z 57. řádného jednání Rady Pardubického kraje                 
Rozpočet na příští rok bude opět konzervativní
Pardubický kraj zahájil už nyní práce na přípravě rozpočtu pro rok 2012. „Ani pro příští rok nepočítáme se zvýšením příjmů z daní. Stále přetrvávají problémy způsobené ekonomickou krizí, a proto bude i tento rozpočet konzervativní,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Podle harmonogramu, který radě předložil, se bude rozpočet projednávat od září a finální verze bude předložena prosincovému zastupitelstvu.

Z evropských fondů už přišlo 1,3 miliardy korun na projekty v kraji
Rada se dnes také seznámila se stavem investičních projektů Pardubického kraje financovaných s podporou evropských fondů. „Pardubický kraj a jeho organizace mají v rámci programovacího období 2007 – 2013 Evropské unie zásobník obsahující přes 100 projektů v celkovém objemu potenciální dotace z evropských fondů přesahující čtyři miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. K polovině letošního roku z toho bylo již schváleno 75 projektů k financování v celkovém objemu dotace z evropských fondů ve výši přes dvě a půl miliardy korun. Některé z projektů k tomu ještě obdrží dotaci ze státního rozpočtu ve výši 5 - 7,5 % z celkových uznatelných výdajů. Těchto zmíněných 75 projektů je připraveno k realizaci nebo je již ve fázi realizace, případně ve fázi udržitelnosti.  Z podpořených projektů zde uvést například modernizaci obchvatu Chvaletic (dotace 169 miliónů), modernizaci silnice Lanškroun – Tatenice (184 mil.), obnovu kulturních hodnot v areálu zámku Chroustovice (skoro 20 mil.), modernizaci dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné (37 mil.), Integrované centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré (23 mil., Domov na hradě Rychmburk - integrační centrum (21 mil.), sanace skládky Lukavice (85 mil.) nebo modernizaci přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice (8 mil.)  Na financování přípravy a realizace projektů jsou využívány finanční prostředky schváleného rozpočtu Pardubického kraje na příslušný rok z úvěru EIB, dále příjmy z fondů EU na realizované projekty a částečně také ze SFDI v rámci předfinancování silničních projektů. „Z celkového objemu dotací v rámci schválených projektů obdržel Pardubický kraj z evropských fondů v průběhu tohoto období na účet už více než 1,3 miliardy korun,“ konstatoval Línek.

Optimalizované elektronické nákupy mají ušetřit další prostředky
Pardubický kraj v souvislosti s nastavením úsporných opatření uskutečnil centrální nákup elektrické energie a plynu formou elektronické aukce pro všechny své zřizované a zakládané organizace. Na základě dobrých výsledků a dosažení výrazné úspory dnes rada rozhodla na návrh náměstka hejtmana Romana Línka zodpovědného za finance a majetek vypsat veřejnou zakázku Návrh a provoz optimalizace nákupů. Cílem je analyzovat všechny nákupy jak na krajském úřadě, tak v krajských organizacích. „Počítáme s tím, že na základě této analýzy nám budou navrženy položky pro centrální nákup prostřednictvím elektronického nakupování. To kraji umožní průhledně objednávat, nakupovat a kontrolovat jednotlivé komodity,“ upřesňuje Roman Línek. Nový systém by mohl fungovat už od května příštího roku. "V rámci organizační struktury Pardubického kraje existuje vedle Krajského úřadu celkem 125 organizací, které nakupují materiál, výrobky a služby. Předpokládáme, že postupným zaváděním systému optimalizace nákupů dosáhneme stavu, kdy se minimálně 30% celkového objemu nákupu uskuteční prostřednictvím elektronického nakupování a kraji to ušetří nezanedbatelné částky," sdělil Línek.

V Chroustovicích a Žamberku využívají obnovitelné zdroje
Rada Pardubického kraje projednala rozhodnutí a smlouvu o poskytnutí dotace u projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie v Odborném učilišti a Praktické škole Chroustovice a ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk. „Tam se uskutečnila rekonstrukce stávajících zařízení s cílem více využít obnovitelné zdroje pro výrobu tepla,“ informovala radní Jana Pernicová. Projekty budou podpořeny dotacemi z Evropské unie prostřednictvím z Ministerstva životního prostředí ČR (75%) a ze Státního fondu životního prostředí (5%). Deset procent nákladů platil Pardubický kraj. Náklady každého z projektů dosahují téměř milion korun.

Varianty odborné komise na zatraktivnění pardubického zámku posoudí auditorská firma
Rada Pardubického kraje se seznámila s navrženými variantami odborné komise pro zatraktivnění pardubického zámku i se stanovisky jednotlivých členů komise. Radní odsouhlasili zpřístupnění těchto stanovisek od dnešního dne široké veřejnosti na webu kraje. Rada uložila Janě Pernicové, radní pro školství, kulturu a památkovou péči, zadat obsahovou a finanční analýzu obou předložených variant specializované auditorské firmě. Ta bude podle zákona vybrána na základě výběrového řízení. Výsledky pak budou projednány do konce letošního roku. Radní Pardubického kraje se také seznámili s Peticí za zachování samostatnosti Východočeské galerie a Východočeského muzea v Pardubicích a schválili odpověď, která bude v plném znění dnes také zveřejněna na webu Pardubického kraje. „Zámek by měl ze své výhodné polohy v centru krajského města vytěžit podstatně větší návštěvnost a spokojenost návštěvníků, a to nejen platících, ale i těch, kteří sem přijdou jen za odpočinkem nebo zavítají zcela náhodně,“ říká Jana Pernicová. „Při navrhovaných variantách nového uspořádání institucí na zámku se nepředpokládá absolutně žádný útlum odborné činnosti muzea ani galerie, naopak při využití nových prezentačních a dalších možností by mohl jejich význam narůstat,“ dodává radní.
Dokumenty k rozvoji zámku Pardubice najde veřejnost na webových stránkách v sekci Krajský úřad Informace z odborů Odbor školství, kultury a tělovýchovy Kultura a památková péče Rozvoj zámku Pardubice. Přesný odkaz je http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4167&