. Na druhé straně  výsledek rozhodnutí a vydané veřejné vyhlášky omezuje občany aniž se k tomu může kdokoliv  vyslovit.  Výše uvedení občané, kteří podali odvolání museli sami vynaložit nemalé úsilí a zapojili do svého působení také právníky, proti Krajskému úřadu Pardubického kraje nic nezmohli. Myslím ale že stojí za to si přiložený dokument pročíst, obsahuje řadu vážných výhrad, které ovšem krajský úřad nebere v potaz a odvolání zamítá....

Je nějaké východisko? Ochranné pásmo bude vyhlášeno, stavby rodinných domků jsou možné a lokalita je to žádaná. Stojí tedy za to zaměřit se na  investiční výstavbu inženýrských sítí, které jediné mohou výstavbu umožnit a současně tak znovu zhodnotit pozemky,, které jako také v územním plánu města  uvedeny jako lokality pro bydlení.  záměrem města je např. výstavba v Rudoltičkách, kde  majitelé pozemků nevědí co by si řekli za 1 m2, s pozemky spekulují.  Nechme tedy tuto lokalitu zatím stát, tyto pozemky jsou jistě další rezervou, zvláště pak v době, kdy jejich majitelé pochopí že reálná možnost zástavby bude v případě  skromnějších požadavků na prodejní cenu. Zvažme tedy investici do kanalizace a vodovodu pro postiženou oblast ochranného pásma, je to dobrá lokalita a stanovené omezení by mohlo být důvodem pro získání dotace....

Fotokopie stránek rozhodnutí: